Ввечері 6 липня, вже втретє відбудеться квест: «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі» (доповнено)
Опубліковано: 18 Чер 2012 15:58

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода», вже втретє, відбудеться пошук «козацького скарбу». Вперше золоту каблучку з діамантами щаслива молода пара знайшла на свято Івана Купала у 2010 році. У минулому 2011 році золоту каблучку з коштовним камінням молоді закохані шукали до опівночі, але таки знайшли…

Як свід­чать дав­ні пере­ка­зи, в 1756 році, біля ков­ба­ні (озе­ра), з яко­го бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке сели­ще –  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив два бари­ла з золо­ти­ми чер­він­ця­ми та коштов­но­стя­ми…

Бага­то пра­гма­ти­чних суча­сни­ків вирі­шать, що це чер­го­ва бай­ка, або ж при­найм­ні, що наші пра­ді­ди запо­рож­ці це зро­би­ли керу­ю­чись укра­їн­ським прислів‘ям: «І сам не гам, і дру­го­му не дам». Вто­пи­ли золо­ті дука­чі та й гай­ну­ли собі далі в похід. Наші мудрі пра­ді­ди зна­ли, що гро­ші то мар­но­та, тож як хри­сти­ян­ські лица­рі, зби­ра­ли собі скар­би на небі, а не на зем­лі… Моли­тви коза­ків були дуже щири­ми та поту­жни­ми, тож насправ­ді, коза­ки-хара­ктер­ни­ки хова­ли коштов­но­сті під дже­ре­лом не тому, що воно було при­кме­тним. Твер­до зна­ю­чи, що при­хо­ва­ний із добри­ми дум­ка­ми та намі­ра­ми скарб, має нео­дмін­но мате­рі­а­лі­зу­ва­тись в май­бу­тньо­му. Витік річки, тоб­то дже­ре­ло, ніби в гео­ме­три­чній про­гре­сії збіль­шує енер­гію добрих думок, закла­де­них разом із скар­бом. У такий магі­чний спо­сіб скарб ніби­то збіль­шу­є­ться. Він, цей коза­цький скарб, необов‘язково має бути в щирих золо­тих чер­він­цях, він, насправ­ді, пови­нен бути у щиро­сті думок та вчин­ків на бла­го рідної коза­цької Вкра­ї­ни.

Вам, пано­ве пра­гма­ти­ки, які вірять лише в кори­сли­ві моти­ви, вида­ва­ти­ме­ться див­ним, що цим мате­рі­а­лі­зо­ва­ним скар­бом дов­ко­ла дже­ре­ла річки Либідь, насправ­ді і є сели­ще «Коза­ка Мамая» – «Мама­є­ва Сло­бо­да».

А для роман­ти­ків, ми вже тре­тій рік поспіль буде­мо про­во­ди­ти квест «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Цьо­го року, каблу­чка із коштов­ним камі­н­ням для пари-пере­мож­ця, при­дба­на осо­би­стим коштом коза­ка Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го Костян­ти­на Олій­ни­ка, а чер­во­ні кора­ли, як дру­гий приз від тури­сти­чної ком­па­нії «Маль­ва-Тур».

Золота каблучка з коштовним камінням, рівно як і коралове намисто від козаків “Мамаєвої Слободи”, очікують на своїх власників – переможців квесту “Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на “Мамаєвій Слободі”! Успіху Вам, закохані!..

В рам­ках свя­тку­ва­н­ня Іва­на Купа­ла, біля покри­то­го біли­ми ліле­я­ми та жов­тим лата­т­тям озе­ра, з яко­го бере поча­ток річка Либідь, в чагар­ни­ках вер­бо­ло­зу та в‘яза між густи­ми заро­стя­ми папо­ро­ті буде від­кри­та чаро­дій­на “Лав­ка зако­ха­них”. Пере­мож­ці кве­сту – пер­ші з киян – змо­жуть на собі випро­бу­ва­ти її жит­тє­дай­ну чарів­ну силу. Адже поси­дів­ши на ній хоча б мить, зако­ха­на пара нео­дмін­но одру­жи­ться, при­найм­ні так ствер­джує ворож­ка “Мама­є­вої Сло­бо­ди”.

