Збирайтесь козаки та козачки – «Всеїда в гості йде»!!! «Мамаєва Слобода» запрошує
Опубліковано: 13 Лют 2012 11:55

Тиждень  перед «Масляною» (Колодієм) у наших прадідів називався «Всеїдним», або ж «Рябим».

Цього року «Масляна» (Колодій) триває з 20 по 26 лютого. Само собою зрозуміло, що  «Всеїдний тиждень» починається якраз перед «Колодієм», тобто з 13 по 19 лютого.

Назва «Все­їдно­го тижня» пішла від того, що саме в цей пері­од наші пра­ді­ди нама­га­лись наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, себ­то нео­бме­же­но вжи­ва­ли ско­ром­ні стра­ви. Крім того, це був остан­ній тиждень, коли можна було ще від­свя­тку­ва­ти весі­л­ля, адже після «Масля­ної» (Коло­дія) забо­ро­ня­лось їсти не тіль­ки м‘ясні, але й моло­чні стра­ви. На «Коло­дій» в коза­цькій Вкра­ї­ні спо­кон­ві­ку, цеб­то ще до Хре­ще­н­ня Кня­зем Воло­ди­ми­ром слов‘янського пле­ме­ні Полян, на наших зем­лях голов­ною стра­вою зав­жди був варе­ник з сиром у сме­та­ні, а не «велі­ко­рус­скіє блі­ни». Одра­зу після «Коло­дія»  почи­нав­ся «Вели­кий піст». Пере­бір­ли­вим та вере­дли­вим у їжі людям кепку­ю­чи нага­ду­ва­ли: «Ось при­йде до Вас «Вели­кий піст», то всім при­жме хвіст». 

Таким чином, щоб Вас не заплу­та­ти, хоче­мо вка­за­ти, що спо­ча­тку іде «Все­їдний тиждень», коли ще можна було вжи­ва­ти м‘ясо, потім насту­пав тиждень «Масля­ної», про­тя­гом яко­го можна було їсти тіль­ки виро­би із моло­ка та боро­шна (варе­ни­ки зі сме­та­ною, а не блі­ни), а вже потім наста­вав «Вели­кий піст».

Впро­довж усьо­го «Все­їдно­го тижня» наші пра­ді­ди, осо­бли­во в субо­ту й неді­лю, ходи­ли на гости­ну, ситно та сма­чно часту­ва­ли один одно­го. Куми, сва­ти і сусі­ди сма­жи­ли на рожнах (рос. «вер­тел») цілі туші каба­нів, ягнят, телят, гусей, каплу­нів (пів­нів), пере­пі­лок, фаза­нів та іншу дичи­ну. Нама­га­лись наїстись усі­ля­ких страв із м‘яса, як то: ков­ба­си, саль­ти­со­ни, паште­ти, холод­ці, кру­че­ни­ки, пече­ню та вудже­ни­ну, запи­ва­ю­чи це все варе­ну­хою та інши­ми хміль­ни­ми насто­ян­ка­ми та налив­ка­ми.

Укра­їн­ці вмі­ли від­по­чи­ва­ти перед «Вели­ким постом», тож весе­ли­ми вата­га­ми під супро­від тро­їстих музик  гамір­но ката­лись на запря­же­них кінь­ми санях; паруб­ки та дів­ки зали­ця­лись один до одно­го, вла­што­ву­ва­ли різно­ма­ні­тні заба­ви та роз­ва­ги, бо ж зра­зу після «Все­їдно­го тижня» почи­нав­ся «Коло­дій» (Масля­на), коли нео­дру­же­ні паруб­ки й дів­ча­та зму­ше­ні були тяга­ти прив‘язану до ноги колод­ку як сим­во­лі­чну кару за те, що не всти­гли одру­жи­тись в остан­ній тиждень на «Все­їду»… В субо­ту по обі­ді моло­ди­ці та чоло­ві­ки орга­ні­зо­ву­ва­ли коле­ктив­ні склад­ки чи сход­ки. Молодь гуля­ла окре­ми­ми гур­та­ми на вечор­ни­цях у шин­ку або в якійсь із хат, бо ж з наста­н­ням «Вели­ко­го посту» будь-які роз­ва­ги були непри­пу­сти­мі і при­пи­ня­лись на Над­дні­прян­ських хри­сти­ян­ських зем­лях.

