Ввечері 6 липня, вже втретє відбудеться квест: «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі» (доповнено)
Опубліковано: 18 Чер 2012 15:58

В козацькому селищі «Мамаєва Слобода», вже втретє, відбудеться пошук «козацького скарбу». Вперше золоту каблучку з діамантами щаслива молода пара знайшла на свято Івана Купала у 2010 році. У минулому 2011 році золоту каблучку з коштовним камінням молоді закохані шукали до опівночі, але таки знайшли…

Як свід­чать давні пере­кази, в 1756 році, біля ков­бані (озера), з якого бере поча­ток річка Либідь – саме в тому місці, де зараз роз­та­шо­ву­є­ться коза­цьке селище –  коза­цько-гай­да­ма­цький загін вто­пив два барила з золо­тими чер­він­цями та коштов­но­стями…

Багато пра­гма­ти­чних суча­сни­ків вирі­шать, що це чер­гова байка, або ж при­наймні, що наші пра­діди запо­рожці це зро­били керу­ю­чись укра­їн­ським прислів‘ям: «І сам не гам, і дру­гому не дам». Вто­пили золоті дукачі та й гай­нули собі далі в похід. Наші мудрі пра­діди знали, що гроші то мар­нота, тож як хри­сти­ян­ські лицарі, зби­рали собі скарби на небі, а не на землі… Моли­тви коза­ків були дуже щирими та поту­жними, тож насправді, козаки-хара­ктер­ники ховали коштов­но­сті під дже­ре­лом не тому, що воно було при­кме­тним. Твердо зна­ючи, що при­хо­ва­ний із добрими дум­ками та намі­рами скарб, має нео­дмінно мате­рі­а­лі­зу­ва­тись в май­бу­тньому. Витік річки, тобто дже­рело, ніби в гео­ме­три­чній про­гре­сії збіль­шує енер­гію добрих думок, закла­де­них разом із скар­бом. У такий магі­чний спо­сіб скарб нібито збіль­шу­є­ться. Він, цей коза­цький скарб, необов‘язково має бути в щирих золо­тих чер­він­цях, він, насправді, пови­нен бути у щиро­сті думок та вчин­ків на благо рідної коза­цької Вкра­їни.

Вам, панове пра­гма­тики, які вірять лише в кори­сливі мотиви, вида­ва­ти­ме­ться див­ним, що цим мате­рі­а­лі­зо­ва­ним скар­бом дов­кола дже­рела річки Либідь, насправді і є селище «Козака Мамая» – «Мама­єва Сло­бода».

А для роман­ти­ків, ми вже тре­тій рік поспіль будемо про­во­дити квест «Ніч на Івана Купала – пошук коза­цького скарбу на «Мама­є­вій Сло­боді».

Цього року, каблу­чка із коштов­ним камі­н­ням для пари-пере­можця, при­дбана осо­би­стим коштом козака Леву­шків­ського куреня Вій­ська Запо­розь­кого Низо­вого Костян­тина Олій­ника, а чер­воні корали, як дру­гий приз від тури­сти­чної ком­па­нії «Мальва-Тур».

Золота каблучка з коштовним камінням, рівно як і коралове намисто від козаків “Мамаєвої Слободи”, очікують на своїх власників – переможців квесту “Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на “Мамаєвій Слободі”! Успіху Вам, закохані!..

В рам­ках свя­тку­ва­ння Івана Купала, біля покри­того білими ліле­ями та жов­тим лата­т­тям озера, з якого бере поча­ток річка Либідь, в чагар­ни­ках вер­бо­лозу та в‘яза між густими заро­стями папо­роті буде від­крита чаро­дійна “Лавка зако­ха­них”. Пере­можці кве­сту – перші з киян – змо­жуть на собі випро­бу­вати її жит­тє­дайну чарівну силу. Адже поси­дівши на ній хоча б мить, зако­хана пара нео­дмінно одру­жи­ться, при­наймні так ствер­джує ворожка “Мама­є­вої Сло­боди”.