З дав­ніх-давен від­зна­че­н­ня в Киє­ві свя­та Іва­на Купа­ла зав­жди від­бу­ва­лось за тра­ди­цій­ним сце­на­рі­єм.  Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» вже  втре­тє про­по­нує всім нео­дру­же­ним моло­дим парам  вве­че­рі 6 липня до 20–00 при­йти на «Мама­є­ву Сло­бо­ду» та взя­ти участь у кве­сті «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».

Перший приз: отже, як і попередні роки, козаки з «Мамаєвої Слободи» гарантують, що пара-переможець неодмінно отримає золоту каблучку (кільце), прикрашену коштовним камінням, яка символізує єдність душ закоханих.

Другий приз: коштовне коралове намисто + палкий поцілунок від коханої.

Третій приз:  романтична вечеря на двох при свічках у «Шинку «Коса над чаркою», що на «Мамаєвій Слободі» (з розрахунку 300 грн. на особу) + палкий поцілунок від коханої.

Наші пра­ді­ди небез­під­став­но вва­жа­ли, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­ді­ти, стає зна­ха­рем, а від­так, змо­же зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скар­би бува­ють двох видів: закля­ті та неза­кля­ті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен, хто його зна­йде, але закля­тим (а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­бо­ді») заво­ло­ді­ти не так-то і лег­ко. Хоча й місце відо­ме. Про­те це не дає досту­пу до скар­бу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личи­ні: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­ро­го діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­ди­цю, вдар­те соба­ку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигля­ді золо­тих дука­чів та чер­він­ців… Однак як зви­чай­ній люди­ні здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­во­но-вогнен­на кві­тка папо­ро­ті, вла­сни­ку цієї кві­тки все відо­мо, про­те як важ­ко добу­ти цю кві­тку. Різні пере­шко­ди ста­ють на шля­ху смі­лив­ця: відьми, чор­ти, вов­ку­ла­ки, гопи­рі, сичі, домо­ві, лісо­ви­ки, русал­ки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ка­ми й зави­ва­н­ня­ми пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки…

Умо­ви уча­сті:

Реє­стра­ція уча­сни­ків:

Реє­стра­ція від­бу­ва­є­ться з 10–00 – 30 черв­ня по 19–45 – 6 липня 2012 року на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» (при собі мати паспор­ти для під­твер­дже­н­ня того, що Ви ще не одру­же­ні), а також при­дба­ти під­ко­ву (вар­ті­стю 200 грн.) з Вашим поряд­ко­вим номе­ром.
Для довід­ок тел.: 361–98-48; 093–872-48–77
листи над­си­ла­ти: mamayevasloboda@gmail.com

Квест:

 1. Моло­ді пари при­бу­ва­ють на «Мама­є­ву Сло­бо­ду»  6 липня до 19–45 на озе­ро Кра­са­ви­ця з паспор­та­ми, щоб засвід­чи­ти, що вони ще не одру­же­ні.  Необ­хі­дною умо­вою реє­стра­ції є при­дба­н­ня під­ко­ви з поряд­ко­вим номе­ром пари-уча­сни­ці (вар­ті­стю 200 грн).  Після реє­стра­ції ого­ло­шу­ю­ться  умо­ви уча­сті в кве­сті «Ніч на Іва­на Купа­ла – пошук коза­цько­го скар­бу на «Мама­є­вій Сло­бо­ді».
 2. Кожна заре­є­стро­ва­на пара отри­мує кіль­ка живих кві­ток, котрі обов‘язково потрі­бно впле­сти у вінок пев­но­го роз­мі­ру із тра­ви та зіл­ля, що росте обіч вито­ку річки Либідь, біля озе­ра Кра­са­ви­ця. Пер­ші 20 пар, котрі най­швид­ше спле­ли він­ки та по коман­ді пусти­ли їх на воду озе­ра Кра­са­ви­ця, допу­ска­ю­ться до насту­пно­го ета­пу.
 3. Після під­ве­де­н­ня під­сум­ків пер­шо­го ета­пу кон­кур­су на швид­кість пле­те­н­ня він­ка з живих кві­тів – пари отри­му­ють пакет із 5 пита­н­ня­ми сто­сов­но веди­чних знань укра­їн­ців, тра­ди­цій, зви­ча­їв та обря­дів.
 4. Пари, які від­по­ві­ли пра­виль­но на всі 5 запи­тань, отри­му­ють синю стрі­чку, прив’язують її до під­ко­ви і по коман­ді стар­ту­ють до насту­пно­го ета­пу пер­ши­ми, від­по­від­но, що ті пари які від­по­ві­ли на 4 запи­та­н­ня з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють дру­ги­ми, пари, що від­по­ві­ли на 3 запи­та­н­ня і т.д. – остан­ні­ми, з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють ті пари, котрі не від­по­ві­ли пра­виль­но на жодне з постав­ле­них запи­тань (зав­да­н­ням для всіх пар буде пошук коле­са щастя з сим­во­лі­чною кві­ткою папо­ро­ті, якою насправ­ді буде стрі­чка жов­то­го кольо­ру із зав­да­н­ням до насту­пно­го ета­пу). Парам потрі­бно буде зна­йти коле­со щастя, зірва­ти з ньо­го одну стрі­чку жов­то­го кольо­ру та пов’язати поряд із синьою до під­ко­ви (див. пункт 1).
 5. Зна­йти на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­бо­ди» шин­кар­ку – вико­на­ти її зав­да­н­ня й отри­ма­ти чер­го­ву стрі­чку чер­во­но­го кольо­ру (пов’язати до під­ко­ви), що дає пра­во пере­йти до насту­пно­го ета­пу.
 6. Зна­йти ворож­ку-зна­хар­ку, вико­на­ти її зав­да­н­ня та отри­ма­ти стрі­чку зеле­но­го кольо­ру (пов’язати до під­ко­ви), що дає пра­во пере­йти до насту­пно­го ета­пу.
 7. Зна­йти шлях до Мамая. Прой­ти його та від­би­ти коза­цький стяг,  отри­мав­ши  остан­ню стрі­чку – мали­но­во­го кольо­ру (пов’язати до під­ко­ви).
 8. Пер­ші 7 пар, котрі при­йдуть якнай­швид­ше, прой­дуть послі­дов­но всі ета­пи та вико­на­ють зав­да­н­ня, й на під­твер­дже­н­ня їх вико­на­н­ня збе­руть всі стрі­чки (синю, жов­ту, чер­во­ну, зеле­ну, мали­но­ву) зі стя­гом та під­ко­вою чим­дуж біжать до озе­ра Кра­са­ви­ця, де пла­ва­ють  віно­чки…
 9. Після цьо­го б‘ють коза­цькі литав­ри, що є гаслом (сигна­лом) про завер­ше­н­ня зма­гань. Біля озе­ра, в чіткій послі­дов­но­сті до при­бу­т­тя на фініш пар уча­сни­ків визна­ча­є­ться  чер­го­вість, за якою вони будуть мати змо­гу пер­ши­ми, дру­ги­ми, тре­ті­ми, четвер­ти­ми, п’ятими, шости­ми, сьо­ми­ми діста­ти з озе­ра Кра­са­ви­ця (пару­бок – при собі пови­нен мати плав­ки) віно­чок з прив’язаним до ньо­го одним з при­зів.
  Пер­ша пара фіна­лі­стів має пра­во пер­шою спро­бу­ва­ти діста­ти золо­ту каблу­чку…
  Дру­гий фіна­ліст, після пер­шо­го від­по­від­но, має пра­во дру­гим зану­ри­тись у воду за віно­чком із при­зом для коха­ної.
  Від­по­від­но 3, 4, 5, 6 і 7 фіна­лі­сти мають по одній спро­бі для пошу­ку віно­чка з коштов­но­стя­ми для коха­ної.
  У разі, якщо будь-який з коштов­них при­зів (а саме: золо­та каблу­чка, коштов­не кора­ло­ве нами­сто, роман­ти­чна вече­ря)  було витя­гну­то від­ра­зу попе­ре­дні­ми уча­сни­ка­ми, то спро­би для насту­пних уча­сни­ків ска­со­ву­ю­ться (їм зали­ша­є­ться лише пал­кий поці­лу­нок від коха­ної).

