Відкриття «Головної Резиденції Святого Миколая» на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 24 Жов 2012 15:21

Козацька Спадкова Духовна Республіка на «Мамаєвій Слободі» має гонор оголосити, що 8 грудня 2012 року, об 11–00, вже вчетверте, офіційно буде відкрита «Головна Резиденція Святого Миколая».

Ця урочиста мить відбудеться після того, як почесні гості та козаки з «Мамаєвої Слободи» підпишуть зі Святим Миколаєм «Глейт» (охоронну грамоту) щодо продовження діяльності «Головної Резиденції Святого Миколая» на «Мамаєвій Слободі» та оборони його добрих справ впродовж всього наступного 2013 року.

Суча­сне укра­їн­ське коза­цтво чотири роки тому – в 2009 році – запро­по­ну­вало укра­їн­ській гро­маді новий ета­лон свята Мико­лая. Наш укра­їн­ський Свя­тий Мико­лай має всі ознаки укра­їнця, бо ж одя­гне­ний у свя­ще­ничі ризи та у під­би­тий бобро­вим хутром шля­хет­ський кун­туш. На голові має геть­ман­ську шапку. Але крім зов­ні­шніх ознак він ще добра, щира, при­ві­тна людина, котра, на від­міну від його англо-саксон­ських та росій­ських ана­ло­гів (Санта Клаус, Дєд Мороз), не махає крю­чко­ва­тою пали­цею (посо­хом), йдучи по лісу, а ціл­ком у циві­лі­зо­ва­ній гостин­ній атмо­сфері тра­ди­цій­ної Над­дні­прян­ської хати, оздо­бле­ної рушни­ками, божни­ками та іншим хатнім начи­н­ням, вико­нує на ста­ро­світ­ській лірі канти 17–18 сто­лі­ття. Разом із дітьми, аби ті не були ліни­вими чисто­плю­ями, випі­кає в печі справ­жні печа­тні пря­ники – медів­ники, або ж як їх всі нази­ва­ють “Мико­лай­чики”. Наш укра­їн­ський Мико­лай направду духовна особа, бо ж при­вчає дітей бути мудрими, добрими, спів­чу­тли­вими.

Дуже важли­вим є й те, що його добрі, гарні справи та почи­на­ння «взяті під охо­рону» та пиль­ний нагляд укра­їн­ских коза­ків, адже «добро має бути з кула­ками». Воїн – козак зав­жди був носієм всього прав­диво укра­їн­ського, цебто лицар­ського.

Спо­ді­ва­є­мось, що цей новий під­хід, а насправді повер­не­ння до дідів­ських тра­ди­цій свя­тку­ва­ння дня Свя­того Мико­лая, здо­буде під­тримку на всіх тере­нах коза­цької Укра­їни від синього Дону й до Кар­пат­ських гір.

Дода­тково за попе­ре­днім замов­ле­н­ням діти змо­жуть навчи­тися у госпо­дині випі­кати печа­тні медові пря­ники «Мико­лай­чики» в печі однієї з коза­цьких хат, а також мати­муть нагоду:

Хочемо звер­нути увагу не тільки дітей, але й доро­слих, що цього року на Сло­боді кво­чка виси­діла цілий виво­док кур­чат – аж оди­над­цять. Наші вівці око­ти­лись та при­вели троє ягнят: два баран­чики та одну ягни­чку. Дві чор­них льохи Мир­го­род­ської породи опо­ро­си­лись, тож маємо зараз п‘ятнадцятеро рябих, чор­них та сірих  поро­сят. Коні при­вели двох лошат. Кролі, які біга­ють по всій тери­то­рії Сло­боди, при­вели більше трид­цяти кро­ле­нят. І наре­шті, наша чорна коза Зірка (має таку назву бо в неї біла пляма на лобі) око­ти­лась, і тепер у нас є біле козеня з чор­ними копи­тцями на йме­ння Кві­то­чка… Про гусей і качок ми нічого не кажемо, бо вони тільки в насту­пному році, а саме весною, при­ве­дуть гусе­нят та каче­нят.  

Для батьків, які приведуть своїх діток самостійно, повідомляємо, що вони зможуть відвідати Резиденцію в порядку «живої черги»! Для організованих груп обов‘язкове попереднє замовлення.

Завітати до «Головної Резиденції Святого Миколая», а також замовити та відвідати майстер-класи можна з 08 грудня 2012 року по 30 грудня 2012 року з 10:00 до 17:00.  

Попе­ре­дньо домо­ви­тись про про­ве­де­ння май­стер-кла­сів або ж при­дбати печа­тний медо­вий пря­ник – “мико­лай­чик» можна за тел.: 361–98-48; 093–043-02–77, 093–731-58–68, 063–872-78–31.

Оскільки серед доро­слих є чимало неслу­хів, котрі пору­шу­ють тру­дову дисци­пліну, пере­ви­щу­ють швид­кі­сть на дорозі, не допо­ма­га­ють дру­жині по госпо­дар­ству, не ходять на вибори, нехту­ючи своїм гро­ма­дян­ським обов‘язком, то для таких добро­діїв у нас є гарна коза­цька різка. Згодь­тесь, оскільки доро­слі, це ті ж самі діти, то для Ваших коле­кти­вів ми можемо орга­ні­зу­вати коло­ри­тну  пере­дно­во­рі­чну вечірку в «Шинку – коса над чар­кою», аби Ви отри­мали неве­лику при­году та зізна­лись своїм дру­зям про свої недо­ліки, маленькі гріхи, а від­так під регіт дру­зів та зна­йо­мих отри­мали від коза­ків різ­кою по дупі або ж в наго­роду за гарну пове­дінку впро­довж року – печа­тний медо­вий пря­ник від самого Мико­лая.

Давайте дарувати один одному позитивні емоції та відроджувати дідівські традиції козацького краю!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»