Грім — посланець бога-громовика
Опубліковано: 01 Кві 2015 14:12

Грім — за наро­дни­ми уяв­ле­н­ня­ми, посла­нець бога-гро­мо­ви­ка, а зна­чить неба й вогню. Разом із бли­ска­ви­цею — най­мо­гу­тні­ша боже­ствен­на сила. Гро­мо­ве­ня — малень­кий грім, ніби дити­на Гро­му. Пред­ки порів­ню­ва­ли гро­мо­ві хма­ри з бика­ми й коро­ва­ми, а бли­скав­ки — з гостри­ми зуба­ми дра­ко­на, який полює за нечи­стою силою. Пер­ший грім наве­сні має цілю­щу силу, тому коли впер­ше гри­мить, при­ту­ля­ю­ться до дере­ва (дуба), щоб спи­на не болі­ла до ново­го гро­му в насту­пно­му році. У наро­ді 2 сер­пня / 20 липня нази­ва­ють гро­мо­вим свя­том. Саме в цей час без­ліч злих духів зно­сять на ниви та поля чор­ні хма­ри. У бороть­бі за вро­жай гро­мо­вер­жець бли­ска­ви­ця­ми від­чайдушно роз­сі­кає їх: як зма­хне вогня­ною пали­цею — бли­сне, як уда­рить по чор­то­ві — то гри­мить. Грім — то руха­є­ться по небу колі­сни­ця Перу­на. Грім — то летять сини Перу­на разом зі сво­їм батьком- гро­мо­верж­цем, роз­би­ва­ю­чи важ­ки­ми кувал­да­ми хма­ри. «Буде нас Господь гро­мо­вим огнем кара­ти. Да за туча­ми гро­мо­ви­ми соне­чко не схо­дить», — кажуть у наро­ді. У тро­ї­цькій обря­до­вій пісні спів­а­є­ться: Туча з Гро­мом домо­ви­ли­ся: «Підем, Грім, погу­ля­є­мо з тобою!»

Щоб убе­рег­ти­ся від гро­му, здій­сню­ва­ли попе­реджувальні магі­чні дії. На Стрі­те­н­ня освя­чу­ва­ли спе­ці­аль­ну «гром­ни­чку» — сві­чку, яку збе­рі­га­ли на поку­ті. Під дах хати віша­ли буке­ти­ки кві­тів або віно­чки, спле­те­ні у свя­то Божо­го Тіла; під стрі­ху зати­ка­ли також кро­пи­ву, горіх, різдвя­ну соло­му і т. ін. Убез­пе­чу­ва­ли від гро­му шка­ра­лу­пи пасхаль­них яєць і кіс­тки освя­че­но­го кабан­чи­ка: їх зав’язували у вузлик і збе­рі­га­ли під дахом, а також зако­пу­ва­ли у полі, горо­ді, саду. Щоб не боя­ти­ся гро­му, ради­ли їсти заплі­сні­лий хліб або хліб, який гри­зли миші, їсти кри­хти хлі­ба з ножа; їсти брунь­ки вер­би, кві­тки жита і т. ін.; дітям під­па­лю­ва­ли хре­сто­обра­зно волос­ся на голо­ві, лама­ли над голо­вою дити­ни дві спе­че­ні разом бухан­ки, дава­ли цілу­ва­ти хлі­бну лопа­ту.

Голов­ним засо­бом захи­сту від гро­му вва­жа­ло­ся вша­ну­ва­н­ня свят і «гро­мо­вих» днів: всі четвер­ги між Вели­ко­днем і Возне­сі­н­ням, декіль­ка днів у пору жнив («Вогнен­на Марія» та ін.), день Іллі тощо, коли забо­ро­ня­ла­ся вся­ка робо­та, осо­бли­во на полі та пря­ди­во.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»