Водохреща на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 15 Січ 2010 13:55

На Водо­хре­ще наші пра­ді­ди йшли до цер­кви, свя­ти­ли воду, стрі­ля­ли з гар­мат та рушниць по нечи­стій силі, котра виска­кує з води під час освя­че­н­ня, купа­лись у виру­ба­ній в кри­зі опо­лон­ці, бились нав­ку­ла­чки лава на лаву (стін­ка на стін­ку), куток про­ти кутка або ж село про­ти села, потім бра­та­лись та ста­ви­ли один одно­му мого­рич в шин­ку.

Запро­шу­є­мо Вас при­єд­на­тись до від­ро­дже­н­ня дідів­ських тра­ди­цій…

Вхід на тери­то­рію «Мама­є­вої Сло­бо­ди» всім бажа­ю­чим освя­ти­ти воду або ж поку­па­тись в опо­лон­ці без­опла­тний.  З 13–00 вхід на тери­то­рію за кви­тка­ми (диві­ться гра­фік робо­ти та вар­тість вхо­ду).

Перед Ордан­ню, опів­но­чі, вода в ріках та озе­рах «хви­лю­є­ться» – за наро­дни­ми віру­ва­н­ня­ми на кіль­ка хви­лин пере­тво­рю­ю­чись на вино. Набра­на на Водо­хре­ща вода дуже помі­чна та цілю­ща. Вона збе­рі­га­лась за обра­за­ми на випа­док неду­ги впро­довж ціло­го року.

У нас, в коза­цько­му сели­щі «Мама­є­ва Сло­бо­да»  почи­на­ю­чи з 2004 року, на озе­рі, з  яко­го бере поча­ток річка Либідь, про­ру­бу­ю­ться опо­лон­ки та випи­лю­є­ться з кри­ги вели­кий хрест «Ордан­ський Орден». Цей кри­жа­ний хрест вста­нов­лю­є­ться над опо­лон­кою, потім густо поли­ва­є­ться цер­ков­ним вином та буря­ко­вим ква­сом аби був чер­во­ний. Поруч із виру­ба­ною у вигля­ді хре­ста опо­лон­кою буду­є­ться кри­жа­ний пре­стол, як хрест так і пре­стол оздо­блю­є­ться кетя­га­ми чер­во­ної кали­ни, котра росте тут же по бере­гах озе­ра, поруч із коза­цькою цер­квою в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці.

Вран­ці у цер­кві з 9–00, після пів­го­дин­но­го свя­то­чно­го пере­дзво­ну у вико­нан­ні кра­що­го дзво­на­ря Укра­ї­ни Рома­на Захар­чен­ка від­бу­ва­є­ться Бого­слу­жі­н­ня. По закін­чен­ню Літур­гії, близь­ко 11–30 при­хо­жа­ни беруть іко­ни, хору­гви й вихо­дять з цер­кви. На чолі про­це­сії, котра направ­ля­є­ться до озе­ра несуть май­стер­но роз­ма­льо­ва­ний та позо­ло­че­ний запре­столь­ний хрест, від­ра­зу за ним чоло­ві­чий цер­ков­ний хор, вико­ну­ю­чи «Голос Госпо­дній…». За хором іде насто­я­тель хра­му отець Роман при­клав­ши срі­бний хрест до чола. За свя­ще­ни­ком про­сту­ють при­хо­жа­ни цер­кви, кожен несе з собою посу­ди­ну на воду. Опі­сля недов­гої від­пра­ви отець Роман зану­рює в опо­лон­ку хрест. Хор голо­сно спів­ає: «Во Йор­да­ні хре­сти­ти­ся Тобі Госпо­ди…». В цей час коза­ки стрі­ля­ють із коза­цьких гар­мат, роз­стрі­лю­ю­чи нечи­сту силу… Адже в той момент як свя­щен­ник зану­рює хрест у воду, то вся нечи­ста сила, всі чор­ти вистри­бу­ють чим­душ із води та зали­ша­ю­ться на зем­лі до того часу, аж поки котрась із жінок не при­йде на річку пра­ти біли­зну. При­найм­ні так було колись ще у наших бабусь.