З дав­ніх-давен від­зна­че­ння в Києві свята Івана Купала зав­жди від­бу­ва­лось за тра­ди­цій­ним сце­на­рієм.  Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» вже  втретє про­по­нує всім нео­дру­же­ним моло­дим парам  вве­чері 6 липня до 20–00 при­йти на «Мама­єву Сло­боду» та взяти уча­сть у кве­сті «Ніч на Івана Купала – пошук коза­цького скарбу на «Мама­є­вій Сло­боді».

Перший приз: отже, як і попередні роки, козаки з «Мамаєвої Слободи» гарантують, що пара-переможець неодмінно отримає золоту каблучку (кільце), прикрашену коштовним камінням, яка символізує єдність душ закоханих.

Другий приз: коштовне коралове намисто + палкий поцілунок від коханої.

Третій приз:  романтична вечеря на двох при свічках у «Шинку «Коса над чаркою», що на «Мамаєвій Слободі» (з розрахунку 300 грн. на особу) + палкий поцілунок від коханої.

Наші пра­діди небез­під­ставно вва­жали, що в ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті. Той, хто її зна­йде та буде нею воло­діти, стає зна­ха­рем, а від­так, зможе зна­йти будь який скарб, що неви­ди­мий для очей інших людей.

Скарби бува­ють двох видів: закляті та неза­кляті. Остан­нім може ско­ри­ста­тись кожен, хто його зна­йде, але закля­тим (а саме таким і є  клад захо­ва­ний на «Мама­є­вій Сло­боді») заво­ло­діти не так-то і легко. Хоча й місце відоме. Проте це не дає доступу до скарбу. Скарб може з’явитись  в різно­ма­ні­тній личині: ста­рим дідом, вро­дли­вою моло­ди­цею, конем, клуб­ком ниток, соба­кою, пів­нем; штов­хніть ста­рого діда, обні­міть та при­гор­ніть моло­дицю, вдарте собаку – вони тути­чки й роз­си­пля­ться у вигляді золо­тих дука­чів та чер­він­ців… Однак як зви­чай­ній людині здо­га­да­тись, що це саме скарб? Пев­ний засіб – це чер­воно-вогненна кві­тка папо­роті, вла­снику цієї кві­тки все відомо, проте як важко добути цю кві­тку. Різні пере­шкоди ста­ють на шляху смі­ливця: відьми, чорти, вов­ку­лаки, гопирі, сичі, домові, лісо­вики, русалки. Все це «това­ри­ство» зби­ра­є­ться в купу в лісі й з рего­том, кри­ками й зави­ва­н­нями пере­шко­джає у пошу­ках бажа­ної кві­тки…

Умови уча­сті:

Реє­стра­ція уча­сни­ків:

Реє­стра­ція від­бу­ва­є­ться з 10–00 – 30 червня по 19–45 – 6 липня 2012 року на «Мама­є­вій Сло­боді» (при собі мати паспорти для під­твер­дже­ння того, що Ви ще не одру­жені), а також при­дбати під­кову (вар­ті­стю 200 грн.) з Вашим поряд­ко­вим номе­ром.
Для довідок тел.: 361–98-48; 093–872-48–77
листи над­си­лати: mamayevasloboda@gmail.com

Квест:

