Господь каже, що небо більше, а Петро каже, що земля більша
Опубліковано: 25 Бер 2015 12:24

Небо — вва­жа­є­ться місцем пере­бу­ва­н­ня Бога і анге­лів. Небо пові­тря­не — про­стір від зем­лі до твер­ді, тоб­то місце, де царю­ють пта­хи. Там бува­ють пові­тря­ні яви­ща і зна­ме­н­ня: бли­скав­ки, грім, вітер; звід­ти падає дощ, сніг і град. Небо вишнє — там, де, за наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми, зна­хо­ди­ться пре­стол Божий і де Бог пока­зує свою велич і сла­ву анге­лам та уго­дни­кам сво­їм.

В укра­їн­ських коляд­ках Господь спе­ре­ча­є­ться зі св. Петром про те, що біль­ше — зем­ля чи небо. Ціка­во те, що Петро стає пере­мож­цем у цій супе­ре­чці:

Господь каже, що небо біль­ше,
А Петро каже, що зем­ля біль­ша.
Як измі­ря­ли,
То пові­ри­ли:
Небо мен­шень­ке,
Бо все рів­нень­ке;
Зем­ля біль­шень­ка —
Гори-доли­ни.

 Най­ар­ха­ї­чні­шим космо­го­ні­чним про­ти­став­ле­н­ням було про­ти­став­ле­н­ня «Небо — Зем­ля». На яки­хось дуже ран­ніх ста­ді­ях існу­вав культ Неба і його дру­жи­ни — Мате­рі-Зем­лі. Небо у міфо­ло­гії різних наро­дів — храм богів, най­ви­ща і най­свя­ті­ша їхня сила; світ Прав. Сло­ва, що озна­ча­ють небо, пере­ва­жно є і назва­ми Бога. У ста­ро­дав­ніх замов­ля­н­нях чує­мо таке моли­тов­не звер­не­н­ня до Сва­ро­га, його дітей та вну­ків: «Ти, Небо, чуєш! Ти, Небо, бачиш!.. Зорі ви ясні! Зій­діть в чашу бра­чну, а в моїй чаші вода із загор­но­го сту­ден­ця; Місяць ти кра­сний! Зій­ди в мою кліть… Сон­це ти при­віль­не! Зій­ди на мій двір». Небо вва­жа­ло­ся «нетлін­ною ризою Госпо­дньою». Пред­ки бого­тво­ри­ли небо, вва­жа­ю­чи його вічним цар­ством, з яко­го ллю­ться соня­чні про­ме­ні, сві­тять і Місяць, і зір­ки та падає живо­твор­ний дощ. Небо не одне, а їх бага­то, гада­ли пред­ки. Усі небе­сні сві­ти­ла — це одна роди­на: Сон­це колись було в обра­зі жін­ки; Місяць — чоло­вік, а зорі— то їхні дітки, як про те спів­а­є­ться в коляд­ках. Голов­ним боже­ством неба вва­жав­ся Сва­рог, бо він саме небо і його сві­тло. Бог Сва­рог живе на Сьо­мо­му небі. Пізні­ше Сва­ро­га засту­пив Перун, бог вій­ни і миру. У небе­сно­му цар­стві живуть сини Сва­ро­га — Сва­ро­жи­чі. Там живе боже­ствен­ний його син Дажбог-Сон­це. Разом із Сон­цем Дажбо­жим при­хо­дять на зем­лю і жит­тя люди­ни, уро­жай, при­плід худо­би. Для все­пло­дю­чої Мате­рі-Зем­лі Небо — це вогонь і вода, які є най­біль­ши­ми чисти­те­ля­ми і свя­ти­те­ля­ми. Але види­ме небо — то лише части­на всьо­го без­меж­жя. Спа­ла­хом бли­ска­виць бог Перун на мить від­кри­ває його, і лише під час Стра­шно­го суду Все­бог від­криє все небо: тоді вогонь Сва­ро­га спа­лить усе нав­кру­ги.

 Небо також уяв­ля­ло­ся горою. Ця міфі­чна гора, яка часто зга­ду­є­ться у пере­ка­зах, нази­ва­є­ться скля­ною або кри­шта­ле­вою. На ній сто­ять золо­ті пала­ци, ростуть дере­ва з золо­ти­ми яблу­ка­ми, шкір­ка яких мит­тю зажив­ляє рани; жива вода б’є клю­чем, а золо­та, срі­бла і доро­го­цін­них каме­нів не злі­чи­ти. Нічне небо, усі­я­не таки­ми скар­ба­ми, уяв­ля­ло­ся боже­ствен­ним покро­вом. Сві­тло-голу­бе, яскра­ве небо, вва­жа­ло­ся, зна­хо­ди­ться за хма­ра­ми або за дощо­вим морем; щоб дося­гну­ти цар­ства Сон­ця, Міся­ця і зірок, тре­ба пере­плив­ти пові­тря­ні води. Таким чином, небо уяв­ля­ло­ся остро­вом, ото­че­ним з усіх боків вода­ми. Про такий чарів­ний острів Буян зга­ду­ють наро­дні замов­ля­н­ня.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»