В Києві на «Мамаєвій Слободі» 23 серпня 2010 року буде розгорнутий найбільший прапор України. 24 серпня 2010 року святкуємо разом День Незалежності.
Опубліковано: 18 Лип 2010 12:56

Гайда до нас на козацьку слободу!!! Давайте спільно розгорнемо один із найбільших прапорів України, сакрального розміру 75,18 метрів та встановимо на День Незалежності Дідух-велетень!!!

Поча­ток захо­дів 23 сер­пня о 14–00, так само і 24 сер­пня о 14–00. Чека­є­мо на тих, у кого в жилах ще нур­тує гор­да коза­цька кров!

Мину­ло­го 2009 року коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» спіль­но з Кра­ї­ною Мрій запо­ча­тку­ва­ло тра­ди­цію уро­чи­сто­го роз­гор­та­н­ня най­біль­шо­го Дер­жав­но­го пра­по­ра Укра­ї­ни. Пло­ща цьо­го най­біль­шо­го пра­по­ра Укра­ї­ни сягає 900 м. кв., шири­на – 12 м та дов­жи­на понад 75 м.

Така дов­жи­на най­біль­шо­го Дер­жав­но­го пра­по­ра Укра­ї­ни у 75 м (або ж 7518 см) обумов­ле­на гли­бо­ким сакраль­ним сим­во­лі­змом!

Бо ж за літо­чи­сле­н­ням наших пра­ба­тьків, яке було на тере­нах Укра­ї­ни ще за часів кня­зів Кия, Асколь­да та Дира, 2010 рік,  рік свя­тку­ва­н­ня 19 річни­ці Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни, є 7518 роком від ство­ре­н­ня сві­ту!

За дав­нім спосо­бом літо­чи­сле­н­ня Різдво Хри­сто­ве при­па­ло на 5508 рік після ство­ре­н­ня сві­ту, тож різни­ця між суча­сною систе­мою літо­чи­сле­н­ня та дав­ньою скла­дає 5508 років.

Таким чином, Першу річницю Незалежності України у 1992 році ми святкували у ювілейний 7500 рік! Погодьтесь – такий «збіг» не може бути простою випадковістю…

Оскільки козацьке селище «Мамаєва Слобода» та Країну Мрій об’єднує висока мета зробити свято Державного прапора піднесено красивим, а відтак долучити молодь до шанування Державних символів, то цього року Божого 2010, чи то пак від створення світу 7518, на «Мамаєвій Слободі» вже вдруге буде розгорнуто найбільший прапор України довжиною  7518 см (75,18 метрів), а також випущено в небо 7518 жовто-синіх кульок.

Кожен, хто прийде в цей день на «Мамаєву Слободу», зможе долучитись до цього сакрального дійства.

При­на­гі­дно хоче­мо нага­да­ти, що за дав­ньо­єв­рей­ським літо­чи­сле­н­ням 2010 рік, рік 19 річни­ці Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни  є  5771 роком, а за кален­да­рем хіджри (іслам­ський кален­дар) 2010 рік є 1431 роком.

Початок урочистого заходу відбудеться 23 серпня 2010 року о 14–00.

Ярмар­ко­вий май­дан «Мама­є­вої Сло­бо­ди», загаль­на пло­ща яко­го скла­дає близь­ко 1 га, буде поді­ле­но на 2 умов­них секто­ра (жов­тий та синій). Після уро­чи­сто­го роз­гор­не­н­ня пра­по­ра від під­ніж­жя коза­цької цер­кви в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці і аж до озе­ра, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь (це якраз і є від­стань близь­ко 80 м), під цер­ков­ні дзво­ни коза­цької цер­кви Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, люди в кожно­му з секто­рів одно­ча­сно випу­стять в небо 7518 кульок жов­то­го та синьо­го кольо­рів (кожен уча­сник отри­має куль­ки за кіль­ка хви­лин перед  поча­тком захо­ду).

