Великоднє послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
Опубліковано: 02 Кві 2010 11:55
Пре­о­свя­щен­ним архі­па­сти­рям,
бого­лю­би­вим пасти­рям, честно­му чер­не­цтву та всім вір­ним
Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту

Доро­гі бра­т­тя і сестри!

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!

 «Радуй­те­ся!» (Мф. 28, 9). Це віта­н­ня було пер­шим, що про­мо­вив Ісус Хри­стос після Сво­го воскре­сі­н­ня. Воно гли­бо­ко зна­мен­не і вті­шне не тіль­ки для миро­но­сиць, до яких спер­шу було звер­не­не, не тіль­ки для апо­сто­лів, але й для всіх хри­сти­ян, які нині уро­чи­сто свя­тку­ють Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве.

Чому воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве напов­нює віру­ю­чих живим захо­пле­н­ням, під­не­се­ною духов­ною раді­стю? До воскре­сі­н­ня Хри­сто­во­го пере­ва­жна части­на люд­ства не мала живої віри і надії на воскре­сі­н­ня помер­лих тіл. В язи­чни­цтві навіть у най­біль­ших мудре­ців надія на жит­тя після смер­ті була досить неясною і непев­ною. В юдей­сько­го наро­ду існу­ва­ла віра у воскре­сі­н­ня, і нею вті­ша­ли­ся пра­о­тці (див. Іов. 19, 25) і про­ро­ки (Іс. 26, 19; Єз. 37,1–10; 2 Мак. 12, 43–44), однак, ґрун­ту­ю­чись на очі­ку­ван­ні обі­ця­но­го Визво­ли­те­ля, Який має зни­щи­ти смерть, ця віра була ще тіль­ки спо­ді­ва­н­ням, позбав­ле­ним неза­пе­ре­чно­го дока­зу. Крім того, усві­дом­ле­н­ня сво­єї грі­хов­но­сті три­во­жи­ло люди­ну й осла­блю­ва­ло в ній надію на воскре­сі­н­ня для бла­жен­но­го вічно­го жит­тя.

Воскре­сі­н­ня Ісу­са Хри­ста, Який пере­міг смерть, дає нам твер­ду надію на наше май­бу­тнє воскре­сі­н­ня. Апо­стол Пав­ло гово­рить, що наше воскре­сі­н­ня стає можли­вим зав­дя­ки воскре­сін­ню Хри­сто­во­му: якщо Хри­стос воскрес, то воскре­сне­мо і ми, всі люди, неза­ле­жно від того чи віри­мо, чи не віри­мо у загаль­не воскре­сі­н­ня мер­твих. Це зале­жить не від люди­ни, а від Бога.

Як через тіле­сно­го родо­на­чаль­ни­ка люд­ства Ада­ма, який вчи­нив гріх, – під­ко­ри­ли­ся зако­ну смер­ті всі люди, з’єднані з ним через тіле­сне похо­дже­н­ня, так у духов­но­му родо­на­чаль­ни­ко­ві Ісу­сі Хри­сті живуть і воскре­снуть усі, духов­но від­ро­дже­ні Ним, з’єднані з Ним вірою (див. 1 Кор. 15, 20–22; 47–48). Те, що від­бу­ло­ся з Ада­мом, пере­йшло на весь люд­ський рід. Тому те, що ста­ло­ся з Ісу­сом Хри­стом, у свій час звер­ши­ться також над усім люд­ством. Апо­стол Пав­ло ясно і впев­не­но свід­чить: «Як в Ада­мі всі вми­ра­ють, так у Хри­сті всі ожи­вуть» (1 Кор. 15, 22). Ми поми­ра­є­мо тому, що спо­рі­дне­ні з Ада­мом помер­лим, а воскре­сне­мо через те, що хре­ще­н­ням з’єднані з воскре­слим Хри­стом.

Доро­гі бра­т­тя і сестри! Нас не повин­но тур­бу­ва­ти пита­н­ня: воскре­сне­мо ми чи не воскре­сне­мо. Якщо Бог ска­зав: воскре­снуть всі люди, – зна­чить воскре­снуть. Спа­си­тель наш Ісус Хри­стос твер­до обі­цяв: «Я живу, і ви буде­те жити» (Ін. 14, 19). Усі люди пов­ста­нуть із пра­ху зем­но­го і з’єднаються зі сво­єю душею для ново­го без­бо­лі­сно­го, без­тур­бо­тно­го, нескін­чен­но­го жит­тя у Хри­сті і з Хри­стом. Але крім бла­жен­но­го вічно­го жит­тя існу­ють і вічні стра­ж­да­н­ня. Господь ясно ска­зав, що грі­шни­ки підуть на муки вічні.

