Два типи української ментальності: селянський та козацький
Опубліковано: 05 Лис 2008 11:30

       Дво­їстість укра­їн­ської мен­таль­но­сті. Своє­рі­дність будь-яко­го наро­ду про­яв­ля­є­ться перед­усім у спіл­ку­ван­ні, оскіль­ки саме там кон­цен­тру­ю­ться етні­чні сте­ре­о­ти­пи з при­та­ман­ною їм осо­бли­вою мовою зна­ків, сим­во­лів, сло­ве­сних фор­мул, жестів, мімі­ки тощо. Ця мова зда­тна вира­жа­ти над­зви­чай­но скла­дні поня­т­тя, до того ж в емо­цій­но напру­же­них ситу­а­ці­ях (напри­клад, під час похо­рон, поми­нань), коли зви­чай­на люд­ська мова вияв­ля­є­ться неефе­ктив­ною.

       Мова сим­во­лів гли­бо­ко націо­наль­на, і це визна­ча­є­ться не лише набо­ром своє­рі­дних етні­чних зна­ків, а й хара­кте­ром зв’язків із тра­ди­цій­ним корі­н­ням: у наро­дів, сві­до­мість яких бага­то в чому зале­жить від віру­вань, релі­гії, риту­а­лів, етні­чні сте­ре­о­ти­пи скла­да­ють систе­му їхньо­го сві­то­с­при­йма­н­ня і по суті є голов­ни­ми риса­ми націо­наль­но­го жит­тя; у наро­дів, котрі тією чи іншою мірою втра­ти­ли ці гли­бин­ні зв’язки, етні­чні сте­ре­о­ти­пи поши­рю­ю­ться лише на зов­ні­шні пра­ви­ла пове­дін­ки.

       В укра­їн­ців систе­ма гли­бин­них зв’язків дещо зруй­но­ва­на, хоча нині має тен­ден­цію до від­нов­ле­н­ня. В ціло­му суку­пність етні­чних сте­ре­о­ти­пів укра­їн­ців в її суча­сно­му вигля­ді ста­но­вить таку систе­му погля­дів та навіть систе­му філо­со­фії, яка визна­чає своє­рі­дність націо­наль­но­го хара­кте­ру, мораль­них цін­но­стей, спосо­бу жит­тя, типу пове­дін­ки тощо,— сло­вом, усьо­го того, що вира­жа­є­ться уза­галь­не­ним поня­т­тям «укра­їн­ство». Ця систе­ма має своє­рі­дну стру­кту­ру, вклю­ча­ю­чи два голов­них істо­ри­чних шари тра­ди­цій­но-побу­то­вої куль­ту­ри, які визна­ча­ють два типи укра­їн­ської мен­таль­но­сті: зем­ле­роб­ський та коза­цький. Пер­ший тип хро­но­ло­гі­чно дав­ні­шній: він сягає гли­бин­них коре­нів укра­їн­ства, вито­ки яких ідуть від пра­дав­ньої індо­єв­ро­пей­ської куль­ту­ри; дру­гий сфор­му­вав­ся в епо­ху сере­дньо­віч­чя на грун­ті ори­гі­наль­но­го етно­со­ці­аль­но­го утво­ре­н­ня — коза­цтва.

       Арха­ї­чна куль­ту­ра укра­їн­ців роз­ви­ва­ла­ся в основ­но­му як зем­ле­роб­ська. Саме це визна­ча­ло усю систе­му їхньо­го сві­то­с­при­йма­н­ня, куль­тур­них прі­о­ри­те­тів та соці­аль­ної орга­ні­за­ції. Зем­ле­роб­ська сутність мен­таль­но­сті укра­їн­ців про­яв­ля­є­ться, зокре­ма, в їхній космо­го­нії (тіль­ки в укра­їн­ців існує міф про «зем­не» похо­дже­н­ня люди­ни: чоло­ві­ка Бог злі­пив із зем­лі, а жін­ку — з тіста), в леген­дах про боже­ствен­не похо­дже­н­ня зем­ле­роб­ських зна­рядь пра­ці, в осо­бли­во роз­ви­не­но­му куль­ті хлі­ба, в обо­жню­ван­ні селян­ської пра­ці (пока­зо­вим може бути такий коляд­ко­вий сюжет: Бог зі свя­тим Петром орють ниву, а Божа Матір носить їм їсти). Голов­не, що вирі­зняє укра­їн­ців з-поміж бага­тьох інших, у тому числі слов’янських, наро­дів,— це прі­о­ри­тет жін­ки перед чоло­ві­ком, що про­яв­ля­є­ться і у фор­мах сва­та­н­ня та шлю­бу, і в систе­мі подру­жніх вза­є­мин, і в міфо­ло­гії та демо­но­ло­гії, і у фоль­кло­рі.

       Дру­гий тип мен­таль­но­сті укра­їн­ців — коза­цький — фор­му­вав­ся на про­ти­ле­жних пози­ці­ях: прі­о­ри­тет чоло­ві­ка -силь­ної, мужньої люди­ни, «лица­ря»; на ідеї доро­ги, похо­ду, ман­дрів — на від­мі­ну від прив’язаності до зем­лі та рідної осе­лі; на при­ни­жен­ні ста­ту­су жін­ки — сим­во­лу ста­біль­но­сті й зем­ле­роб­ської пра­ці. Зіткне­н­ня двох типів куль­ту­ри і двох типів мен­таль­но­сті поро­ди­ло між ними про­ти­річ­чя, що вияв­ля­ли­ся через опо­зи­ції: «осе­ля — доро­га», «мир — вій­на», «жін­ка — чоло­вік», «ста­біль­ність — мобіль­ність», сфор­му­вав­ши такі най­ти­по­ві­ші риси націо­наль­но­го хара­кте­ру укра­їн­ців, як над­зви­чай­но висо­ке почу­т­тя тра­гі­чно­го та спів­пе­ре­жи­ва­н­ня люд­ським стра­ж­да­н­ням.

       Дво­їстість мен­та­лі­те­ту позна­ча­ла­ся й на своє­рі­дно­сті орга­ні­за­ції укра­їн­сько­го суспіль­ства. Воно орі­єн­то­ва­но перед­усім на вну­трі­шні меха­ні­зми само­ор­га­ні­за­ції: саме тому тут набу­ли пев­ної викін­че­но­сті систе­ми спо­рі­дне­но­сті, сво­я­цтва, кумів­ства, побра­тим­ства, посе­стрин­ства, гро­ма­ди, цехи тощо. Така спря­мо­ва­ність, під­си­ле­на від­по­від­ною систе­мою етні­чних сте­ре­о­ти­пів, хара­кте­ри­зує укра­їн­ство як ста­біль­не суспіль­ство, зда­тне про­ти­сто­я­ти зов­ні­шнім діям. Разом із тим його не можна від­не­сти до арха­ї­чно­го типу, оскіль­ки воно тяжіє до лабіль­ної суспіль­ної систе­ми, яка досить тер­пи­мо ста­ви­ться до тих чи інших пору­шень, зокре­ма у сфе­рі спіл­ку­ва­н­ня та пове­дін­ки.
 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»