В день небесного провідника українських козаків Архистратига Михаїла на «Мамаєвій Слободі» будуть висаджені дуби в «Родовому козацькому гаю»
Опубліковано: 13 Лис 2010 13:29

Народна легенда розповідає, що коли Господь Бог прогнівався на сатану і на його прихильників, то наказав Михайлу Архангелу вигнати їх із неба. Тоді Архангел кинув громову стрілу та вигнав нечестивого з неба.

«Миха­їл – Архан­гел! Закрий Ти мене залі­зни­ми две­ри­ма і зам­кни тридев‘ятьма зам­ка­ми-клю­чам. І рече мені, рабу Божо­му, Миха­їл Архан­гел: закри­ваю я тебе, раба Божо­го …, залі­зни­ми две­ри­ма і зами­каю  тридев‘ятьма зам­ка­ми-клю­ча­ми і дам клю­чі зіркам…Візьміть клю­чі, поне­сіть на небе­са!». Так моли­лись наші пра­ді­ди коза­ки хара­ктер­ни­ки до Свя­то­го Архи­стра­ти­га Миха­ї­ла, про­ся­чи в ньо­го небе­сної помо­чі перед боєм.

Після прийня­т­тя хри­сти­ян­ства праслав‘янський  покро­ви­тель воїн­ства гро­мо­вик Перун в наро­дній уяві ото­то­жню­вав­ся з Архи­стра­ти­гом Миха­ї­лом. Така замі­на, як вва­жає О.Афанасьєв ста­лась під впли­вом 12-ї гла­ви Апо­ка­лі­пси­су. Наші пред­ки, котрі перед цим  моли­лись покро­ви­те­лю вої­нів – гро­мо­верж­цю Перу­ну, прийняв­ши хри­сти­ян­ство отри­ма­ли ново­го небе­сно­го засту­пни­ка – Михай­ла.

 Пра­дав­ня ж тра­ди­ція вша­но­ву­ва­ти чоло­ві­чу поту­гу й вій­сько­ву мужність у вигля­ді  дуба-Перу­на  не була забу­та,  а збе­ре­глась у наших пра­ді­дів ще з дохри­сти­ян­ських часів та дійшла до нас у вигля­ді коза­цьких пар­сун -наро­дних кар­тин , на яких нама­льо­ва­ний «Козак Мамай» та діла його. На цих пар­су­нах, поза­ду поста­ті «Мамая» є обов‘язковим зобра­же­н­ня коня, як але­го­рія волі та могу­тнє дере­во дуба, як нев­ми­ру­щий  клей­нод  воїн­ської лицар­ської сили укра­їн­ців.

Наші пра­ді­ди зна­ли, що дере­во дуба поза­ду поста­ті «Коза­ка Мамая» утвер­джує без­смер­тність душі наро­ду, цеб­то дуб, як один із основ­них архе­ти­пів укра­їн­ців сим­во­лі­зує собою все­світ й міць єдно­сті суча­сни­ків із попе­ре­дні­ми поко­лі­н­ня­ми вої­нів.

Спо­кон­ві­чний  зви­чай  зобов‘язував кожно­го юна­ка в роду,  ще до того як в ньо­го виро­стуть коза­цькі вуса, тоб­то до здо­бу­т­тя ним чоло­ві­чої зрі­ло­сті, досте­мен­но зна­ти свій родо­від аж до сьо­мо­го колі­на. Саме таким родо­вим  дере­вом у сві­то­гля­дній уяві укра­їн­ців Над­дні­прян­щи­ни і є зобра­же­н­ня дуба на пар­су­нах «Коза­ка Мамая». Дере­во роду міцно спи­ра­є­ться  корі­н­ням на пра­о­тців­ську зем­лю, даро­ва­ну нам укра­їн­цям Госпо­дом Богом й у види­мій части­ні роз­га­лу­жу­є­ться на 32 мате­рин­ські та 32 батьків­ські гіл­ки. Пер­ше колі­но – це Я – воїн козак; дру­ге – мати й батько; тре­тє – дві бабу­сі та два діду­ся; у четвер­то­му – чоти­ри пра­ба­бу­сі та чоти­ри пра­ді­ди; у п‘ятому – вісім пра­пра­ба­бусь та вісім пра­пра­ді­ду­сів; у шосто­му – шістнад­цять пра­пра­пра­ба­бусь та шістнад­цять пра­пра­пра­ді­ду­сів; у сьо­мо­му – трид­цять дві пра­пра­пра­пра­ба­бу­сі та трид­цять два пра­пра­пра­пра­ді­ду­сі.