В наш час люди під­хо­дять до опо­лон­ки, наби­ра­ють води, віта­ють один одно­го:

 – Хри­стос Хре­ща­є­ться!

 – В річці Йор­да­ні – від­по­від­а­ють їм.

Після цьо­го отець Роман разом із коза­ка­ми та при­хо­жа­на­ми спу­ска­є­ться від цер­кви до нижньо­го озе­ра «Мама­є­вої Сло­бо­ди» яке іме­ну­є­ться «Кра­са­ви­ця». Там біля вели­че­зної виру­ба­ної опо­лон­ки він ще раз свя­те воду і бла­го­слов­ляє всіх бажа­ю­чих поку­па­тись у кри­жа­ній воді. Коза­ки і при­хо­жа­ни, дів­ча­та і моло­ди­ці роз­дя­гнув­шись, пере­хре­стив­шись три рази та отри­мав­ши бла­го­сло­ве­н­ня Отця Рома­на весе­ло стри­ба­ють в кри­жа­ну Ордан­ську купель і там не спі­шно три­чі зану­рю­ю­ться під воду. Вва­жа­є­ться, що той хто поку­пав­ся в сту­де­ній Ордан­ській купе­лі не буде хво­рі­ти цілий рік… Ті ж, які цьо­го року не зна­йшли в собі від­ва­ги поку­па­тись, спів­а­ють весе­лих укра­їн­ських наро­дних пісень та коля­док поруч із здо­ро­ве­зним каза­ном, де неспі­шно буль­кає коза­цький куліш…

На Запо­різь­кій Січі, а також на Над­дні­прян­щи­ні, Поділ­лі, Геть­ман­щи­ні та Сло­бо­жан­щи­ні існу­ва­ла дав­ня тра­ди­ція, коли коза­ки та чоло­ві­ки після кри­жа­ної купе­лі став­ши в лаву один супро­ти одно­го (стін­ка на стін­ку)  – на Січі це були нижні куре­ні про­ти верх­ніх; в селах – куток про­ти кутка або ж село про­ти села і нав­ку­ла­чки бились за «Ордан­ський Орден». Наго­ро­дою для пере­мож­ців був сам Хрест із кри­ги, котрий сим­во­лі­зу­вав хре­ще­н­ня Ісу­са Хри­ста.  Крім того «поби­та» сто­ро­на вистав­ля­ла пере­мож­цям мого­рич, як пра­ви­ло це було кіль­ка відер горіл­ки.

Вша­но­ву­ю­чи тра­ди­ції пра­ді­дів цьо­го року «Мама­є­ва Сло­бо­да» спіль­но з ВГО «Все­укра­їн­ською феде­ра­ці­єю «Спас» вирі­ши­ла від­тво­ри­ти цю дав­ню тра­ди­цію, де кіль­ка деся­тків коза­ків та бажа­ю­чих «лава на лаву» нав­ку­ла­чки будуть зма­га­тись за честь отри­ма­ти в наго­ро­ду Хрест, виру­ба­ний із кри­ги, або ж «Ордан­ський Орден».

До того ж «Мама­є­ва Сло­бо­да» як приз вистав­ляє відро«Варенухи» – най­улю­бле­ні­шо­го коза­цько­го хміль­но­го напою, зва­ре­но­го напе­ре­до­дні впро­довж 24 годин в «Шин­ку – коса над чар­кою».

Оскіль­ки в жилах кожно­го укра­їн­ця тече коза­цька кров –  давай­те спіль­но вша­ну­є­мо тра­ди­ції наших пра­ді­дів коза­ків.

Гай­да до нас на Сло­бо­ду та буде­мо разом купа­ти­ся в кри­жа­ній Ордан­ській воді та часту­ва­ти дру­зів хміль­ни­ми напо­я­ми в «Шин­ку – коса над чар­кою».

Шануй­мо­ся, бо ми того вар­ті!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»