Куль­мі­на­ці­єю захо­ду буде пока­зо­вий виступ кра­що­го в Євро­пі кін­но­го каска­дер­сько­го теа­тру «Укра­їн­ські коза­ки» під ору­дою коза­ка Оле­га Юрчи­ши­на. Також від­бу­де­ться кон­церт фоль­клор­них коле­кти­вів за уча­сті гур­ту «Рожа­ни­ця» та наро­дно­го спів­о­чо­го гур­ту “Пере­ве­сло” (м.Бровари, худо­жній керів­ник Гали­на Оль­хов­ська). А завер­ши­ться цей день вечор­ни­ця­ми під супро­від тро­їстих музик та сма­ку­ва­н­ням зва­ре­ною в каза­нах на від­кри­то­му вогні зна­ме­ни­тою коза­цькою кашею – тете­рею.

24 серпня 2010 року козацьке селище «Мамаєва Слобода», як і вся наша Держава, святкуватиме День Незалежності України! Початок заходу о 14–00.

Саме в ці дні, на Спа­са, наш народ від­зна­чав свя­то вро­жаю. Завер­шу­ю­чи жни­ва, на остан­ньо­му шма­то­чку ниви наші пра­ді­ди виго­тов­ля­ли обжин­ко­вий або зажин­ко­вий сніп – Дідух.

Дідух виго­тов­ля­ли із житніх пучків або ж пле­те­них пуче­чків, які обв’язувались кольо­ро­ви­ми стрі­чка­ми або сте­бли­на­ми кві­тів. Вва­жа­лось, що в цьо­му обжин­ко­во­му сно­пі живе дух поля – дух вро­жаю, дух пра­ді­дів.

Зго­дом сніп-дідух ста­ви­ли на покут­ті в Різдв’яні свя­та.

Добрий дух – Дідух – спри­яв родю­чо­сті ниви та добро­бу­ту роди­ни.

Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» 24 сер­пня на День Неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни, з метою аби наша Дер­жа­ва була замо­жна й бага­та, вста­но­вить на Слобід­сько­му май­да­ні дев’ять житніх діду­хів, виго­тов­ле­них чле­ном Націо­наль­ної спіл­ки май­стрів наро­дно­го мисте­цтва Укра­ї­ни Іри­ною Білай.

Середульший з Дідухів буде Дідухом над усіма Дідухами України та йменуватиметься «Дідух-Рай», адже велитенський житній сніп з чуприною у вигляді козацького леверджета (оселедця), майстерно виплетеного одною з найкращих майстринь із соломкоплетіння Іриною Білай, матиме розмір майже 7,518 м. Адже 2010 рік – 19 рік коли ми святкуємо Незалежність України – є 7518 роком від створення світу.

Цьо­го свя­тко­во­го дня, як і напе­ре­до­дні, від­бу­де­ться феє­ри­чний пока­зо­вий виступ кра­що­го в Євро­пі кін­но­го каска­дер­сько­го теа­тру «Укра­їн­ські коза­ки» під ору­дою коза­ка Оле­га Юрчи­ши­на. Крім того, в рам­ках захо­ду, від­бу­де­ться кон­церт та від­тво­ре­н­ня обря­ду обжин­ків наро­дним фоль­клор­ним ансам­блем “Зла­го­да” з села Мир­не Бобро­ви­цько­го райо­ну Чер­ні­гов­ської обла­сті під керів­ни­цтвом Зіна­ї­ди Шуб­ської та виступ гур­ту «Рожа­ни­ця». А завер­ши­ться цей день вечор­ни­ця­ми під супро­від тро­їстих музик та сма­ку­ва­н­ням зва­ре­ною в каза­нах на від­кри­то­му вогні зна­ме­ни­тою коза­цькою кашею – тете­рею.

Відродимо гоноровий дух наших прадідів – лицарів Війська Запорозького Низового.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»