Вітаємо козака Кущівського куреня Війська Запорозького Низового отамана Олега Юрчишина з Днем народження!
Опубліковано: 10 Жов 2010 13:02

Отаман Олег Юрчишин дійсно є кращим козаком Європи, а після оголошення 2 жовтня 2010 р.  технічної поразки в “Поєдинку честі” козакам Всевеликого Війська Донського ще й Азії.

Козаку Олегу Юрчишину сьогодні виповнилось перших 43, він людина, котра більшу частину свого життя присвятила відродженню самобутнього українського характеру, загартованого ще нашими прадідами в період ренесансу України, в так-звану лицарсько-козацьку добу, реінкарнувавши (відродивши) образ мужнього козака-українця, котрий ніби б то на «машині часу» перенісся до нас в столицю України із буремного періоду козацької звитяги 16–18 ст.

Однак, ота­ман Олег Юрчи­шин не вдає коза­ка, він насправ­ді ним і є!

Таким чином, вно­ся­чи свою посиль­ну лепту у про­бу­дже­н­ня істо­ри­чної пам‘яті та само­і­ден­ти­чно­сті Укра­їн­ців, а від­так повер­не­н­ня забу­тих вій­сько­во-куль­тур­них та лицар­сько-бойо­вих тра­ди­цій наших слав­них пра­ді­дів коза­ків Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го.

Орга­ні­зо­ва­ний та очо­лю­ва­ний Оле­гом Юрчи­ши­ним коле­ктив, а влу­чні­ше ска­за­ти під­роз­діл «Укра­їн­ські коза­ки» за остан­ні 19 років деся­тки разів з успі­хом висту­пав за кор­до­ном, пре­зен­ту­ю­чи Укра­ї­ну, саме як коза­цьку Дер­жа­ву – кра­ї­ну коза­ків. Це не була каска­дер­сько-актор­ська гра вер­хи на конях, це була дій­сно пре­зен­та­ція укра­їн­сько­го лицар­сько­го духу. Тож, деся­тки пока­зо­вих висту­пів укра­їн­ських коза­ків під ору­дою, дій­сно кра­що­го та най­яскра­ві­шо­го коза­ка Оле­га Юрчи­ши­на та числен­ні лицар­ські зма­га­н­ня з кра­щи­ми коле­кти­ва­ми в Шве­ції, Поль­щі, Данії, Німеч­чи­ні, Коро­лів­стві Нідер­лан­ди, Швей­ца­рії, Фін­лян­дії, Нор­ве­гії, Бель­гії, Есто­нії, Угор­щи­ні, рів­но як і кіль­ка пре­зен­та­цій укра­їн­сько­го духу та вправ­но­сті перед самою коро­ле­вою Вели­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­тою ІІ, шей­ха­ми Сау­дів­ської Ара­вії та коро­лем Малай­зії є свід­че­н­ням вхо­дже­н­ня Дер­жа­ви Укра­ї­на, через при­ва­тну іні­ці­а­ти­ву Оле­га Юрчи­ши­на в сві­то­вий етно­куль­тур­ний про­стір.

Оле­га Юрчи­ши­на та очо­лю­ва­ний ним загін «Укра­їн­ські коза­ки» нині зна­ють по ціло­му сві­ті, ваго­мим чин­ни­ком  вза­є­мо­про­ни­ка­ю­чих куль­тур­них зв‘язків, справ­жнім коза­цьким обра­зом Укра­ї­ни, таким чином укра­їн­ський непе­ре­вер­ше­ний куль­тур­ний потен­ці­ал зав­дя­ки Оле­гу Юрчи­ши­ну став не тіль­ки кон­вер­то­ва­ним, але й пре­сти­жним куль­тур­ним яви­щем.

Не менш поту­жне зна­че­н­ня діяль­но­сті  Оле­га Юрчи­ши­на  має для самої Укра­ї­ни, а саме її сто­ли­ці.

