Апокрифи — стародавні книги повчального змісту
Опубліковано: 02 Кві 2015 15:36

Апо­кри­фи — забо­ро­не­ні хри­сти­ян­ською цер­квою ста­ро­дав­ні кни­ги, у яких запи­су­ва­ли­ся наро­дні ска­за­н­ня, замов­ля­н­ня, при­кме­ти і різно­ма­ні­тні повча­н­ня. Ці кни­ги були досту­пні тіль­ки посвя­че­ним, їхнє автор­ство при­пи­су­ва­ло­ся або самим богам, або яки­мось зна­ме­ни­тим геро­ям. Ці кни­ги пере­хо­ву­ва­ли­ся в хра­мах як «кни­ги таєм­ні». Також вва­жа­ло­ся, що їхні­ми твор­ця­ми було язи­чни­цьке духо­вен­ство, яке в наро­ді нази­ва­ли вол­хва­ми. Вол­хви є авто­ра­ми сотень книг, бага­то з яких дони­ні не збе­ре­гли­ся. Духов­на вла­да поста­но­ви­ла «бегать этих книг, аки Содо­ма и Гомо­ра», і якщо вони потра­пля­ли до її рук, то негай­но спа­лю­ва­лись. До апо­кри­фів нале­жа­ли:

«Арі­сто­те­ле­ві Вра­та» — пере­каз сере­дньо­ві­чних письмен, автор­ство яких при­пи­су­ва­ло­ся Арі­сто­те­лю. Кни­га, крім мораль­них наста­нов, вмі­щує відо­мо­сті про астро­ло­гію, меди­ци­ну і фізіо­гно­мі­ку; скла­да­є­ться з роз­ді­лів, які нази­ва­ю­ться вра­та­ми;

«Вол­хов­ник» — збір­ник наро­дних при­кмет, об’єднаних за роз­ді­ла­ми, напри­клад: «Воро­но­грай» — при­кме­ти і гада­н­ня за кри­ком воро­нів, «Куро­гла­шен­ник»— за кри­ком пів­ня, «Пти­чник» — за кри­ком і польо­том пта­хів, «Тре­пе­тник» — тлу­ма­че­н­ня при­кмет, пов’язаних із трем­ті­н­ням різних частин люд­сько­го тіла: «Аще верх гла­ви (челюсть, бро­ва, око і т. д.) потре­пе­щет, лицо або уха горят, длань посвер­бит, подо­шви отер­пнут…». Збе­ре­гла­ся вели­ка кіль­кість південнослов’янських спи­сків з кін­ця XV ст.;

«Гром­ник», або «Гро­мо­вик» — збір­ник перед­ба­чень, що зале­жать від того, звід­ки, коли і з якою силою гри­мить. Ця кни­га була широ­ко відо­ма в XVXVI ст. У ній усе роз­по­ді­ле­но за міся­ця­ми, перед­ба­че­н­ня пого­ди, вро­жаю, хво­роб, воєн тощо поєд­на­ні з гро­мом і зем­ле­тру­са­ми. З «Гром­ни­ком» пов’язаний «Мол­ни­ял­ник», де перед­ба­че­н­ня роби­ли­ся за спа­ла­хом бли­скав­ки у визна­че­ні дні міся­ця;

«Зві­ри­нець» — назва похо­дить від зна­ків Зоді­а­ку (XVI ст.);

«Зелій­ник» — опис чарів­них і цілю­щих трав із вка­зів­кою на замов­ля­н­ня та інші засо­би, які вико­ри­сто­ву­ва­ли­ся в наро­дній меди­ци­ні; у наро­ді поді­бні зши­тки нази­ва­ли­ся «трав­ни­ки», «цві­тни­ки», «ліче­бни­ки»;

«Коля­дник», або «Коле­дник», — кни­га (спи­ски XIIIXV ст.), яка вмі­щу­ва­ла при­кме­ти від­по­від­но до днів, на які випа­да­ло різдво бога Сон­ця (свя­то Коля­ди); напри­клад, якщо різдво буде в сере­ду — зима затя­жна й тепла, весна з доща­ми, жни­ва добрі, вина бага­то, ста­рим пагу­ба. Деякі кни­ги місти­ли й воро­жі­н­ня за нутро­ща­ми тва­рин;

«Лопа­то­чник» опи­сує гада­н­ня про май­бу­тнє за допо­мо­гою лопа­тко­вої кіс­тки вів­ці. Відо­мий за єди­ним спи­ском XVI ст. Перед­ба­че­н­ня про шлюб, багат­ство, вій­ну, долю пра­ви­те­лів;

«Лун­ни­ки», або «Лун­ные тече­ния» — воро­жі­н­ня за фаза­ми і поверх­нею Міся­ця з ура­ху­ва­н­ням роз­та­шу­ва­н­ня зірок. Ішло­ся про вплив Міся­ця на люди­ну при її наро­джен­ні; про його вплив на пого­ду, росли­ни; про «добрі» і «злі» дні зале­жно від роз­та­шу­ва­н­ня Міся­ця. Стар­ші спи­ски — пер­шої поло­ви­ни XV ст., біль­шість спи­сків — XVII ст.;

«Мисле­ник» (імо­вір­но те саме, що «Розум­ник») містить апо­кри­фі­чні ска­за­н­ня про ство­ре­н­ня сві­ту і люди­ни;

«Остро­лог» («Остро­но­мія», «Мар­то­лой», «Зве­здо­чот», «Зодій») — збір­ник астро­ло­гі­чних заува­жень про вступ Сон­ця в різні зна­ки Зоді­а­ку; про вплив пла­нет на долю ново­на­ро­дже­них дітей, а також на долю цілих наро­дів; звід­си віщу­ва­ли май­бу­тнє: буде вій­на чи мир, уро­жай чи голод, здоров’я чи хво­ро­би;

«Пла­не­тник» — збір­ник гадань за пла­не­та­ми і зна­ка­ми Зоді­а­ку (XVIXVIII ст.). Від­по­від­но до визна­че­ної пла­не­ти перед­ба­ча­ли хара­ктер, зов­ні­шність, заня­т­тя людей. Про­гно­зи дава­ли­ся для чоло­ві­ків і жінок;

«Путник» — «кни­га, в ней же єсть напи­са­но о стре­чах» добрих і злих;

«Рафлі» — астро­ло­гі­чна кни­га (XVIIXVIII ст.), у якій з’ясовується вплив зірок на люд­ське жит­тя;

«Сно­су­дець» («Сно­ви­дець», «Сон­ник») — кни­га тлу­ма­че­н­ня снів;

«Фізіо­гно­мі­ка» (дру­га поло­ви­на XVII ст.) — посі­бник для визна­че­н­ня душев­них яко­стей люди­ни за риса­ми облич­чя, кольо­ром очей, волос­сям і т. ін.;

«Чаров­ник» скла­да­є­ться із 12 роз­ді­лів, «у них же суть дво­є­на­де­сять опро­ме­тних лиц зві­ри­них і пти­чих», тоб­то ска­за­н­ня про блу­ка­ю­чих пере­вер­тнів.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»