Запрошуємо Вас на «Козацьку ніч», аби спільно відсвяткувати передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво та Щедрий вечір (Старий Новий рік) на «Мамаєвій Слободі»!
Опубліковано: 17 Лис 2015 15:43

Козаки та дівчата-козачки запрошують на «Козацьку ніч», аби спільно відсвяткувати передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво та Щедрий вечір (Старий Новий рік) за давніми традиціями в козацькому селищі «Мамаєва Слобода», котре знаходиться за 7 кілометрів від вулиці Хрещатик, тобто, практично в центрі Києва.

Тож, відсьогодні, оголошуємо про початок реєстрації компаній та фірм, котрі бажають весело та дружно згадати давні Наддніпрянські традиції: сидячі за святковим столом з родичами чи друзями в традиційній українській хаті, Ви зможете почути віншування веселих гуртів колядників, щедрувальників, взяти участь у Вертепі, покататись на запряжених кіньми санях засніженими вулицями козацького селища! 

Отже, не лінуй­тесь та зазда­ле­гідь бро­нюй­те коза­цькі хати!
В свя­тко­вій про­гра­мі «Коза­цька ніч» ми про­по­ну­є­мо для вла­шту­ва­н­ня пере­дно­во­рі­чно­го чи Різдвя­но­го бен­ке­ту при­мі­ще­н­ня «Шин­ку – Коса над чар­кою», а також до Ваших послуг можуть бути поме­шка­н­ня у хатах джур, тита­ря, гураль­ні, кова­ля, гон­ча­ра, ворож­ки, або ж коза­цькій скар­бни­ці на сади­бі само­го пана сотни­ка!

Наші коза­ки та дів­ча­та-коза­чки запев­ня­ють Вас, що свя­тку­ва­н­ня на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» будуть напов­не­ні само­бу­тнім укра­їн­ським коло­ри­том та коза­цьким запа­лом, адже крім усьо­го в бен­ке­тно­му стра­во­пи­сі (меню) шин­ку біль­ше 200 істо­ри­чних страв та хміль­них напо­їв коза­цької доби!

Вели­кий укра­ї­нець Мико­ла Васи­льо­вич Гоголь у сво­їй пові­сті «Ніч перед Різдвом» з циклу «Вечо­ри на хуто­рі біля Дикань­ки» опи­сав, як весе­ло та гамір­но вмі­ють свя­тку­ва­ти укра­їн­ці. Тож, про­по­ну­є­мо Вам уві­мкну­ти уяву і як на маши­ні часу від­зна­чи­ти на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» свя­то так, щоб і прав­ну­кам було про що роз­по­ві­сти!

Ви, напев­не, бага­то зна­є­те про пере­дно­во­рі­чні бен­ке­тні стра­ви укра­їн­ської істо­ри­чної кухні. Однак хоче­мо поін­фор­му­ва­ти Вас, про те, які 12 страв готу­ва­лись до Свя­тої вече­рі. Ці стра­ви готу­ва­лись на честь два­над­ця­ти апо­сто­лів. На Свя­тве­чір сім’я по-можли­во­сті зби­ра­лась разом. Вече­ря­ти сіда­ли аж тоді, коли на небі схо­ди­ла пер­ша зір­ка – сим­вол наро­дже­н­ня Сина Божо­го. Кутя і узвар, ще зран­ку займа­ли поче­сне місце на сто­лі під обра­за­ми – на поку­ті. Стіл поси­па­ли чистим сіном. На ньо­го кла­ли нову ска­тер­ти­ну, потім виши­ва­но­го рушни­ка. Діти при­тру­шу­ва­ли долів­ку соло­мою, вишу­ку­ю­чи в ній неви­мо­ло­че­ний колос, бо ж це віщу­ва­ло добро­бут. Жін­ки й дів­ча­та, весь день шосто­го січня і аж до вечо­ра при­би­ра­ли в хаті, щоб вона ста­ла оша­тною, зати­шною та свя­тко­вою. Вся роди­на до вечо­ра схо­ди­лась до хати, щоб зустрі­ти свя­то всі­єю роди­ною. Запа­лю­ва­ли лам­пад­ку, кури­ли в хаті лада­ном, моли­лись разом. Як пра­ви­ло, на Свя­тве­чір зов­сім не вжи­ва­ли міцних напо­їв. Міцні напої та горіл­ка з’являлись на свя­тко­во­му сто­лі тіль­ки насту­пно­го дня – на Різдво.

