Театралізований урок народознавства для школярів і студентів

Про­по­ну­ємо абсо­лю­тно новий під­хід до про­ве­де­ння уро­ків наро­до­знав­ства. У сере­до­вищі справ­жньої Над­дні­прян­ської хати Ви не лише почу­єте, поба­чите, поча­сту­єте, при­мі­ря­єте, пома­ца­єте усе ціка­веньке, яскраве, сма­чненьке, але й самі ста­нете уча­сни­ками захо­плю­ю­чого наро­дного дій­ства з від­тво­ре­н­ням укра­їн­ських обря­дів, наро­дними піснями, тан­цями, іграми та заба­вами.

Про­по­но­ва­ний спи­сок тем для лекцій з наро­до­знав­ства

на базі коза­цького селища «Мама­єва Сло­бода»:

1. Коза­цтво як фено­мен в укра­їн­ській істо­рії (зви­ча­єво-пра­вова куль­тура).

2. Родина – соціо­куль­тур­ний осе­ре­док збе­ре­же­ння укра­їн­ських тра­ди­цій (май­нові сімейні зви­чаї, мораль та ети­кет, шлюб та шлю­бні від­но­сини, форми шлюбу, основні фун­кції сім’ї).

3. Дитина у зви­чаях і віру­ва­н­нях укра­їн­ського народу (обряди пер­ших років життя, педа­го­гіка, дитя­чий фоль­клор).

4. Молодь в тра­ди­цій­ному укра­їн­ському суспіль­стві (діву­ва­ння і паруб­ку­ва­ння, наро­дна мораль).

5. «Бла­го­слови, Боже, і отець, і мати, сво­єму дитяті коро­ваю бгати: укра­їн­ське тра­ди­ційне весі­лля».

6. Свята і обряди наро­дного кален­даря укра­їн­ців.

а) Лекція, яка зна­йо­мить з най­біль­шими свя­тами кален­дар­ного року укра­їн­ців.

б) «Вве­де­ння при­йде – свят наведе: зимо­вий цикл наро­дного кален­даря»

в) «Весна наша кра­сна, що ти нам при­не­сла: весня­ний цикл наро­дного кален­даря»

г) «Три місяці ясних, три місяці кра­сних: літній цикл наро­дного кален­даря»

д) «При­йшла Пре­чи­ста – буде по дереві листу чисто: осін­ній цикл наро­дного кален­даря»

7. Своє­рі­дні­сть укра­їн­ського тра­ди­цій­ного житла та інтер’єру.

8. Укра­їн­ські наро­дні реме­сла (тка­цтво, коваль­ство, гон­чар­ство).

9. Тра­ди­цій­ний укра­їн­ський одяг та при­краси.

10. Укра­їн­ська тра­ди­ційна кухня.

11. Сві­то­гляд укра­їн­ського народу (космо­го­ні­чні уяв­ле­ння та міфо­ло­гія).

12. Укра­їн­ський націо­наль­ний хара­ктер: риси та архе­типи.

Складові

 1. Вхідний квиток (дитячий, студентський)
 2. Урок народознавства

Як замовити?

Просто зателефонуйте:
066-728-00-34; 044-361-98-48; або надсилайте запит - dityms@gmail.com
Ми сплануємо ваше свято індивідуально і врахуємо всі ваші побажання!

Інші пропозиції

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»