Пере­ва­жна біль­шість людей, живу­чи на зем­лі, не думає про вічне жит­тя. Вони при­свя­чу­ють себе  тим­ча­со­во­му, зем­но­му, забу­ва­ю­чи про своє вічне при­зна­че­н­ня. Але хри­сти­я­ни, які є таки­ми не по назві, а по жит­тю, від­чу­ва­ють жадо­бу вічно­го жит­тя сво­єю при­ро­дою і сер­цем, і розу­мом усві­дом­лю­ють силу воскре­сі­н­ня Хри­сто­во­го. Серед мін­ли­во­го зем­но­го жит­тя слав­не воскре­сі­н­ня Ісу­са Хри­ста дарує душі хри­сти­я­ни­на вели­ку вті­ху й від­ра­ду.

Віру­ю­чі вже самим при­кла­дом воскре­сі­н­ня Хри­сто­во­го пере­ко­на­ні, що з від­хо­дом нашо­го тіла в місце загаль­но­го упо­ко­є­н­ня не все закін­чу­є­ться.

Для люди­ни най­тяж­чою і най­стра­шні­шою є смерть, тому що вона обри­ває всі кра­щі почу­т­тя і дум­ки, закін­чує всі тру­ди і тур­бо­ти, – все, чим живе люди­на. Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве дає нам надію, що смерть не при­пи­няє жит­тя люд­сько­го духу; вона пере­но­сить нашу душу в те жит­тя, яке не має кін­ця.

Усі ми зна­є­мо, яки­ми гір­ки­ми бува­ють для люди­ни її зем­ні стра­ж­да­н­ня та неми­ну­чі  в зем­но­му жит­ті хво­ро­би. І як би не при­мно­жу­ва­ло­ся зем­не бла­го­по­луч­чя,  на зем­лі не пере­ста­нуть вми­ра­ти люди. Втра­та близь­ких хіба не є горем для кожно­го з нас? І в яко­му б доста­тку не жили люди на зем­лі, вони зав­жди будуть зі сльо­за­ми про­во­джа­ти до моги­ли тих, кого люби­ли.

Воскре­сі­н­ня Хри­сто­ве дару­ва­ло нам віру, силь­ні­шу за ці стра­ж­да­н­ня. Воно дає нам силу пере­ма­га­ти їх, бо радість Воскре­сі­н­ня Хри­сто­во­го для всіх хри­сти­ян є дже­ре­лом сві­тла, мужно­сті й сили.

Нехай не поду­має хтось, що цієї радо­сті у воскре­сло­му Госпо­ді достой­ні тіль­ки люди свя­ті, подви­жни­ки, пустель­ни­ки. Ця радість даро­ва­на і нам, слаб­ким і грі­шним дітям Отця Небе­сно­го. Свя­ти­тель Іоанн Золо­то­устий у сво­є­му Пасхаль­но­му сло­ві гово­рить: «Нехай ніхто не опла­кує грі­хів; про­ще­н­ня бо зася­я­ло із гро­бу».

У ці пасхаль­ні дні сер­де­чно вітаю вас, пре­о­свя­щен­ні архі­па­сти­рі, бого­лю­би­ві пасти­рі, чесне чер­не­цтво, улю­бле­ні бра­т­тя і сестри, зі свя­том сві­тло­го Хри­сто­во­го Воскре­сі­н­ня! Поздо­ров­ляю з Пасхою Хри­сто­вою Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Укра­їн­ський уряд, Зброй­ні сили нашої дер­жа­ви, всіх хри­сти­ян Укра­ї­ни і весь укра­їн­ський народ. Сер­де­чно вітаю зі сві­тло­но­сним свя­том все укра­їн­ство, в усіх кра­ї­нах сві­ту, на всіх кон­ти­нен­тах. Від­зна­ча­ю­чи свя­ту Пасху, буде­мо збе­рі­га­ти в розу­мі й сер­ці вели­ко­дню радість воскре­сі­н­ня з мер­твих. Свя­та Цер­ква закли­кає і вчить нас жити в мирі, любо­ві, в уся­ко­му бла­го­че­сті й чисто­ті, чесною пра­цею слу­жи­ти бли­жнім, всьо­му укра­їн­сько­му наро­ду і Укра­їн­ській дер­жа­ві, щоб в день нашо­го воскре­сі­н­ня бути достой­ни­ми вічної радо­сті з воскре­слим Госпо­дом і Спа­си­те­лем нашим, Яко­му нале­жить сла­ва, честь і покло­ні­н­ня на віки віків. Амінь.

Воі­сти­ну Хри­стос Воскрес!

ФІЛАРЕТ,
Патрі­арх Київ­ський і всі­єї Руси-Укра­ї­ни

Пасха Хри­сто­ва,
2010 рік,
м. Київ

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»