Відсьогодні 9 лютого 2011 р. «Мамаєва Слобода» проголошує себе «Козацькою Спадковою Духовною Республікою»
Опубліковано: 09 Лют 2011 15:08

Цей день, 9 лютого, є дуже важливим та знаковим для української історії, адже в 1648 році, саме 9 лютого, на Запорозькій Січі було обрано Гетьманом Богдана-Зиновія Хмельницького. Таким чином, проголошення в цей день, через 363 роки «Козацької Спадкової Духовної Республіки» на «Мамаєвій Слободі» має на меті засвідчити тяглість козацько-державницької та духовної традиції давніх козацьких родів нині на Україні сущих.

За пере­ка­за­ми, коли оби­ра­ли пер­ших кошо­вих Ота­ма­нів та Геть­ма­нів на Запо­розь­кій Січі, їм в руки дава­ли не золо­то­ко­ва­ну цяцько­ва­ну рубі­на­ми була­ву, а зви­чай­ну, зрі­за­ну в лузі коми­ши­ну. При цьо­му, обран­цю масти­ли голо­ву сирою зем­лею, аби він пам‘ятав, що «з зем­лі вийшов, у зем­лю і піде…». Однак ота коми­ши­на, сти­сну­та в дужій коза­цькій руці, наді­ля­ла обран­ця над­зви­чай­ною вла­дою над коза­цьким това­ри­ством. Саме вона, а не пізні­ше золо­та була­ва, і була отим живим енер­ге­ти­чним сим­во­лом  над­зви­чай­ної духов­ної сили та вла­ди кошо­во­го Ота­ма­на чи Геть­ма­на. Зма­хнув­ши нею, він будь-яко­го сва­віль­ця міг ска­ра­ти на гор­ло, або ж посла­ти сотні коза­ків на вір­ну смерть, жер­тву­ю­чи їх зара­ди коза­цької Укра­ї­ни, прав та воль­но­стей.

За дав­ні­ми коза­цьки­ми тра­ди­ці­я­ми, аби бути коза­ком, слід було не тіль­ки май­стер­но воло­ді­ти всі­ма вида­ми відо­мої на той час зброї, але й обов‘язковою умо­вою було те, що кан­ди­дат, якщо він був іно­зем­цем, при­мі­ром фран­цу­зом чи шотланд­цем, тур­ком або мадя­ром, пови­нен був прийня­ти православ‘я. За свід­че­н­ня­ми істо­ри­ків, відо­мі факти всту­пу до коза­цько­го това­ри­ства навіть одно­го китай­ця. Також обов‘язковою умо­вою було воло­ді­н­ня «коза­цькою бала­чкою», себ­то укра­їн­ською мовою. Осо­би, які не при­йма­ли пра­во­слав­но­го хре­ще­н­ня й не роз­мов­ля­ли, або ж ігно­ру­ва­ли «коза­цьку бала­чку», не при­йма­лись до коза­цько­го това­ри­ства «Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го».  Цеб­то, якщо бажа­ю­чий долу­чи­тись до коза­цько­го това­ри­ства не є пра­во­слав­ним і не читає «Отче наш» коза­цькою мовою, то в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го таку осо­бу не могли зара­ху­ва­ти до коза­цтва.

