Берегиня — богиня добра, захисту людини, оселі, малих дітей від злих сил
Опубліковано: 14 Кві 2015 12:42

Бере­ги­ня — боги­ня добра, захи­сту люди­ни, осе­лі, малих дітей від хво­роб та інших злих сил. Бере­ги­ня — обе­ріг непо­ру­шної вір­но­сті подруж­жя. Сим­во­лом бере­ги­ні є родин­не бага­т­тя, в яко­му люди­на зна­хо­дить мир, спо­кій, любов і висо­ку мораль. Рушни­ки із зобра­же­н­ням бере­ги­ні виві­шу­ва­ли над вікна­ми й две­ри­ма. Мідні або гли­ня­ні обе­ре­ги із зобра­же­н­ням боги­ні носи­ли на гру­дях. Най­кра­ща пожер­тва бере­ги­ні — це паху­чі тра­ви, осо­бли­во полин, люби­сток, м’ята. Зобра­же­н­ня бере­ги­ні часто поди­бу­є­мо на виши­ван­ках та писан­ках. Зобра­же­н­ня чоти­ри­ру­кої, навіть шести­ру­кої бере­ги­ні можна бачи­ти на деяких архе­о­ло­гі­чних зна­хід­ках із брон­зи.

Ім’я бере­ги­ні (у фор­мі мно­жи­ни) нео­дно­ра­зо­во зга­ду­є­ться у писем­них дже­ре­лах XIXV ст., зокре­ма у «Сло­ві про ідо­лів» (XII ст.), відо­мо­му також під назвою «Сло­во свя­то­го Гри­го­рія»: «Це ж сло­ве­ни поча­ли тра­пе­зу ста­ви­ти Роду і рожа­ни­цям рані­ше їхньо­го бога Перу­на, а ще рані­ше кла­ли тре­би [їжу] упи­рям і бере­ги­ням».

Дав­нє сло­во брег (берег) озна­чає гора; а тому назва «бере­ги­ня» могла вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся у розу­мін­ні гір­ських духів — горинь, а також водя­них дів. За наро­дни­ми віру­ва­н­ня­ми, русал­ки живуть не тіль­ки біля річок, а й у горах, а поді­бні до них мав­ки живуть біля вер­шин гір; чехи нази­ва­ють висо­кі гори babi-gory, babie gory. На дум­ку О.Афанасьєва, ці баби­ні, русал­чи­ні гори зістав­ля­ю­ться з наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми про поло­жи­сті бере­ги річок. Уче­ний також зазна­чає, що у числі веле­тнів наро­дний епос зга­дує, крім бога­ти­ря Гори­ні, дів-хмар, які нази­ва­ли­ся бере­ги­ня­ми (назва, тото­жна з «баба-гори­ня»). Про бере­ги­ню зга­ду­є­ться й у «Веле­со­вій кни­зі»:

Течуть ріки вели­кі на Русі.
І жур­чать вони, пов­но­во­дні,
співи ста­ро­дав­ні про тих бояр,
що не боя­лись до полів про­ти готів вихо­ди­ти
і бага­то літ бити­ся за воль­ність руську.
Ті слав­ні, нічо­го не бере­гли, ані жит­тя сво­го.
Так ска­за­ла їм Бере­ги­ня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»