Свя­тве­чір­нє меню на «Мама­є­вій Сло­бо­ді» (06 січня 2016 року):

Кутя з пше­ни­ці, Кни­ші, Узвар, Дра­глі з риби, Вушка з гри­ба­ми, Ква­ше­на капу­ста, Ово­чі ква­ше­ні (помі­до­ри, огір­ки, яблу­ка), Борщ Межи­гір­ський з гри­ба­ми, Голуб­ці пісні, Січе­ни­ки з риби, Варе­ни­ки з капу­стою, Гре­ча­ни­ки, Пече­ня по-коза­цьки, Пиріж­ки з сухи­ми гру­ша­ми.

За бажа­н­ням Ви змо­же­те доза­мо­ви­ти стра­ви та хміль­ні напої з бен­ке­тно­го меню (в пере­лі­ку більш ніж 200 страв та міцних напо­їв укра­їн­ської істо­ри­чної кухні, в тому числі пече­не поро­ся, качка начи­не­на яблу­ка­ми, пече­на гуска, ягня начи­не­не, осе­три­на в біло­му вині, сом запе­че­ний з гри­ба­ми тощо. Також можна замо­ви­ти най­улю­бле­ні­ший коза­цький хміль­ний напій – «Варе­ну­ху» або ж «Запі­кан­ку»). Або ж про­сто забро­ню­ва­ти сто­лик в «Шин­ку – Коса над чар­кою».

Якщо Ви при­хиль­ник родин­но­го зати­шку та тепла укра­їн­ської хати з тра­ди­цій­ним інтер’єром Над­дні­прян­щи­ни – сво­лок із пучка­ми освя­че­но­го на Мако­вея зіл­ля та мисни­ки на яких ряда­ми роз­мі­ще­ні бари­ла, што­фи, полу­ми­ски, гор­ня­та та таре­лі. На божни­ках сто­ять обра­зи при­кра­ше­ні «Обу­хів­ськи­ми» та «Чер­не­цьки­ми» рушни­ка­ми. Рога­чі, коцю­би і кочер­ги під­пи­ра­ють піч, з якої сма­чно тягне дим­ком та чутно потрі­ску­ва­н­ня дрів. Діду­хи, кили­ми та інше хатнє начи­н­ня в мере­хтли­во­му осві­тлен­ні «живо­го» вогню сві­чок та лам­па­док, непо­втор­ний запах духмя­них польо­вих трав, котри­ми рясно при­тру­ше­на долів­ка дають можли­вість від­чу­ти непо­втор­ну атмо­сфе­ру житла наших пра­ба­бусь та діду­сів… То ласка­во запро­шу­є­мо до одні­єї з хат на «Мама­є­вій Сло­бо­ді»!

Аби Ви мали змо­гу, як на маши­ні часу пере­не­стись у мину­лі сто­лі­т­тя, коли ще наші пра­ба­бу­сі та пра­ді­ду­сі  були дітьми, то ми  про­по­ну­є­мо від­свя­тку­ва­ти Свя­тве­чір, Різдво та Щедрий вечір (Ста­рий Новий рік) в одній із поло­ви­нок хат, або ж у цілій сади­бі.

Хата тита­ря:

Ліва поло­ви­на – до 40 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата джур:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата кова­ля:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

Хата гон­ча­ра:

Ліва поло­ви­на – до 20 осіб.

Пра­ва поло­ви­на – до 20 осіб.

«Шинок – коса над чар­кою»:

малий зал – до 25 осіб.

вели­кий зал – до 55 осіб.

Гураль­ня (вино­кур­ня):

 – до 25 осіб.

Хата ворож­ки:

Хата – до 6 осіб.

Про дета­лі пере­дно­во­рі­чної про­гра­ми «Коза­цька ніч», а також можли­вість реє­стра­ції та бро­ню­ва­н­ня місць для Вашої ком­па­нії чи фір­ми, можна довід­а­тись за тел.. 044–383-84–67; 099–259-32–48 або ж напи­са­ти листа – korporativms@gmail.com ; mamayevasloboda@gmail.com

Відсвяткуємо разом передноворічний бенкет, Святвечір, Різдво та Щедрий вечір (Старий Новий рік) в козацькому селищі “Мамаєва Слобода”!

Щоб наша доля нас не цуралась!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»