Богиня Всесвіту, сонця, добробуту
Опубліковано: 09 Кві 2015 16:21

Лада (Жива) — боги­ня сві­то­вої гар­мо­нії, кра­си та любо­ві, Вели­ка Мати всьо­го сущо­го. А.Фамінцин вва­жав, що Лада — боги­ня шлю­бу і весе­ло­щів, пов ’яза­на з весня­ни­ми і весіль­ни­ми обря­да­ми. У ста­ро­дав­ніх коляд­ках та щедрів­ках спів­а­є­ться, що боги­ня Лада при­не­сла сві­то­ві живу воду, при­йшов­ши до людей по весел­ці з немов­лям на голо­ві, з пше­ни­чним коло­сом та кві­та­ми. У руці вона три­ма­ла чер­во­не яблу­ко з вино­гра­дною яго­дою. Немов­ля озна­ча­ло вті­ле­ний світ, а яблу­ко, як і яйце, — поча­ток усьо­го сущо­го. У боги­ні Лади двій­ко неро­злу­чних дітей-бли­знят: Леля, чарів­на боги­ня коха­н­ня, та Полель, бог сві­тло­го дня. Лада — не лише боги­ня Все­сві­ту та мати Сон­ця, а й Жива — живи­тель­ка та пода­тель­ка благ, боги­ня радо­сті, роз­ваг і всі­ля­ко­го добро­бу­ту. Щорі­чно боги­ня Лада, коли зустрі­ча­ю­ться пер­ші зорі в сузір’ї Перу­на (Стріль­ця), наро­джує нове Сон­це — Сон­це зимо­во­го сон­це­сто­я­н­ня. Цей день (24 гру­дня) є також свя­том Сва­ро­га-Зоді­а­ка. 12 ночей тво­ри­ли вони разом Все­світ. Свя­то Вели­кої Лади від­зна­ча­ло­ся з пісня­ми цілий місяць — від 25 трав­ня до 25 черв­ня.

В усіх обря­дах, пов’язаних з дощем, зга­ду­є­ться ім’я Лади. У деяких веснян­ках пря­мо звер­та­ю­ться до неї як до боги­ні родю­чо­сті, коха­н­ня і шлю­бу:

Бла­го­сло­ви, мати,
Ой мати Лада, мати,
Весну закли­ка­ти!

При зустрі­чі весни (почи­на­ю­чи з 1 бере­зня) спів­а­ли обря­до­ві пісні-веснян­ки про любов, що її запа­лює Лада у сер­цях дів­чат та хло­пців. У цих піснях часто повто­рю­є­ться при­спів зі сло­ва­ми Лада або Ладо. У бага­тьох місце­во­стях вели­ку боги­ню нази­ва­ють царів­ною або коро­лів­ною. Цар-діви­цю наро­дні каз­ки зобра­жу­ють боги­нею зорі і боги­нею-гром­ни­цею. Дале­ко, у кра­ї­ні вічно­го літа, в золо­то­му пала­ці Цар-діви­ці збе­рі­га­є­ться жива вода або, згі­дно з іншим пере­ка­зом, вода ця виті­кає з її білих рук і ніг. Шлях до кра­ї­ни Цар-діви­ці лежить через широ­ке море (небо), а вхід туди охо­ро­няє два­над­ця­ти­го­ло­вий змій. Сві­тла діва, боги­ня зорі і разом з тим боги­ня-гром­ни­ця (Лада-Фрея), роз­га­ня­ю­чи нічний морок, від­ми­кає небе­сні воро­та на сві­тан­ку, поси­ла­ю­чи на зем­лю росу і дощ. В холо­дну зимо­ву пору Лада ув’язнена густи­ми хма­ра­ми і тума­на­ми — до того часу, коли не роз­кві­тне по весні полум’яна кві­тка Перу­на.

Як Ілля-про­рок замі­нив у наро­дних повір’ях і міфі­чних пере­ка­зах Перу­на, так само вша­ну­ва­н­ня язи­чни­цької боги­ні весня­них гроз і зем­ної родю­чо­сті Лади пере­не­се­не на Пре­чи­сту Діву Марію. В піснях про неї іно­ді спів­а­є­ться як про сестру Іллі Гро­мо­ви­ка; при роз­по­ді­лі Все­сві­ту він дав їй гро­му небе­сно­го, а на весіл­лі Міся­ця їй дістав­ся живий вогонь.

Вихо­дя­чи з фоль­клор­них даних Лада була загаль­ним балто-слов’янським боже­ством. Також «ладо» — це сло­во, яким нази­ва­ли доро­гу любу осо­бу — не тіль­ки чоло­ві­чої, а й жіно­чої ста­ті. Напри­клад, у каз­ці звер­та­ю­ться до царів­ни: «Царів­но, ладо моє, мості­те мости!» А царів­на до царя: «Царень­ку, вже й помо­сти­ли, ладо моє, вже й помо­сти­ли!».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»