 1. Молоді пари при­бу­ва­ють на «Мама­єву Сло­боду»  6 липня до 19–45 на озеро Кра­са­виця з паспор­тами, щоб засвід­чити, що вони ще не одру­жені.  Необ­хі­дною умо­вою реє­стра­ції є при­дба­ння під­кови з поряд­ко­вим номе­ром пари-уча­сниці (вар­ті­стю 200 грн).  Після реє­стра­ції ого­ло­шу­ю­ться  умови уча­сті в кве­сті «Ніч на Івана Купала – пошук коза­цького скарбу на «Мама­є­вій Сло­боді».
 2. Кожна заре­є­стро­вана пара отри­мує кілька живих кві­ток, котрі обов‘язково потрі­бно впле­сти у вінок пев­ного роз­міру із трави та зілля, що росте обіч витоку річки Либідь, біля озера Кра­са­виця. Перші 20 пар, котрі най­швидше сплели вінки та по команді пустили їх на воду озера Кра­са­виця, допу­ска­ю­ться до насту­пного етапу.
 3. Після під­ве­де­ння під­сум­ків пер­шого етапу кон­курсу на швид­кі­сть пле­те­ння вінка з живих кві­тів – пари отри­му­ють пакет із 5 пита­н­нями сто­совно веди­чних знань укра­їн­ців, тра­ди­цій, зви­чаїв та обря­дів.
 4. Пари, які від­по­віли пра­вильно на всі 5 запи­тань, отри­му­ють синю стрі­чку, прив’язують її до під­кови і по команді стар­ту­ють до насту­пного етапу пер­шими, від­по­відно, що ті пари які від­по­віли на 4 запи­та­ння з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють дру­гими, пари, що від­по­віли на 3 запи­та­ння і т.д. – остан­німи, з інтер­ва­лом у 7 хви­лин стар­ту­ють ті пари, котрі не від­по­віли пра­вильно на жодне з постав­ле­них запи­тань (зав­да­н­ням для всіх пар буде пошук колеса щастя з сим­во­лі­чною кві­ткою папо­роті, якою насправді буде стрі­чка жов­того кольору із зав­да­н­ням до насту­пного етапу). Парам потрі­бно буде зна­йти колесо щастя, зірвати з нього одну стрі­чку жов­того кольору та пов’язати поряд із синьою до під­кови (див. пункт 1).
 5. Зна­йти на тери­то­рії «Мама­є­вої Сло­боди» шин­карку – вико­нати її зав­да­ння й отри­мати чер­гову стрі­чку чер­во­ного кольору (пов’язати до під­кови), що дає право пере­йти до насту­пного етапу.
 6. Зна­йти ворожку-зна­харку, вико­нати її зав­да­ння та отри­мати стрі­чку зеле­ного кольору (пов’язати до під­кови), що дає право пере­йти до насту­пного етапу.
 7. Зна­йти шлях до Мамая. Пройти його та від­бити коза­цький стяг,  отри­мавши  останню стрі­чку – мали­но­вого кольору (пов’язати до під­кови).
 8. Перші 7 пар, котрі при­йдуть якнай­швидше, прой­дуть послі­довно всі етапи та вико­на­ють зав­да­ння, й на під­твер­дже­ння їх вико­на­ння збе­руть всі стрі­чки (синю, жовту, чер­вону, зелену, мали­нову) зі стя­гом та під­ко­вою чим­дуж біжать до озера Кра­са­виця, де пла­ва­ють  віно­чки…
 9. Після цього б‘ють коза­цькі литаври, що є гаслом (сигна­лом) про завер­ше­ння зма­гань. Біля озера, в чіткій послі­дов­но­сті до при­бу­ття на фініш пар уча­сни­ків визна­ча­є­ться  чер­го­ві­сть, за якою вони будуть мати змогу пер­шими, дру­гими, тре­тіми, четвер­тими, п’ятими, шостими, сьо­мими дістати з озера Кра­са­виця (пару­бок – при собі пови­нен мати плавки) віно­чок з прив’язаним до нього одним з при­зів.
  Перша пара фіна­лі­стів має право пер­шою спро­бу­вати дістати золоту каблу­чку…
  Дру­гий фіна­ліст, після пер­шого від­по­відно, має право дру­гим зану­ри­тись у воду за віно­чком із при­зом для коха­ної.
  Від­по­відно 3, 4, 5, 6 і 7 фіна­лі­сти мають по одній спробі для пошуку віно­чка з коштов­но­стями для коха­ної.
  У разі, якщо будь-який з коштов­них при­зів (а саме: золота каблу­чка, коштовне кора­лове нами­сто, роман­ти­чна вечеря)  було витя­гнуто від­разу попе­ре­дніми уча­сни­ками, то спроби для насту­пних уча­сни­ків ска­со­ву­ю­ться (їм зали­ша­є­ться лише пал­кий поці­лу­нок від коха­ної).

