З козацького серця столиці України – «Мамаєвої Слободи» оголошуємо про початок V Міжнародного Українського Літературного конкурсу «Козацька балачка»
Дата події: з 9 листопада 2017 року по 7 квітня 2018 року

Ми – суча­сні укра­їн­ські коза­ки, пра­прав­ну­ки Запо­рож­ців, вирі­ши­ли сьо­го­дні  9 листо­па­да року Божо­го 2017 в День укра­їн­ської писем­но­сті та мови здій­сни­ти чер­го­ву коза­цьку «шабель­ну ата­ку» щодо обо­ро­ни гідно­сті нашої пра­дав­ньої укра­їн­ської мови, даро­ва­ної нам від віків Госпо­дом Богом!

Отже, керу­ю­чись зви­ча­є­вим пра­вом лица­рів-сте­пу Запо­розь­ких коза­ків та гаслом  «Мама­є­вої Сло­бо­ди», яке зву­чить як «рекон­кі­ста» (ісп. «від­во­ю­ва­н­ня»), ого­ло­шу­є­мо про поча­ток про­ве­де­н­ня V Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка»!

Темою П‘ятого Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка» буде кіно­сце­на­рій «Козак Мамай – воїн химо­ро­дник, або гене­ти­чний код нації» за моти­ва­ми слав­но­зві­сно­го химер­но­го рома­ну з наро­дних вуст «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» Оле­ксан­дра Іль­чен­ка.

Нашою метою є отри­ма­н­ня які­сно­го кіно­сце­на­рію за яким буде ство­ре­ний суча­сний укра­їн­ський фільм про спад­ко­ву мен­таль­ну спо­рі­дне­ність лица­рів сте­пу Запо­розь­ких коза­ків із нині­шні­ми захи­сни­ка­ми укра­їн­ських сте­пів – вої­на­ми АТО.

Пре­мі­аль­ний фонд кон­кур­су:

Пер­ша пре­мія – 100 000 гри­вень.

Дру­га пре­мія – 25 000 гри­вень.

Тре­тя пре­мія –  12 000 гри­вень.

Всі наді­сла­ні тво­ри мають від­по­від­а­ти насту­пним стан­дар­там та вимо­гам:

- для уча­сті в кон­кур­сі автор над­си­лає заяв­ку еле­ктрон­ною поштою на адре­су bala4ka@gmail.com.  Лист має місти­ти коро­тку біо­гра­фію авто­ра, його сві­тли­ну та кон­та­ктний номер теле­фо­ну;

- руко­пис має бути напи­са­ний укра­їн­ською мовою та наді­сла­ний реко­мен­до­ва­ним листом на адре­су:
«Мама­є­ва Сло­бо­да»
Кон­курс «Коза­цька бала­чка»
вул.. Михай­ла Дон­ця, 2
м. Київ
03061

А також еле­ктрон­ною поштою на адре­су bala4ka@gmail.com не пізні­ше 7 кві­тня 2018 року.

За обся­гом руко­пис кіно­сце­на­рію пови­нен місти­ти не біль­ше, ніж 200 сто­рі­нок дру­ко­ва­но­го текс­ту одним фай­лом у фор­ма­ті WORD, шрифт 14 Times New Roman.

В осно­ву наді­сла­ної робо­ти (кіно­сце­на­рію) має бути покла­де­ний сюжет рома­ну Оле­ксан­дра Іль­чен­ка «Коза­цько­му роду нема пере­во­ду, або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця», а саме: яскра­во пока­за­ти істо­ри­чні події доби Запо­розь­кої Січі, укра­їн­ські наро­дні тра­ди­ції, зви­чаї, а також спад­ко­вий мен­таль­ний зв’язок  Запо­розь­ких коза­ків (химо­ро­дни­ків) із нині­шні­ми захи­сни­ка­ми укра­їн­ських сте­пів – геро­я­ми АТО. 

Орг­ко­мі­тет при­ймає до роз­гля­ду лише руко­пи­си, які рані­ше не дру­ку­ва­лись.

Робо­ти при­йма­ю­ться  до свя­та Бла­го­ві­ще­н­ня – 7 кві­тня 2018 року.

Іме­на пере­мож­ців V Між­на­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька Бала­чка» будуть опре­лю­дне­ні  у День наро­дже­н­ня Оле­сан­дра Іль­чен­ка, тоб­то 4 черв­ня 2018 року.

Іван ІЛЬЧЕНКО
Голо­ва орг­ко­мі­те­ту Міжна­ро­дно­го Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка»

 

«Козак Мамай» – воїн «химо­ро­дник»

Мамай, таки дій­сно «химо­ро­дник», або ж але­го­ри­чне вті­ле­н­ня нашої воле­лю­бної укра­їн­ської душі! Лицар над лица­ря­ми, сте­по­вик, ман­дрів­ник, воїн, мудрець, каз­кар і хара­ктер­ник в одній осо­бі. Спо­кон­ві­ків пар­су­ни (наро­дні кар­ти­ни) «Коза­ка Мамая» висі­ли в кожній  укра­їн­ській хаті поруч з іко­на­ми, бо його образ вва­жа­є­ться най­силь­ні­шим обе­ре­гом. Отже, «Козак Мамай» – це най­більш кон­со­лі­ду­ю­чий образ для всіх укра­їн­ців  на наших спо­кон­ві­чних укра­їн­ських зем­лях від зеле­них Кар­пат і до синьо­го Дону.  А це зна­чить, що образ ман­дрів­но­го запо­рож­ця-нев­ми­ра­ки  «Коза­ка Мамая» є «гене­ти­чним кодом нашої нації».