У коза­ків хара­ктер­ни­ків був один дуже добрий зви­чай: зібра­ні на свя­то Архи­стра­ти­га Миха­ї­ла жолу­ді дуба, що росли обіч Запо­розь­кої Січі, або ж у місце­во­сті де на той час у похо­ді пере­бу­вав їх Кіш, вони при­то­ро­чу­ва­ли в тор­бин­ку до сідла сво­го бойо­во­го коня і роз­ки­да­ли на місцях, де запо­рож­ці отри­му­ва­ли чер­го­ві пере­мо­ги  над воро­га­ми батьків­сько­го краю та  пра­во­слав­ної віри. З часом на тих місцях виро­ста­ли дібро­ви, як при­ро­дний сим­вол коза­цької зви­тя­ги та бойо­вої сла­ви  Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

В коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» наса­дже­но кіль­ка­над­цять  дерев із таких слав­них місць коза­цької зви­тя­ги , це зокре­ма: дуб із жолу­дя єди­ної живої гіл­ки зна­ме­ни­то­го тися­чо­лі­тньо­го Хор­ти­цько­го дуба; а також дуби з Холо­дно­го Яру – місця коза­цько-гай­да­ма­цької воль­ни­ці, дуб із села Вигра­їв, що біля Кор­су­ня (місця, де Бог­дан Хмель­ни­цький у 1648 році виграв бій у Корон­них Геть­ма­нів Речі-Поспо­ли­тої ), дуб із міста Мона­сти­ри­ща, саме з того Цибу­лів­сько­го шля­ху, яким слав­ний пол­ков­ник Іван Богун у 1653 році всьо­го із 400 коза­ка­ми гнав попе­ред себе шість верст, як ота­ру овець,  аж   15 000-не про­фе­сій­не поль­ське вій­сько найман­ців. Є навіть дуб з під стін крим­сько­го міста Кафи (тепер Фео­до­сія), здо­бу­то­го Геть­ма­ном Сагай­да­чним у 1616 році.

Саме тому, року Божого 2010, місяця листопада, 21 числа, в день відзначення Свята Архистратига Михаїла – небесного провідника українського воїнства, ми – козаки з селища «Козака Мамая», щиро  запрошуємо всіх, в кого в жилах тече горда дідівська кров , прибути до «Мамаєвої Слободи» на Святочну Літургію в козацьку церкву Покрова Пресвятої Богородиці!  Рівно як і пропонуємо спільно  відродити  добру традицію козаків характерників, щодо позначення місць сили.  Тож хочемо аби Ви  взяли з собою зі своїх знаменитих козацьких місцевостей   по одному саджанцю дуба та обов‘язково по жменці рідної землі й під звуки бойових козацьких литаврів спільно   з нами, у серці Києва,  обіч витоку річки Либідь, висадили «Родовий козацький гай», як  живий символ козацького родового дерева, а відтак  невмирущості слави наших прадідів –  лицарів Війська Запорозького Низового.  Крім того, всі охочі зможуть представити на ярмарковому майдані «Мамаевої Слободи» свої  навички із козацьких бойових мистецтв Спасу та Гопаку, поспівати в родинному козацькому колі пісень, з‘їсти кулішу чи знаменитої каші тетері, подивитись як  хвацько гарцюють на конях кращі каскадери Евроазійського континенту – козаки з селища «Козака Мамая» під орудою отамана Олега Юрчишина.

План захо­дів на 21 листо­па­да 2010 р.:

9–00 – 10–30 – Слу­жба Божа в коза­цькій цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.
10–30 – 11–30 – наса­дже­н­ня дерев у “Родо­во­му коза­цько­му гаю”.
11–30 – пока­зо­ві висту­пи суча­сних укра­їн­ських коза­ків та свя­тко­ва роз­ва­жаль­на про­гра­ма.

Нехай славиться земля наша, наречена прадідами від віків Україною!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»