Дана — дарувальниця небесної води, жіноче начало Всесвіту
Опубліковано: 14 Кві 2015 10:54

Дана (Діан­на, Діва­нія, Дево­нія, Деван­на, Діва) — дару­валь­ни­ця небе­сної води (дощу), боги­ня води і річок, жіно­че нача­ло Все­сві­ту. Дана разом із вогнем і сві­тлом при­йшла у світ на Водо­хре­щу в часи наро­дже­н­ня Все­сві­ту боги­нею Ладою.

Аби викли­ка­ти дощ, у дав­ни­ну водам Дани кида­ли хліб — най­біль­шу люд­ську пожер­тву богам. На дум­ку Я.Головацького, зав­жди пре­кра­сна й сві­жа боги­ня Дана є Дівою і зара­зом дру­жи­ною бога Сон­ця. Це їхній шлюб свя­тку­ють боги і весь світ на Купа­ла. Сим­во­лом боги­ні Дани є липа, а днем тижня — п’ятниця. Міфі­чна П’ят­ниця — боги­ня весня­них гроз. Образ­ки незрів­нян­ної кра­су­ні, непо­ро­чної Діви віша­ли над кри­ни­ця­ми, де зав­жди мав бути і посуд, щоб подо­ро­жній міг напи­ти­ся води. Вода Дани, осо­бли­во дже­рель­на, як і вогонь, — вели­кий очи­щу­вач, який про­сві­тляє не тіль­ки тіло, а й розум. Вода Дани буває не лише очи­сна, а й прав­ди­ва, жива і мер­тва, моло­диль­на і свя­та.

Чоло­ві­ча фор­ма іме­ні Дана — Данай — позна­ча­ла сина гре­цько­го водно­го бога Посей­до­на. Данай був батьком 50 дочок (дана­їд) — богинь дже­рел і кри­ниць. Згі­дно з нака­зом батька дана­ї­ди у шлю­бну ніч вби­ли сво­їх наре­че­них. За свій зло­чин вони після смер­ті муси­ли в цар­стві мер­твих напов­ню­ва­ти водою без­дон­ну бочку. Згі­дно з міфом, дана­ї­ди уосо­блю­ють ріки і дже­ре­ла того цар­ства, які там виси­ха­ють щолі­та. Сло­во Дунай, що є назвою відо­мої річки, і сьо­го­дні вжи­ва­є­ться як загаль­не позна­че­н­ня для всіх вели­ких і малих річок; такі при­кла­ди можна зустрі­ти у гали­цьких і поль­ських піснях: «За ріка­ми, за дуна­я­ми» .

Ім’я Дана в дав­ніх укра­їн­ців було одним із най­поширеніших. У наро­дних піснях при­спі­ву­ють: «Дана, Дана! Ой, Дана! Річка Дана! Шіді, ріді, шіді, ріді, шіді, ріді — Дана!». У ста­ро­дав­ніх коляд­ках та щедрів­ках сво­ї­ми широ­ки­ми та про­зо­ри­ми вода­ми боги­ня Дана оми­ває вічно­зе­ле­не Дере­во жит­тя. Дослі­дни­ки вва­жають, що сло­во ДАНА озна­чає: ДА — вода, НА — неня, мати, тоб­то мати, яка тво­рить річку. В індій­сько­му епо­сі асур­ка Дану пов’язана з пер­ві­сни­ми вода­ми і тото­жна укра­їн­ській Дані. Є при­пу­ще­н­ня, що чима­ло індій­ських міфів було ство­ре­но на бере­гах Дні­пра, насам­пе­ред міф про битву най­мо­гу­тні­шо­го асу­ра сина Дану Індри з Врі­трою, яко­го пов’язують з Дні­про­ви­ми поро­га­ми. Врі­тра озна­чає Зага­та, Пере­шко­да. Поді­бні міфи і досі збе­рі­гає укра­їн­ський фоль­клор.

Культ боги­ні Дани, вті­ле­ної води, відо­мий з IV тис. до н. е., вже з III тис. до н. е. й до XX ст. був ціло­рі­чним уша­ну­ва­н­ням і вели­ча­н­ням води в риту­аль­них обря­дах. Анти­чний міф про Діа­ну (Арте­мі­ду) існу­вав також і в дав­ній Укра­ї­ні. У Деван­ні (Дані) вба­ча­ли Непо­ро­чну Діву й дру­жи­ну, що яви­ла на світ коха­н­ня. Я.Головацький зазна­чає: «Боги­ню ту запо­зи­че­но гре­ка­ми в Скі­фії разом з Апол­ло­ном і Лато­ною (Ладою) кра­ї­ни Гіпер­бо­ре­їв».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»