Грудень. На «Мамаєвій Слободі» – сніг, сніг, сніг!!!
Опубліковано: 10 Гру 2009 17:44

Над «Мама­є­вою Сло­бо­дою» сьо­го­дні повіль­но закру­жля­ли пооди­но­кі сні­жин­ки, посту­по­во запов­ню­ю­чи усі шпа­рин­ки на коза­цьких гар­ма­тах…

За кален­да­рем зима почи­на­є­ться пер­шо­го гру­дня, який в дав­ні часи мав декіль­ка назв: сту­день, хму­рень, сту­жай­ло, мосто­вик. Наші пра­ді­ди каза­ли: «Сум­ний гру­день у свя­то і в будень». Про­те у наш час вче­ні визна­ча­ють зиму з 22 гру­дня – дня зимо­во­го сон­це­сто­я­н­ня, і аж до 23 бере­зня – дня весня­но­го рів­но­де­н­ня.

У наро­дно­му ж уяв­лен­ні зима почи­на­є­ться із замо­роз­ків, існу­ють і інші числен­ні при­кме­ти. Так, зокре­ма, вва­жа­є­ться що зима настає з того часу, коли сере­дня тем­пе­ра­ту­ра пові­тря за добу сягає ниж­че нуля гра­ду­сів, коли суціль­ним сні­жним кили­мом вкри­ва­є­ться вже замер­зла зем­ля, затрі­щать моро­зи та роз­гу­ля­ю­ться хур­то­ви­ни, намі­та­ю­чи веле­тен­ські кучу­гу­ри сні­гу. Однак і це не зав­жди так.

У нашій місце­во­сті, біля вито­ку річки Либідь, у гру­дні сні­гу буває не бага­то. Про­те «Мама­є­ва Сло­бо­да» роз­мі­щу­є­ться на одній із най­ви­щих точок Киє­ва і коли на Хре­ща­ти­ку сні­гу вже немає, то на Сло­бо­ді він ще є. І це незва­жа­ю­чи на часті від­ли­ги, які можуть поча­ти­ся рапто­во, після змі­ни тем­пе­ра­ту­ри під впли­вом захі­дних вітрів з тепло­го Атлан­ти­чно­го оке­а­ну. Попри це і вдень і вно­чі пові­тря холо­дне й воло­ге.

Змі­ну пого­ди у гру­дні наші пра­ді­ди перед­ба­ча­ли за пове­дін­кою тва­рин:

• Вран­ці соро­ка стри­бає з гіл­ки на гіл­ку – на від­ли­гу;

• Воро­на захо­ва­ла сво­го дзьо­ба під кри­ло – буде силь­ний мороз;

• Гра­ки зби­ра­ю­ться у вели­кі зграї і силь­но кри­чать – також буде мороз;

• Гороб­ці туля­ться до осе­лі – на вели­кий мороз;

• Хатній кіт дря­пає під­ло­гу – на вітер і віхо­лу, дере сті­ну – на него­ду, лежить пузом до гори – на від­ли­гу, згор­нув­ся у клу­бо­чок ткнув­шись носом у лапи – на холод;

Раді будем бачи­ти Вас на «Мама­є­вій Сло­бо­ді», адже за будь-якої пого­ди Ви змо­же­те спов­на від­чу­ти чарів­ну атмо­сфе­ру тра­ди­цій­них укра­їн­ських хат в нео­дмін­но­му поєд­нан­ні з при­ро­дним ото­че­н­ням.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»