Ще до 1918 року серед мешкан­ців коли­шньої геть­ман­ської рези­ден­ції в селі Субо­то­ві, що біля Чиги­ри­на, в пам‘ять про вели­ко­го Геть­ма­на й «золо­ті часи» козач­чи­ни існу­ва­ла таєм­на сакраль­на тра­ди­ція, яка поля­га­ла в тому, що кожно­го року, на Петра, на одно­му з мало­при­сту­пних  числен­них остро­вів серед плав­нів річки Тясмин, дале­ко від люд­сько­го ока та москов­ських жан­дарм­ських виві­ду­ва­чів, субо­тів­ські «діди», пра­прав­ну­ки осо­би­стої гвар­дії Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, зби­ра­ли­ся на сим­во­лі­чну вій­сько­ву Раду. І на тій таєм­ній  Раді «коза­цьких прав­ну­ків», про­сті селя­ни оби­ра­ли серед себе …геть­ма­на і коза­цьку стар­ши­ну – оса­ву­ла, писа­ря, суд­дю, скар­бни­ка й пол­ков­ни­ків! Оби­ра­ли наші пра­ді­ди й дору­ча­ли їм зна­ки їхньої гідно­сті – коза­цькі клей­но­ди – оту сим­во­лі­чну коза­цьку коми­ши­ну – пер­ві­сний сим­вол вла­ди як незмін­ність геть­ман­ської тра­ди­ції на Укра­ї­ни під час москов­ської оку­па­ції. Про ці вибо­ри зна­ли тіль­ки вибра­ні субо­тів­ські «діди», решта ж субо­тів­ців зна­ла тіль­ки про те, що «дідів» тре­ба слу­ха­ти й не віль­но в них ні про що запи­ту­ва­ти, бо так воно «од ста­рих часів веде­ться». Так-бо, вми­ра­ю­чи, запо­від­ав сво­їм субо­тів­ським коза­кам сам Бог­дан-Зино­вій Хмель, щоб якщо ста­не­ться яка лиха годи­на, то вони мають «пиль­но пере­хо­ву­ва­ти» для ньо­го вла­ду і клей­но­ди, аж доки він по них «не зго­ло­си­ться». Самі «діди» аж до 1918 року свя­то віри­ли, що мине москов­ська оку­па­ція і що в коза­цькій Укра­ї­ні має зно­ву «об‘явитися» Геть­ман-Бог­дан, що він видасть «золо­ту гра­мо­ту», при­вер­не «людям» дав­ній «коза­цький при­суд» і буде геть­ма­ну­ва­ти в Укра­ї­ні – сам він і його діти – «доки сон­ця – сві­ту».

Метою про­го­ло­ше­н­ня «Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки» на тере­нах «Мама­є­вої Сло­бо­ди» є кон­со­лі­да­ція всіх укра­їн­ців, які вва­жа­ють себе коза­ка­ми, та гото­ві засвід­чи­ти тяглість геть­ман­сько-дер­жав­ни­цької тра­ди­ції.

Виходячи з вищевикладеного та продовжуючи справу суботівських «дідів», «Козацька Спадкова Духовна Республіка» має намір в селищі «Козака Мамая» – «Мамаєвій Слободі», провести на Петра, 12 липня 2011 року, загальну Раду, і на тій Раді обрати з визначних духовних лідерів України – гетьмана і козацьку старшину – осавула, писаря, суддю, скарбника й полковників! Під благовіст церковних дзвонів ставропігійної козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці вручити вибраній старшині козацькі клейноди, цебто просту комишину, зрізану в озері, біля церкви, як символ їхньої гідності та духовного права на ділі захищати традиції козацтва, а відтак, і української землі.

Керуючись звичаєвим козацьким правом, дарованим нам Господом Богом, просимо Вас надсилати прізвища кандидатів, котрі, на Ваш погляд, мають моральне право бути духовними зверхниками української козацької нації.

Ваші про­по­зи­ції про­си­мо над­си­ла­ти на еле­ктрон­ну адре­су:  kozakmamaysloboda@gmail.com ,  або ж на пошто­ву адре­су: 03061 м. Київ, вул. Михай­ла Дон­ця, 2 «Мама­є­ва Сло­бо­да».

Гер­бом «Коза­цької Спад­ко­вої Духов­ної Респу­блі­ки» є герб Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го (козак з мушке­том).

Дер­жав­ною мовою – коза­цька бала­чка (укра­їн­ська мова).

Стяг (пра­пор) має мали­но­вий колір із зобра­же­н­ням жов­то­го коза­цько­го лапча­то­го «маль­тій­сько­го» хре­ста.

Стяг, литав­ри та інші вій­сько­ві клей­но­ди збе­рі­га­ю­ться в цер­кві Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці та вій­сько­вій скар­бни­ці на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Батьку, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити! Во ім‘я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»