«Яйце-райце» – рукотворна казка на «Мамаєвій Слободі». Спільний проект Центру народознавства «Козак Мамай» та інтернет-проекту «Рукотвори»
Опубліковано: 31 Бер 2011 12:49

З жов­тня 2010 року на тери­то­рії коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода» реа­лі­зу­є­ться про­ект «Руко­творна казка». Це спіль­ний захід Цен­тру наро­до­знав­ства «Козак Мамай» та інтер­нет-про­е­кту «Руко­твори». Висо­кою метою даного про­е­кту є не тільки мате­рі­а­лі­за­ція укра­їн­ської наро­дної казки, але й захист нашого націо­наль­ного скарбу, яким є казка, від пере­ли­цю­ва­ння, цебто від кра­діжки. Адже герої наших казок: лиси­чка-сестри­чка, вовк-пані­брат, коло­бок, солом‘яний бичок, куро­чка ряба та багато інших є насправді геро­ями укра­їн­ських наро­дних казок, а не росій­ських. Ми не проти, якби росі­яни читали наші казки та пере­кла­дали їх своєю мовою, однак буде спра­ве­дли­вим , якщо мудрі люди в Москві, дру­ку­ючи книги з каз­ками, будуть вка­зу­вати, що це саме укра­їн­ська наро­дна казка, а не росій­ська. Тобто ми  проти пере­ли­цю­ва­ння та при­вла­сне­ння нашого націо­наль­ного фоль­клору – доробку наших пра­ді­дів.

Вигля­дає при­кме­тним, що нещо­давно Улья­нов­ська обла­сть Росій­ської Феде­ра­ції вирі­шила про­го­ло­сити себе Батьків­щи­ною укра­їн­ського колобка – http://www.segodnya.ua/news/14217646.html , шту­чно висмо­кту­ючи з пальця ети­мо­ло­гію слова «коло­бок». В росій­ській мові немає слова «коло», отже й дово­дити нам нема що…

В своїх попе­ре­дніх публі­ка­ціях ми писали про те, яким чином герої укра­їн­ських наро­дних казок стали геро­ями росій­ських наро­дних казок – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=452 . Тож Коза­цьке селище «Мама­єва Сло­бода» спільно з про­е­ктом «Руко­твори» про­дов­жує захи­щати надба­ння попе­ре­дніх поко­лінь від пере­ли­цю­ва­ння. Однак, ми вже не самі. До нашої «шабель­ної атаки» долу­ча­ю­ться багато ціка­вих людей, котрим не бай­дужа доля укра­їн­ської казки і не тільки.

Нещо­давно пре­зен­ту­вав свою діяль­ні­сть Все­укра­їн­ський куль­турно-осві­тній про­ект з роз­ви­тку та попу­ля­ри­за­ції укра­їн­ського каз­кар­ства «Каз­кова карта Укра­їни». Автор даного про­е­кту – Марина При­менко – з зав­зя­ті­стю сар­мат­ських вої­нів-вер­шниць, взя­лася обсто­ю­вати укра­їн­ську казку. За цих обста­вин немає сум­ніву, що колобка таки не уси­нов­лять «суро­га­тні батьки» з Улья­нов­ської обла­сті Росії.

Вже й на Велик­день повер­нуло. За кілька тижнів най­більше хри­сти­ян­ське свято наших пра­ді­дів. За цей час треба писа­нок напи­сати, пасок напе­кти та піст дотри­мати. А діткам ще й казок послу­хати.

2 квітня 2011 року о 12–00 на «Мамаєвій Слободі» можна буде не тільки почути, а й побачити казку. Справжнісіньке яйце-райце, в якому живе сила-силенна звірів, закотилося у козацьке селище біля витоку річки Либідь. Як це сталося і що буде далі – у суботній квітневий день розповідатиме аж сам Лірник Сашко, відомий казкар та родовий козак із села Сабадаж Жашківського р-ну, що на Черкащині.

Також «Козак Мамай» та «Руко­твори» чека­ти­муть на гостину Все­укра­їн­ський куль­турно-осві­тній про­ект з роз­ви­тку та попу­ля­ри­за­ції укра­їн­ського каз­кар­ства «Каз­кова карта Укра­їни». Саме сьо­го­дні на «Каз­кову карту Укра­їни» буде нане­сено нового героя, пер­со­нажа казки Сашка Лір­ника. Каз­кар роз­каже дітям легенду похо­дже­ння його героя «Чор­ного козака» та його Батьків­щину – село Саба­даж, що на Чер­ка­щині.

Автор про­е­кту Марина При­менко про­веде гру для дітей на зна­ння укра­їн­ських казок, а також роз­по­ві­сть про свій про­ект «Каз­кова карта Укра­їни» та про­веде з маля­тами кон­курс під назвою «Назви казку за ілю­стра­цією».

Діти! Беріть татуся, матусю, бабцю, дідуню, а також дядька з тіткою, хрещену маму з її родиною та гайда до нас  – рятувати рідну українську казку від зазіхань! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»