Після того, як всі 7 паруб­ків фіна­лі­стів спро­бу­ва­ли своє щастя вило­ви­ти віно­чок із коштов­ним пода­рун­ком для коха­ної, коза­ки «Мама­є­вої Сло­бо­ди» вру­чать пере­мож­цям таку бажа­ну золо­ту каблу­чку з коштов­ним камі­н­ням, а також інші наго­ро­ди. Парі-пере­мож­цю нео­дмін­но буде пока­за­на пота­єм­на стеж­ка до захо­ва­ної між куща­ми папо­ро­тни­ка чарів­ної лав­ки для зако­ха­них, де вони змо­жуть уса­мі­тни­тись, а, при бажан­ні, і діжда­ти­ся, коли ж наре­шті роз­кві­тне папо­роть…

Квест буде про­во­ди­тись пара­лель­но з від­тво­ре­н­ням обря­ду Іва­на Купа­ла гур­том «Рожа­ни­ця».

З ран­ку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­ча­та по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­ра­ти тра­ви та кві­ти. З них пле­туть для себе купаль­ські він­ки. В цих він­ках обов’язково повин­на бути тра­ва поли­ну. Крім того, дів­ча­та носять полин у себе під пахва­ми – це запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом (при­найм­ні так вва­жа­ли наші пра­ба­бу­сі).

Ближ­че до вечо­ра, весе­лою зграй­кою дів­ча­та від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дере­во. Пере­ва­га нада­є­ться чор­но­кле­ну. Після цьо­го від­но­сять дере­во на місце, зазда­ле­гідь вибра­не ними для свя­та, і най­ме­но­ву­ють його «Купа­ла». Потім при­но­сять пучки соло­ми, а інко­ли й солом’яну ляль­ку, котра вді­та в жіно­чу соро­чку із стрі­чка­ми, в моні­стах та у вели­ко­му він­ку. Ця ляль­ка і нази­ва­є­ться «Маре­на».

При­йшов­ши на місце, вти­ка­ють в зем­лю дере­во, рясно обві­шу­ють його він­ка­ми та стрі­чка­ми, став­лять біля ньо­го «Купа­лу», а непо­да­лік роз­во­дять вогни­ще.

Наші пра­ба­бу­сі, коли були ще дів­ка­ми, весе­ло бра­лись за руки та ходи­ли з пісня­ми дов­ко­ла наря­дже­но­го дере­ва «Маре­ни», а потім ска­ка­ли через вогонь. Інко­ли замість вогню бра­ли кро­пи­ву, яку наки­ду­ва­ли вели­че­зни­ми купа­ми.

Паруб­ки тіль­ки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не бра­ли.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­во­но-вогне­ний цвіт папо­ро­ті. Його можна зна­йти, зірва­ти та збе­рег­ти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від ньо­го.

На «Мамаєвій Слободі» святкування «Івана Купала» відбудеться за участі фольклорного колективу та розпочнеться ближче до вечора, тобто о 19–00.

Люб’язно просимо всіх бажаючих прийти до витоку річки Либідь в козацьке селище «Мамаєва Слобода» з тим, аби відчути жаркий вогонь купальського вогнища.

Дрес-код захо­ду: виши­ван­ка або який небудь укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одя­гу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давайте спільно відроджувати прадавні традиції козацького краю!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»