Глухий — ознака, яка приписувалася нечистим духам, грішникам і була пов’язана з потойбіччям
Опубліковано: 24 Бер 2015 16:17

Глу­хий — озна­ка, яка при­пи­су­ва­ла­ся нечи­стим духам, грі­шни­кам і була пов’язана з потой­бі­чним сві­том. Глу­хо­ту спри­йма­ли як Божу кару за грі­хи, як резуль­тат батьків­ських про­кльо­нів, як пока­зник непра­ве­дно­сті люди­ни і т. ін. З глу­хою люди­ною осте­рі­га­ли­ся това­ри­шу­ва­ти і рідни­ти­ся, укла­да­ти уго­ди, разом від­прав­ля­ти­ся у доро­гу, глу­хим не дозво­ля­ло­ся бра­ти участь у риту­аль­них і суспіль­них спра­вах.

Зв’язок глу­хо­ти з «чужим сві­том» про­сте­жу­є­ться у повір’ях сто­сов­но покій­ни­ків. Укра­їн­ці Кар­пат вва­жа­ли, напри­клад, що помер­лий чує все, що від­бу­ва­є­ться, поки при­су­тній у хаті, і втра­чає цю зда­тність, коли його вино­сять звід­ти. Про це свід­чить і поши­ре­ний у Кар­па­тах вислів «глу­хий ангел», який сто­су­вав­ся помер­лої нехре­ще­ної дити­ни, тоб­то того, хто не до кін­ця завер­шив пере­хід в «інший світ», не сприйняв Сло­ва Божо­го.

Сло­во «глу­хий» озна­чає також най­більш небез­пе­чний пері­од ночі, коли нечи­ста сила осо­бли­во стра­шна для люди­ни. Глу­хи­ми вва­жа­ли і деяких демо­ні­чних пер­со­на­жів, інко­ли лісо­ви­ка. В Укра­ї­ні «глу­хою гіл­кою» нази­ва­ють гіл­ку з густою хво­єю або листям, схо­жу на гні­здо, де любить сели­ти­ся нечи­ста сила. Згі­дно з південнослов’янським повір’ям, люди­на може ста­ти глу­хою, коли почує писк уби­тої нею жаби, і т. ін.

Щоб не втра­ти­ти слух, у сер­бів забо­ро­ня­ло­ся пря­сти в пері­од від Паски до Возне­сі­н­ня; бол­га­ри забо­ро­ня­ли пра­цю­ва­ти у Глу­хий вів­то­рок (на пер­шо­му тижні Вели­ко­го посту), сну­ва­ти у день Соро­ка муче­ни­ків, вико­ри­сто­ву­ва­ти в їжу м’ясо глу­ха­рів як обді­ле­ної Богом пти­ці і т. п. Поши­ре­ним був зви­чай під­слу­хо­ву­ва­ти моло­дят під час шлю­бної ночі, щоб їхні діти не були глу­хи­ми. Серед магі­чних засо­бів ліку­ва­н­ня глу­хо­ти най­більш попу­ляр­ним було сто­я­н­ня під дзво­ном під час він­ча­н­ня, на Паску, Бла­го­ві­ще­н­ня та ін.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»