З момен­ту офі­цій­но­го від­кри­т­тя для від­ві­ду­ва­чів  9 липня 2009 року  коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да», що сто­їть біля вито­ку річки Либідь у місті Киє­ві, за адре­сою: вул.. Михай­ла Донця,2 Солом‘янського райо­ну, Олег Юрчи­шин постій­но пре­зен­тує куль­ту­ру коза­цької доби в числен­них захо­дах, що про­во­дя­ться на тере­нах дано­го соці­аль­но-куль­тур­но­го закла­ду. Голов­ним із яких без­сум­нів­но є про­ве­де­н­ня «Фести­ва­лю тра­ди­цій­ної укра­ї­но-крим­сько­та­тар­ської куль­ту­ри», «Пер­шо­го Між­на­ро­дно­го Лицар­сько­го тур­ні­ру «Шабля Коза­ка Мамая» за уча­сті команд  Шве­ції, Фран­ції, Іта­лії та крим­сько­та­тар­ських вер­шни­ків, де коза­ки Оле­га Юрчи­ши­на здо­бу­ли у важ­ких спор­тив­них зма­га­н­ня заслу­же­ну пере­мо­гу, а також  пре­зен­та­ція укра­їн­ської коза­цької куль­ту­ри перед всім дипло­ма­ти­чним кор­пу­сом Укра­ї­ни та керів­ни­ка­ми Дер­жа­ви під час про­ве­де­н­ня в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да» 18–19 вере­сня 2010 року ХІ Між­на­ро­дно­го фести­ва­лю циган­сько­го мисте­цтва «Ама­ла-2010».

На запро­ше­н­ня орга­нів дер­жав­ної вла­ди най­ви­що­го рів­ня Олег Юрчи­шин  із сво­ї­ми коза­ка­ми нео­дно­ра­зо­во висту­пав перед висо­ко­по­са­дов­ця­ми нашої Дер­жа­ви, сту­ден­та­ми та викла­да­ча­ми Міні­стер­ства Вну­трі­шніх справ, ліце­їста­ми та про­сто шко­ля­ра­ми  як в Киє­ві, так і за його межа­ми.

Вели­че­зним дороб­ком Оле­га Юрчи­ши­на є його без­по­се­ре­дня участь у зйом­ках кіль­кох деся­тків філь­мів, серед яких вар­то від­мі­ти­ти: «Вогнем та мечем» Є.Гофмана; «Тарас Буль­ба» В.Бортко; «Соро­чин­ський ярма­рок» С.Горова; «Чор­на рада» М.Засєєва та інші.

Про діяль­ність коза­ка Оле­га Юрчи­ши­на було напи­са­но деся­тки ста­тей в захі­дно­єв­ро­пей­ських табло­ї­дах та газе­тах й зня­то кіль­ка доку­мен­таль­них філь­мів різни­ми вітчи­зня­ни­ми теле­ка­на­ла­ми, а також Пер­шим Націо­наль­ним кана­лом Китай­ської наро­дної Респу­блі­ки, кіль­ко­ма кана­ла­ми Вели­ко­бри­та­нії та Туреч­чи­ни.

Таким чином, козак Кущів­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го ота­ман Олег Юрчи­шин  про­я­вив себе як справ­жній орга­ні­за­тор, що від­ро­див коза­цьку само­бу­тню шко­лу вер­хо­вої їзди та джи­гі­тов­ки, вмі­ло вико­ри­сто­вує досвід попе­ре­дніх поко­лінь. Коле­ги та учні хара­кте­ри­зу­ють його як люди­ну висо­ко­мо­раль­ну, кому­ні­ка­бель­ну, чуй­ну та поря­дну з висо­ким почу­т­тям про­фе­сій­но­го гро­ма­дян­сько­го обов‘язку та щиро, по-коза­цьки, нази­ва­ють Батьком Ота­ма­ном! Або ж про­сто Батьком…

Многая літа тобі, пане Отамане!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»