Про нас

Укра­їна – терра коза­ко­рум” – “Укра­їна – земля коза­ків”. Так ска­зав в сере­дині XVII сто­лі­ття фран­цузь­кий інже­нер-кар­то­граф Гійом ле-Васер де-Боплан. Саме тому за сім кіло­ме­трів від Хре­ща­тика дов­круг істо­ри­чного урочища, в якому бере поча­ток леген­дарна річка Либідь, на тери­то­рії понад 9 гекта­рів, ство­рено тема­ти­чний ден­дро­парк, або ж мовою офі­цій­них доку­мен­тів: куто­чок укра­їн­ської при­роди, архі­те­ктури та побуту “Мама­єва Сло­бода”.

Чим yнікальний цей скансен

Понад три­ста років тому ці землі нале­жали Михай­лів­ському Золо­то­вер­хому мона­стирю. Серед діброви над вито­ком Либіді при­бли­зно в тому ж самому місці, де зараз місти­ться “Мама­єва Сло­бода”, сто­яла мона­стир­ська пасіка з хуто­ром та ста­вом.

Минуло кілька сто­літь і знову на пагор­бах дов­круг витоку Либіді, роз­ки­ну­лись мальов­ничі гаї, які чагар­ни­ко­вим живо­пло­том в’юняться на луки, ство­рю­ючи ланд­шафт з уні­каль­ним кра­є­ви­дом долини, хара­ктер­ний для Над­дні­прян­щини.

У цен­трі долини серед куче­ря­вих вишне­вих сад­ків, опе­ре­за­них пле­те­ними тинами, сто­їть коза­цька “Сло­бода”. В цен­трі архі­те­ктур­ного ансам­блю, що нара­хо­вує 98 об’єктів, роз­та­шо­ву­є­ться коза­цька три­верха дерев’яна цер­ква в ім’я Покрови Пре­свя­тої Бого­ро­диці із дзві­ни­цею, поді­бні до тих, що сто­яли на Запо­розь­кій Січі в часи Бог­дана-Зино­вія Хмель­ни­цького.

Непо­да­лік від цер­кви на узвищі серед неве­ли­кого поля пше­ниці видно вітряк – сим­вол мир­ної хлі­бо­роб­ської Укра­їни. Далі над двома покри­тими оче­ре­том, ліле­ями та лата­т­тям озе­рами роз­та­шо­ву­ю­ться садиби титаря, коза­ків-джур, коза­цького стар­шини, коваля із кузнею, гон­чаря із гон­чар­ною май­стер­нею, ворожки, шинок єврея-кра­маря, а також пасіка та водя­ний млин. Садиби скла­да­ю­ться з різних за своїм госпо­дар­ським при­зна­че­н­ням спо­руд: це комори, пові­тки, стайні, льохи, хліви, клуні, возовні тощо. Цей тра­ди­цій­ний укра­їн­ський кра­є­вид допов­ню­є­ться базар­ним май­да­ном, упра­вою та коза­цькою зало­гою.

Об’єкти коза­цького селища “Мама­єва Сло­бода” вико­ри­сто­ву­ю­ться мето­дом від­тво­ре­ння живої істо­рії, цебто макси­мально набли­жено до свого пер­ві­сного фун­кціо­наль­ного при­зна­че­ння, а саме, для попу­ля­ри­за­ції та від­ро­дже­ння само­бу­тніх наро­дних тра­ди­цій, зви­чаїв, обря­дів, забу­тих тру­до­вих нави­чок та реме­сел.

Вартість входу

60грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 40грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 40грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 40грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»