«Яйце-райце» – рукотворна казка на «Мамаєвій Слободі». Спільний проект Центру народознавства «Козак Мамай» та інтернет-проекту «Рукотвори»
Опубліковано: 31 Бер 2011 12:49

З жов­тня 2010 року на тери­то­рії коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да» реа­лі­зу­є­ться про­ект «Руко­твор­на каз­ка». Це спіль­ний захід Цен­тру наро­до­знав­ства «Козак Мамай» та інтер­нет-про­е­кту «Руко­тво­ри». Висо­кою метою дано­го про­е­кту є не тіль­ки мате­рі­а­лі­за­ція укра­їн­ської наро­дної каз­ки, але й захист нашо­го націо­наль­но­го скар­бу, яким є каз­ка, від пере­ли­цю­ва­н­ня, цеб­то від кра­діж­ки. Адже герої наших казок: лиси­чка-сестри­чка, вовк-пані­брат, коло­бок, солом‘яний бичок, куро­чка ряба та бага­то інших є насправ­ді геро­я­ми укра­їн­ських наро­дних казок, а не росій­ських. Ми не про­ти, якби росі­я­ни чита­ли наші каз­ки та пере­кла­да­ли їх сво­єю мовою, однак буде спра­ве­дли­вим , якщо мудрі люди в Москві, дру­ку­ю­чи кни­ги з каз­ка­ми, будуть вка­зу­ва­ти, що це саме укра­їн­ська наро­дна каз­ка, а не росій­ська. Тоб­то ми  про­ти пере­ли­цю­ва­н­ня та при­вла­сне­н­ня нашо­го націо­наль­но­го фоль­кло­ру – дороб­ку наших пра­ді­дів.

Вигля­дає при­кме­тним, що нещо­дав­но Улья­нов­ська область Росій­ської Феде­ра­ції вирі­ши­ла про­го­ло­си­ти себе Батьків­щи­ною укра­їн­сько­го колоб­ка – http://www.segodnya.ua/news/14217646.html , шту­чно висмо­кту­ю­чи з паль­ця ети­мо­ло­гію сло­ва «коло­бок». В росій­ській мові немає сло­ва «коло», отже й дово­ди­ти нам нема що…

В сво­їх попе­ре­дніх публі­ка­ці­ях ми писа­ли про те, яким чином герої укра­їн­ських наро­дних казок ста­ли геро­я­ми росій­ських наро­дних казок – http://www.mamajeva-sloboda.ua/news.php?id=452 . Тож Коза­цьке сели­ще «Мама­є­ва Сло­бо­да» спіль­но з про­е­ктом «Руко­тво­ри» про­дов­жує захи­ща­ти надба­н­ня попе­ре­дніх поко­лінь від пере­ли­цю­ва­н­ня. Однак, ми вже не самі. До нашої «шабель­ної ата­ки» долу­ча­ю­ться бага­то ціка­вих людей, котрим не бай­ду­жа доля укра­їн­ської каз­ки і не тіль­ки.

Нещо­дав­но пре­зен­ту­вав свою діяль­ність Все­укра­їн­ський куль­тур­но-осві­тній про­ект з роз­ви­тку та попу­ля­ри­за­ції укра­їн­сько­го каз­кар­ства «Каз­ко­ва кар­та Укра­ї­ни». Автор дано­го про­е­кту – Мари­на При­мен­ко – з зав­зя­ті­стю сар­мат­ських вої­нів-вер­шниць, взя­ла­ся обсто­ю­ва­ти укра­їн­ську каз­ку. За цих обста­вин немає сум­ні­ву, що колоб­ка таки не уси­нов­лять «суро­га­тні батьки» з Улья­нов­ської обла­сті Росії.

Вже й на Велик­день повер­ну­ло. За кіль­ка тижнів най­біль­ше хри­сти­ян­ське свя­то наших пра­ді­дів. За цей час тре­ба писа­нок напи­са­ти, пасок напе­кти та піст дотри­ма­ти. А діткам ще й казок послу­ха­ти.

2 квітня 2011 року о 12–00 на «Мамаєвій Слободі» можна буде не тільки почути, а й побачити казку. Справжнісіньке яйце-райце, в якому живе сила-силенна звірів, закотилося у козацьке селище біля витоку річки Либідь. Як це сталося і що буде далі – у суботній квітневий день розповідатиме аж сам Лірник Сашко, відомий казкар та родовий козак із села Сабадаж Жашківського р-ну, що на Черкащині.

Також «Козак Мамай» та «Руко­тво­ри» чека­ти­муть на гости­ну Все­укра­їн­ський куль­тур­но-осві­тній про­ект з роз­ви­тку та попу­ля­ри­за­ції укра­їн­сько­го каз­кар­ства «Каз­ко­ва кар­та Укра­ї­ни». Саме сьо­го­дні на «Каз­ко­ву кар­ту Укра­ї­ни» буде нане­се­но ново­го героя, пер­со­на­жа каз­ки Сашка Лір­ни­ка. Каз­кар роз­ка­же дітям леген­ду похо­дже­н­ня його героя «Чор­но­го коза­ка» та його Батьків­щи­ну – село Саба­даж, що на Чер­ка­щи­ні.

Автор про­е­кту Мари­на При­мен­ко про­ве­де гру для дітей на зна­н­ня укра­їн­ських казок, а також роз­по­вість про свій про­ект «Каз­ко­ва кар­та Укра­ї­ни» та про­ве­де з маля­та­ми кон­курс під назвою «Назви каз­ку за ілю­стра­ці­єю».

Діти! Беріть татуся, матусю, бабцю, дідуню, а також дядька з тіткою, хрещену маму з її родиною та гайда до нас  – рятувати рідну українську казку від зазіхань! 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»