Театралізований урок народознавства для школярів і студентів

Про­по­ну­є­мо абсо­лю­тно новий під­хід до про­ве­де­н­ня уро­ків наро­до­знав­ства. У сере­до­ви­щі справ­жньої Над­дні­прян­ської хати Ви не лише почу­є­те, поба­чи­те, поча­сту­є­те, при­мі­ря­є­те, пома­ца­є­те усе ціка­вень­ке, яскра­ве, сма­чнень­ке, але й самі ста­не­те уча­сни­ка­ми захо­плю­ю­чо­го наро­дно­го дій­ства з від­тво­ре­н­ням укра­їн­ських обря­дів, наро­дни­ми пісня­ми, тан­ця­ми, ігра­ми та заба­ва­ми.

Про­по­но­ва­ний спи­сок тем для лекцій з наро­до­знав­ства

на базі коза­цько­го сели­ща «Мама­є­ва Сло­бо­да»:

1. Коза­цтво як фено­мен в укра­їн­ській істо­рії (зви­ча­є­во-пра­во­ва куль­ту­ра).

2. Роди­на – соціо­куль­тур­ний осе­ре­док збе­ре­же­н­ня укра­їн­ських тра­ди­цій (май­но­ві сімей­ні зви­чаї, мораль та ети­кет, шлюб та шлю­бні від­но­си­ни, фор­ми шлю­бу, основ­ні фун­кції сім’ї).

3. Дити­на у зви­ча­ях і віру­ва­н­нях укра­їн­сько­го наро­ду (обря­ди пер­ших років жит­тя, педа­го­гі­ка, дитя­чий фоль­клор).

4. Молодь в тра­ди­цій­но­му укра­їн­сько­му суспіль­стві (діву­ва­н­ня і паруб­ку­ва­н­ня, наро­дна мораль).

5. «Бла­го­сло­ви, Боже, і отець, і мати, сво­є­му дитя­ті коро­ваю бга­ти: укра­їн­ське тра­ди­цій­не весі­л­ля».

6. Свя­та і обря­ди наро­дно­го кален­да­ря укра­їн­ців.

а) Лекція, яка зна­йо­мить з най­біль­ши­ми свя­та­ми кален­дар­но­го року укра­їн­ців.

б) «Вве­де­н­ня при­йде – свят наве­де: зимо­вий цикл наро­дно­го кален­да­ря»

в) «Весна наша кра­сна, що ти нам при­не­сла: весня­ний цикл наро­дно­го кален­да­ря»

г) «Три міся­ці ясних, три міся­ці кра­сних: літній цикл наро­дно­го кален­да­ря»

д) «При­йшла Пре­чи­ста – буде по дере­ві листу чисто: осін­ній цикл наро­дно­го кален­да­ря»

7. Своє­рі­дність укра­їн­сько­го тра­ди­цій­но­го житла та інтер’єру.

8. Укра­їн­ські наро­дні реме­сла (тка­цтво, коваль­ство, гон­чар­ство).

9. Тра­ди­цій­ний укра­їн­ський одяг та при­кра­си.

10. Укра­їн­ська тра­ди­цій­на кухня.

11. Сві­то­гляд укра­їн­сько­го наро­ду (космо­го­ні­чні уяв­ле­н­ня та міфо­ло­гія).

12. Укра­їн­ський націо­наль­ний хара­ктер: риси та архе­ти­пи.

Складові

 1. Вхідний квиток (дитячий, студентський)
 2. Урок народознавства

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-728-00-34; 068-702-38-52; 044-361-98-48; або надсилайте запит - dityms@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»