Великий піст. Як його дотримуватися?
Опубліковано: 15 Лют 2010 16:59

Вели­кий піст кожно­го року насту­пає після “Коло­дія” (Масля­ної). В цей час згі­дно тра­ди­цій Пра­во­слав­ної Цер­кви та цер­ков­но­го Уста­ву хри­сти­я­ни обме­жу­ють себе в їжі, а також нама­га­ю­ться уни­ка­ти в сво­є­му жит­ті того, що від­да­ляє люди­ну від Бога.

Про­тя­гом посту хри­сти­я­ни не повин­ні вжи­ва­ти в їжу про­ду­кти тва­рин­но­го похо­дже­н­ня – м’ясо, моло­ко, яйця та виро­би, що їх містять. Вели­кий піст від­но­си­ться до суво­рих постів, а тому за цер­ков­ним Уста­вом під час ньо­го не повин­на вжи­ва­ти­ся риба, крім свя­та Вхо­ду Госпо­дньо­го в Єру­са­лим. Обме­жу­є­ться також вжи­ва­н­ня олії, яку Устав дозво­ляє лише у субо­ту та неді­лю. На час посту ті, хто пере­бу­ва­ють у шлю­бі, повин­ні утри­ма­ти­ся від ста­те­вих від­но­син.

На пра­кти­ці біль­шість хри­сти­ян дотри­му­ю­ться більш помір­но­го посту, тоб­то вжи­ва­ють рибу і олію (крім сере­ди і п’ятниці). Є також ряд обста­вин, які дозво­ля­ють люди­ні посла­блю­ва­ти свій піст – хво­ро­ба, важ­ка фізи­чна пра­ця, похи­лий вік, пере­бу­ва­н­ня в доро­зі. В таких випад­ках суво­рість посту може бути посла­бле­на – напри­клад, може вжи­ва­ти­ся моло­ко – але для цьо­го необ­хі­дно звер­ну­ти­ся за бла­го­сло­ве­н­ням до свя­ще­ни­ка, разом з яким визна­чи­ти міру посла­бле­н­ня посту. Також від посту звіль­ня­ю­ться вагі­тні жін­ки, малі діти та ті, хто з ваго­мих при­чин не має можли­во­сті сам оби­ра­ти, чим йому хар­чу­ва­ти­ся – напри­клад осо­би, які пере­бу­ва­ють у від­ря­джен­ні.

Про­тя­гом посту можна вжи­ва­ти про­ду­кти рослин­но­го похо­дже­н­ня – кар­то­плю та виро­би з неї, різно­го роду супи та каші, кон­сер­во­ва­ні та ква­ше­ні ово­чі (помі­до­ри, огір­ки, капу­сту, тощо), кон­сер­во­ва­ні сала­ти. Не бажа­но вжи­ва­ти майо­нез, до скла­ду яко­го вхо­дять яйця, але можна вжи­ва­ти різні види хар­чо­во­го мар­га­ри­ну (без домі­шок моло­ко­про­ду­ктів). Зага­лом пісна їжа повин­на бути про­стою (напри­клад, в наших умо­вах важ­ко назва­ти пісни­ми про­ду­кта­ми ана­на­си чи ома­рів), а її вжи­ва­н­ня помір­ним (бо об’їстися можна і пече­ною кар­то­плею).

Якщо Вас про­тя­гом посту запро­си­ли на від­зна­че­н­ня дня наро­дже­н­ня або інше свя­тку­ва­н­ня, пов’язане зі свя­тко­вим сто­лом, і Ви не може­те від­мо­ви­ти­ся – по можли­во­сті попе­редь­те госпо­да­рів про те, що Ви дотри­му­є­те­ся посту. Якщо цьо­го не можна зро­би­ти – нама­гай­те­ся їсти тіль­ки ті стра­ви, які дозво­ле­ні в піст, а якщо таких немає – то зов­сім неба­га­то тих, які сто­ять поруч з Вами. Під час свя­тко­вої тра­пе­зи не потрі­бно без про­ха­н­ня інших самім роз­по­від­а­ти про те, що Ви пости­те, при­вер­та­ти ува­гу до цьо­го або дорі­ка­ти іншим за недо­три­ма­н­ня цер­ков­них уста­вів.

В піст також не потрі­бно вжи­ва­ти алко­голь­ні напої, осо­бли­во міцні – горіл­ку, коньяк, тощо. Лише у субо­ту та неді­лю, а також на свя­та дозво­ля­є­ться випи­ти тро­хи вина.

Дотри­му­ю­чись посту потрі­бно пам’ятати, що він від­рі­зня­є­ться від зви­чай­но­го голо­ду­ва­н­ня сво­єю духов­ною скла­до­вою. А тому той, хто постить, пови­нен біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти сво­є­му духов­но­му жит­тю: моли­ти­ся в хра­мі та вдо­ма, чита­ти Свя­те Письмо та хри­сти­ян­ську релі­гій­ну літе­ра­ту­ру, обме­жи­ти все те, що від­во­лі­кає від спіл­ку­ва­н­ня з Богом – пере­гляд теле­про­грам, слу­ха­н­ня радіо, від­ві­ду­ва­н­ня роз­ва­жаль­них захо­дів. Якщо хтось пере­бу­ває у свар­ці чи три­має на когось гнів – необ­хі­дно при­ми­ри­ти­ся з цією осо­бою, бо грі­хи гор­до­сті, гні­ву, осу­ду, нена­ви­сті, зло­би позбав­ля­ють того, хто постить, всіх пло­дів його пра­ці.

Якщо є можли­вість, то бажа­но було б про­тя­гом посту щодня бува­ти у хра­мі, хоча б на коро­ткий час – для того, щоб помо­ли­ти­ся і попро­си­ти у Бога допо­мо­ги у про­хо­джен­ні цьо­го духов­но­го і тіле­сно­го подви­гу. Необ­хі­дно також щоне­ді­лі бути зран­ку на Боже­ствен­ній літур­гії, а по можли­во­сті від­ві­ду­ва­ти й інші бого­слу­жі­н­ня, роз­клад яких ви може­те довід­а­ти­ся в само­му хра­мі. Пра­во­слав­но­му хри­сти­я­ни­ну про­тя­гом посту також обов’язково потрі­бно прийня­ти хоча б один раз таїн­ства Спо­віді і При­ча­стя.

 

Нехай Господь Бог пошле нам всім розуму і сили! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»