Ввечері 6 липня, вже вчетверте відбудеться квест: «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі»
Опубліковано: 14 Чер 2013 11:45

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода», вже вчерверте, відбудеться пошук «козацького скарбу». Вперше золоту каблучку з діамантами щаслива молода пара знайшла на свято Івана Купала у 2010 році. Вдруге в 2011 році , втретє у минулому 2012 році каблучку з коштовним камінням закохані шукали до півночі, але таки знайшли…

Як свідчать давні перекази, в 1756 році, біля ковбані (озера), з якого бере початок річка Либідь – саме в тому місці, де зараз розташовується козацьке селище –  козацько-гайдамацький загін втопив два барила з золотими червінцями та коштовностями…

Чима­ло пра­гма­ти­чних суча­сни­ків вирі­шать, що це чер­го­ва бай­ка, або ж при­найм­ні, що наші пра­ді­ди запо­рож­ці це зро­би­ли керу­ю­чись укра­їн­ським прислів‘ям: «І сам не гам, і дру­го­му не дам», адже вто­пи­ти золо­ті дука­чі та й гай­ну­ти потім собі далі в похід, хіба таке може вкла­стись в голо­ві у суча­сно­го «інтер­нет-вої­на» мате­рі­а­лі­ста…

Однак наші мудрі пра­ді­ди зна­ли, що гро­ші то мар­но­та, тож як хри­сти­ян­ські лица­рі, зби­ра­ли собі скар­би на небі, а не на зем­лі… Моли­тви Запо­розь­ких коза­ків були дуже щири­ми та поту­жни­ми, тож насправ­ді, коза­ки-хара­ктер­ни­ки хова­ли коштов­но­сті під дже­ре­лом не тому, що воно було при­кме­тним. Твер­до зна­ю­чи, що при­хо­ва­ний із добри­ми дум­ка­ми та намі­ра­ми скарб, має нео­дмін­но мате­рі­а­лі­зу­ва­тись в май­бу­тньо­му. Витік річки, тоб­то дже­ре­ло, ніби в гео­ме­три­чній про­гре­сії збіль­шує енер­гію добрих думок, закла­де­них разом із скар­бом. У такий магі­чний спо­сіб скарб ніби­то збіль­шу­є­ться та при­мно­жу­є­ться… Він, цей коза­цький скарб, необов‘язково має бути в щирих золо­тих чер­він­цях, він, насправ­ді, пови­нен бути у щиро­сті думок та вчин­ків на бла­го рідної коза­цької Вкра­ї­ни.

Вам, пано­ве пра­гма­ти­ки, які вірять лише в кори­сли­ві моти­ви, вида­ва­ти­ме­ться див­ним, що цим мате­рі­а­лі­зо­ва­ним скар­бом дов­ко­ла дже­ре­ла річки Либідь, насправ­ді і є сели­ще «Коза­ка Мамая» – «Мама­є­ва Сло­бо­да».

А для роман­ти­ків, ми вже четвер­тий рік поспіль буде­мо про­во­ди­ти квест «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», обіч вито­ку леген­дар­ної річки Либідь, чарів­но­го, опо­ви­то­го ліле­я­ми та лата­т­тям озе­ра Кра­са­ви­ця.

Цього року, каблучка із коштовним камінням для пари-переможця люб‘язно надана Ювелірним Домом «Zarina».
Другий приз – червоні корали, рівно як і третій приз «Романтична вечеря при свічках у «Шинку «Коса над чаркою» надані козаком Левушківського куреня Війська Запорозького Низового
Костянтином Олійником.

Золота каблучка з коштовним камінням від Ювелірного Дому «Zarina», рівно як і коралове намисто від козаків “Мамаєвої Слободи”, очікують на своїх власників – переможців квесту “Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на “Мамаєвій Слободі”! Успіху Вам, закохані!..

В рам­ках свя­тку­ва­н­ня Іва­на Купа­ла, біля покри­то­го біли­ми ліле­я­ми та жов­тим лата­т­тям озе­ра, з яко­го бере поча­ток річка Либідь, в чагар­ни­ках вер­бо­ло­зу та в‘яза між густи­ми заро­стя­ми папо­ро­ті буде від­кри­та чаро­дій­на “Лав­ка зако­ха­них”. Пере­мож­ці кве­сту – пер­ші з киян – змо­жуть на собі випро­бу­ва­ти її жит­тє­дай­ну чарів­ну силу. Адже поси­дів­ши на ній хоча б мить, зако­ха­на пара нео­дмін­но одру­жи­ться, при­найм­ні так ствер­джує ворож­ка “Мама­є­вої Сло­бо­ди”.

З давніх-давен відзначення в Києві свята Івана Купала завжди відбувалось за традиційним сценарієм.  Козацьке селище «Мамаєва Слобода» вже  вчетверте пропонує всім неодруженим молодим парам  ввечері 6 липня до 16–00 прийти на «Мамаєву Слободу» та взяти участь у квесті «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі».