Панове громадо!

Народні гуляння з нагоди завершення «Всеїдного тижня» відбудуться на Ярмарковому майдані «Мамаєвої Слободи» 18 та 19 лютого 2012 року. Початок заходів о 12–00.

На май­да­ні «Мама­є­вої Сло­бо­ди» – ярма­рок наро­дних май­стрів та гуля­н­ня. Ті з прав­ну­ків Запо­розь­ких коза­ків, хто ще не встиг цьо­го року потов­кти один-одно­го нав­ку­ла­чки «Лава на лаву» (Стін­ка на стін­ку) за «Ордан­ський хрест» на Водо­хре­ща або ж дати від­ко­ша супо­ста­ту під час «Дри­жо­по­лю» , змо­жуть реа­лі­зу­ва­ти свої коза­цькі можли­во­сті 18 люто­го, взяв­ши без­по­се­ре­дню участь у штур­мі коза­цько­го табо­ру із возів, що якраз­по­се­ред ярмар­ко­во­го май­да­ну «Мама­є­вої Сло­бо­ди».  

Загаль­ний збір охо­чих погам­се­ли­ти один одно­го кула­ка­ми о 14–00. Коза­цький Оса­вул поді­лить всіх на 2 коман­ди та роз‘яснить пра­ви­ла дру­жньо­го бою… Після того, як буде кину­то жереб, одній сто­ро­ні діста­не­ться пра­во захи­ща­ти коза­цький кіш із возів, про­ти­ле­жна сто­ро­на – ата­ку­ва­ти­ме його та повин­на буде здо­бу­ти пра­пор супро­тив­ни­ка. Якщо ж за 10 хви­лин пра­пор буде здо­бу­то (або ж не здо­бу­то), то сто­ро­на, котра про­гра­ла, вистав­ляє пере­мож­цю мого­рич у вигля­ді від­ра горіл­ки. Ота­кі от коза­цькі пра­ви­ла! Зви­чай­но, ця інфор­ма­ція для тих, у кого кишка не тон­ка і він знає, що “коза­цько­му роду нема пере­во­ду”!

А в цей самі­сінь­кий час усіх тих, хто дій­сно хоче, аби його ніздрі від­чу­ли пря­ний солод­ку­ва­тий запах сма­же­но­го на рожнах цілі­сінь­ко­го каба­на, пере­пі­лок, духм‘яної дома­шньої ков­ба­си чи шма­то­чка з про­різ­зю сала, вла­сно­руч спе­че­но­го на вогни­щі, гостин­но  запро­шу­є­мо 18–19 люто­го до нас в коза­цьку Сло­бо­ду свя­тку­ва­ти завер­ше­н­ня «Все­їдно­го тижня». Запев­ня­є­мо, що Ви не тіль­ки змо­же­те поню­ха­ти солод­ко­го диму пече­ної на від­кри­то­му вогні каба­ня­ти­ни та пти­ці, але, якщо заба­жа­є­те, то й ску­шту­є­те її та візьме­те участь, спіль­но з фоль­клор­ним коле­кти­вом, у наро­дних гуля­н­нях, пока­та­є­те дітей на фур­гал­ці (про­то­тип кару­се­лі), спіль­но з коза­ка­ми про­їде­тесь на запря­же­них кінь­ми санях або ж пострі­ля­є­те з лука.

Також до Ваших послуг «Шинок – коса над чар­кою», в яко­му Ви, якщо не полі­ну­є­тесь, змо­же­те зазда­ле­гідь забро­ню­ва­ти сто­ли­ки. Тел.. 093–872-48–77, або mamayevasloboda@gmail.com

Давайте спільно, по-козацьки, відсвяткуємо «Всеїду» так, щоб і москалі нам позаздрили!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»