Після того, як всі 7 паруб­ків фіна­лі­стів спро­бу­вали своє щастя вило­вити віно­чок із коштов­ним пода­рун­ком для коха­ної, козаки «Мама­є­вої Сло­боди» вру­чать пере­мож­цям таку бажану золоту каблу­чку з коштов­ним камі­н­ням, а також інші наго­роди. Парі-пере­можцю нео­дмінно буде пока­зана пота­ємна стежка до захо­ва­ної між кущами папо­ро­тника чарів­ної лавки для зако­ха­них, де вони змо­жуть уса­мі­тни­тись, а, при бажанні, і діжда­тися, коли ж наре­шті роз­кві­тне папо­роть…

Квест буде про­во­ди­тись пара­лельно з від­тво­ре­н­ням обряду Івана Купала гур­том «Рожа­ниця».

З ранку в коза­цьких селах та сло­бо­дах дів­чата по ран­ко­вій росі йдуть в поле чи ліс зби­рати трави та квіти. З них пле­туть для себе купаль­ські вінки. В цих він­ках обов’язково повинна бути трава полину. Крім того, дів­чата носять полин у себе під пахвами – це запо­бі­жний засіб від руса­лок та відьом (при­наймні так вва­жали наші пра­ба­бусі).

Ближче до вечора, весе­лою зграй­кою дів­чата від­прав­ля­ю­ться у най­ближ­чий гай чи ліс та руба­ють там дерево. Пере­вага нада­є­ться чор­но­клену. Після цього від­но­сять дерево на місце, зазда­ле­гідь вибране ними для свята, і най­ме­но­ву­ють його «Купала». Потім при­но­сять пучки соломи, а інколи й солом’яну ляльку, котра вдіта в жіночу соро­чку із стрі­чками, в моні­стах та у вели­кому вінку. Ця лялька і нази­ва­є­ться «Марена».

При­йшовши на місце, вти­ка­ють в землю дерево, рясно обві­шу­ють його він­ками та стрі­чками, став­лять біля нього «Купалу», а непо­да­лік роз­во­дять вогнище.

Наші пра­ба­бусі, коли були ще дів­ками, весело бра­лись за руки та ходили з піснями дов­кола наря­дже­ного дерева «Марени», а потім ска­кали через вогонь. Інколи замі­сть вогню брали кро­пиву, яку наки­ду­вали вели­че­зними купами.

Парубки тільки були при­су­тні, але в хоро­во­дах, тан­цях, піснях уча­сті не брали.

В ніч з 6 на 7 липня роз­кві­тає чер­воно-вогне­ний цвіт папо­роті. Його можна зна­йти, зірвати та збе­регти. Вла­сник ціїє кві­тки стає зна­ха­рем, і ніякий клад не при­хо­ва­є­ться від нього.

На «Мамаєвій Слободі» святкування «Івана Купала» відбудеться за участі фольклорного колективу та розпочнеться ближче до вечора, тобто о 19–00.

Люб’язно просимо всіх бажаючих прийти до витоку річки Либідь в козацьке селище «Мамаєва Слобода» з тим, аби відчути жаркий вогонь купальського вогнища.

Дрес-код заходу: виши­ванка або який небудь укра­їн­ський націо­наль­ний еле­мент одягу (віно­чок, нами­сто тощо)

Давайте спільно відроджувати прадавні традиції козацького краю!!!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»