Перший приз: отже, як і попередні роки, козаки з «Мамаєвої Слободи» гарантують, що пара-переможець неодмінно отримає золоту каблучку (кільце) від Ювелірного Дому «Zarina», прикрашену коштовним камінням, яка символізує єдність душ закоханих.

Другий приз: коштовне коралове намисто + палкий поцілунок від коханої.

Третій приз:  романтична вечеря на двох при свічках у «Шинку «Коса над чаркою», що на «Мамаєвій Слободі» (з розрахунку 300 грн. на особу) + палкий поцілунок від коханої.

Наші пра­ді­ди небез­під­став­но вва­жа­ли, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­ді­ти, стає зна­ха­рем, а від­так, змо­же зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скар­би бува­ють двох видів: закля­ті та неза­кля­ті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен, хто його зна­йде, але закля­тим (а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­бо­ді») заво­ло­ді­ти не так-то і лег­ко. Хоча й місце відо­ме. Про­те це не дає досту­пу до скар­бу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личи­ні: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­ро­го діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­ди­цю, вдар­те соба­ку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигля­ді золо­тих дука­чів та чер­він­ців… Однак як зви­чай­ній люди­ні здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті, вла­сни­ку цієї кві­тки все відо­мо, про­те як важ­ко добу­ти цю кві­тку. Різні пере­шко­ди ста­ють на шля­ху смі­лив­ця: відьми, чор­ти, вов­ку­ла­ки, гопи­рі, сичі, домо­ві, лісо­ви­ки, русал­ки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ка­ми й зави­ва­н­ня­ми пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки…

Умо­ви уча­сті:

Реє­стра­ція уча­сни­ків:

Реє­стра­ція від­бу­ва­є­ться з 10–00 – 30 черв­ня по 15–45 – 6 липня 2013 року на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» (при собі мати паспор­ти для під­твер­дже­н­ня того, що Ви ще не одру­же­ні), а також при­дба­ти під­ко­ву (вар­ті­стю 200 грн.) з Вашим поряд­ко­вим номе­ром.
Для довід­ок тел.: 361–98-48; 095–326-64–53
листи над­си­ла­ти: mamayevasloboda@gmail.com

УВАГА! Квест буде проводитись паралельно з відтворенням обряду Івана Купала фольклорним гуртом.

З ран­ку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­ча­та по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­ра­ти тра­ви та кві­ти. З них пле­туть для себе купаль­ські він­ки. В цих він­ках обов’язково повин­на бути тра­ва поли­ну. Крім того, дів­ча­та носять полин у себе під пахва­ми – це запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом (при­найм­ні так вва­жа­ли наші пра­ба­бу­сі).

Ближ­че до вечо­ра, весе­лою зграй­кою дів­ча­та від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дере­во. Пере­ва­га нада­є­ться чор­но­кле­ну. Після цьо­го від­но­сять дере­во на місце, зазда­ле­гідь вибра­не ними для свя­та, і най­ме­но­ву­ють його «Купа­ла». Потім при­но­сять пучки соло­ми, а інко­ли й солом’яну ляль­ку, котра вді­та в жіно­чу соро­чку із стрі­чка­ми, в моні­стах та у вели­ко­му він­ку. Ця ляль­ка і нази­ва­є­ться «Маре­на».

При­йшов­ши на місце, вти­ка­ють в зем­лю дере­во, рясно обві­шу­ють його він­ка­ми та стрі­чка­ми, став­лять біля ньо­го «Купа­лу», а непо­да­лік роз­во­дять вогни­ще.

Наші пра­ба­бу­сі, коли були ще дів­ка­ми, весе­ло бра­лись за руки та ходи­ли з пісня­ми дов­ко­ла наря­дже­но­го дере­ва «Маре­ни», а потім ска­ка­ли через вогонь. Інко­ли замість вогню бра­ли кро­пи­ву, яку наки­ду­ва­ли вели­че­зни­ми купа­ми.

Паруб­ки тіль­ки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не бра­ли.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогне­ний цвіт папо­ро­ті. Його можна зна­йти, зірва­ти та збе­рег­ти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від ньо­го.

На «Мамаєвій Слободі» святкування «Івана Купала» розпочнеться о 16–00 за участі фольклорного колективу.

Реєстрація учасників на квест “Пошук козацького скарбу на “Мамаєвій Слободі” буде тривати до 15–45. Квест розпочнеться о 16–00.

Пара-переможець неодмінно отримає в нагороду золоту каблучку! Друга і третя пара фіналістів також отримають коштовні нагороди від козаків “Мамаєвої Слободи”!

Люб’язно просимо всіх бажаючих прийти до витоку річки Либідь в козацьке селище «Мамаєва Слобода» з тим, аби відчути жаркий вогонь купальського вогнища.

Дрес-код захо­ду: виши­ван­ка або який небудь укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одя­гу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давайте спільно відроджувати прадавні традиції козацького краю!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»