Оле­ксандр Іль­чен­ко в химер­но­му рома­ні з наро­дних уст «Коза­цько­му Роду Нема Пере­во­ду або ж Мамай і Чужа Моло­ди­ця» писав:  «Козак Мамай — ман­дрів­ний запо­ро­жець, воя­ка і гуль­тяй, жар­тун і філо­соф, бан­ду­рист і спів­ак, бабій і зара­зом — монах, про­сто­ду­шний і мудрий чаклун, без­стра­шний лука­вець, що його і в сту­пі тов­ка­чем не влу­чиш, — наро­дний герой, котро­го чи не спо­кон­ві­ку зна­ють між людьми на Вкра­ї­ні, хоч об нім над Дні­пром – ні казок не роз­ка­за­но, не скла­де­но й пісень.

Ні казок ні пісень!

А про­сла­ви­ли Коза­ка про­сто­лю­дні худо­жни­ки.

Обіч слав­но­го Дні­пра, по ста­ре­зних коза­цьких та селян­ських хатах — на кле­но­вих та дубо­вих поло­тни­щах две­рей, на кахля­них гру­бах, на кова­них скри­нях, на мальо­ва­них олій­ни­ми фар­ба­ми поло­тнах, навіть на липо­вих коло­дах вули­ків частень­ко можна було бачи­ти роз­ма­ї­ті пар­су­ни Мамая, тися­чі від­мін його полич­чя з нови­ми раз по раз подро­би­ця­ми при­год, з нови­ми щораз  під­пи­са­ми, які віль­но тра­кту­ва­ли дія­н­ня і вда­чу героя, тися­чі сюже­тів, що під­но­си­ли в наро­ді сла­ву Коза­ка».

Цен­траль­на Укра­ї­на, або ж Над­дні­прян­щи­на є коли­скою укра­їн­сько­го коза­цтва, на тери­то­рії якої в дале­ко­му сере­дньо­віч­чі наші пра­ді­ди спіл­ку­ва­лись між собою «коза­цькою бала­чкою».

Сфор­мо­ва­на  на спо­кон­ві­чних коза­цьких тери­то­рі­ях, в так зва­но­му «коза­цько­му поясі» Сере­дньої Над­дні­прян­щи­ни,  «коза­цька бала­чка» закон­сер­ву­ва­ла в собі коза­цькі гово­ри кін­ця 18 сто­лі­т­тя, а від­так, не має пра­кти­чно жодних роз­бі­жно­стей із суча­сною літе­ра­тур­ною укра­їн­ською мовою, яка також сфор­му­ва­лась на осно­ві цих же самих цен­траль­но-укра­їн­ських гово­рів. Адже на Пів­ден­ній Київ­щи­ні та Чер­ка­щи­ні до цьо­го часу «бала­ка­ють»… І це не див­но, адже це – спад­ко­ві корін­ні коза­цькі зем­лі, так би мови­ти «коли­ска» всьо­го коза­цтва…

Хочу звер­ну­ти ува­гу суча­сни­ків, а осо­бли­во тих, які, роз­мов­ля­ю­чи росій­ською, чомусь нази­ва­ють себе укра­їн­ськи­ми коза­ка­ми, що необ­хі­дною перед­умо­вою того, аби тебе запи­са­ли до одно­го з 38 куре­нів Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го, крім пра­во­слав­но­го віро­спо­віда­н­ня та вправ­но­го воло­ді­н­ня збро­єю, було обов‘язкове воло­ді­н­ня пре­тен­ден­том  «коза­цькою бала­чкою», цеб­то ста­ро­укра­їн­ською мовою. Люди­на, котра  не роз­мов­ля­ла укра­їн­ською, коза­ком бути не могла… Так  було  спо­кон­ві­ку гаран­то­ва­но на наших коза­цьких зем­лях дідів­ським «зви­ча­є­вим пра­вом» Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го. Таким чином, сло­ва «козак» і «укра­ї­нець» є сино­ні­ма­ми.

Закли­каю всіх охо­чих авто­рів долу­чи­ти­ся до «Коза­цької бала­чки» і сво­їм «гострим» сло­вом взя­ти участь у коза­цькій «шабель­ній ата­ці». Адже, Оле­ксандр Іль­чен­ко наго­ло­шу­вав: «Мова – пер­ша зброя в бороть­бі: вижи­ве мова, вижи­ве й Вітчи­зна, бо ж мова є не тіль­ки най­пев­ні­ший засіб поне­во­ле­н­ня, а й вір­не (разом з ножем та хлі­бом), надій­не оруж­жя добу­ва­н­ня волі, бо геній наро­ду без буя­н­ня рідної мови не варт нічо­го…». Ці мудрі сло­ва є доро­го­вка­зом Між­на­ро­дно­го  Укра­їн­сько­го Літе­ра­тур­но­го кон­кур­су «Коза­цька бала­чка».

Отож, до робо­ти, прав­ну­ки Запо­розь­ких коза­ків!

Костян­тин ОЛІЙНИК
Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вой­ська Запо­розь­ко­го Низо­во­го

Батько Небесний, прости гріхи наші, ми каємось! Благослови добре діло зробити. 

Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»