Про нас

Укра­ї­на – тер­ра коза­ко­рум” – “Укра­ї­на – зем­ля коза­ків”. Так ска­зав в сере­ди­ні XVII сто­лі­т­тя фран­цузь­кий інже­нер-кар­то­граф Гійом ле-Васер де-Боплан. Саме тому за сім кіло­ме­трів від Хре­ща­ти­ка дов­круг істо­ри­чно­го урочи­ща, з яко­го бере поча­ток леген­дар­на річка Либідь, на тери­то­рії понад 9 гекта­рів, ство­ре­но тема­ти­чний ден­дро­парк, або ж мовою офі­цій­них доку­мен­тів: куто­чок укра­їн­ської при­ро­ди, архі­те­кту­ри та побу­ту “Мама­є­ва Сло­бо­да”.

Чим yнікальний цей скансен

Понад три­ста років тому ці зем­лі нале­жа­ли Михай­лів­сько­му Золо­то­вер­хо­му мона­сти­рю. Серед дібро­ви над вито­ком Либі­ді при­бли­зно в тому ж само­му місці, де зараз місти­ться “Мама­є­ва Сло­бо­да”, сто­я­ла мона­стир­ська пасі­ка з хуто­ром та ста­вом.

Мину­ло кіль­ка сто­літь і зно­ву на пагор­бах дов­круг вито­ку Либі­ді, роз­ки­ну­лись мальов­ни­чі гаї, які чагар­ни­ко­вим живо­пло­том в’юняться на луки, ство­рю­ю­чи ланд­шафт з уні­каль­ним кра­є­ви­дом доли­ни, хара­ктер­ний для Над­дні­прян­щи­ни.

У доли­ні серед куче­ря­вих вишне­вих сад­ків, опе­ре­за­них пле­те­ни­ми тина­ми, роз­ки­ну­лась коза­цька “Сло­бо­да”. В цен­трі архі­те­ктур­но­го ансам­блю, що нара­хо­вує 98 об’єктів, роз­та­шо­ву­є­ться коза­цька три­вер­ха дерев’яна цер­ква в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці із дзві­ни­цею, поді­бні до тих, що виви­щу­ва­лись на Запо­розь­кій Січі в часи Бог­да­на-Зино­вія Хмель­ни­цько­го.

Непо­да­лік від цер­кви на узви­щі посе­ред лева­ди видно вітряк – сим­вол мир­ної хлі­бо­роб­ської Укра­ї­ни. Далі над дво­ма покри­ти­ми оче­ре­том, ліле­я­ми та лата­т­тям озе­ра­ми роз­та­шо­ву­ю­ться сади­би тита­ря, коза­ків-джур, коза­цько­го стар­ши­ни, кова­ля із кузнею, гон­ча­ря із гон­чар­ною май­стер­нею, ворож­ки, шинок єврея-кра­ма­ря, а також пасі­ка та водя­ний млин. Сади­би скла­да­ю­ться з різних за сво­їм госпо­дар­ським при­зна­че­н­ням спо­руд: це комо­ри, льо­хи, клу­ні, возов­ні, а також пові­тки, стай­ні, хлі­ви та коша­ри, де у при­ро­дніх умо­вах пере­бу­ва­ють коні, кози, гуси, качки, кури, сви­ні, вів­ці, кро­ли­ки і справ­жні сірі кру­то­ро­гі воли. Тра­ди­цій­ний укра­їн­ський кра­є­вид допов­ню­є­ться ярмар­ко­вим май­да­ном, упра­вою та коза­цькою зало­гою.

Об’єкти коза­цько­го сели­ща “Мама­є­ва Сло­бо­да” вико­ри­сто­ву­ю­ться мето­дом від­тво­ре­н­ня живої істо­рії, цеб­то макси­маль­но набли­же­но до сво­го пер­ві­сно­го фун­кціо­наль­но­го при­зна­че­н­ня, а саме, для попу­ля­ри­за­ції та від­ро­дже­н­ня само­бу­тніх наро­дних тра­ди­цій, зви­ча­їв, обря­дів, забу­тих тру­до­вих нави­чок та реме­сел.

Ласка­во запро­шу­є­мо до Сло­бо­ди “Коза­ка Мамая”!

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»