Ідол — статуя язичницького божества,
Опубліковано: 14 Кві 2015 15:35

Ідол — ста­туя язи­чни­цько­го боже­ства, виго­тов­ле­на з дере­ва, каме­ню чи іншо­го мате­рі­а­лу, що зобра­жує істо­ту, яка не має реаль­но­го про­обра­зу.

Набли­же­ні за зна­че­н­ням до сло­ва ідол старо­українські сло­ва бол­ван, бов­ван, бувай, кумир, модла, соха, кап.

З дохри­сти­ян­ських часів збе­ріг­ся так зва­ний Збру­цький ідол (Сві­то­вид-Род), зна­йде­ний   1848 року на Тер­но­піль­щи­ні. Має­мо відо­мо­сті ще про дві ана­ло­гі­чні, але досі не опра­цьо­ва­ні зна­хід­ки. У 1850 р. з річки біля Рога­ти­на був під­ня­тий кам’яний ідол з чотир­ма голо­ва­ми й стіль­ко­ма ж нога­ми. Місце­ва вла­да зве­лі­ла пере­ро­би­ти його на хрест, що й дони­ні сто­їть на чоти­рьох ногах у с.Лопушці. Інша зна­хід­ка: у сті­ні дро­го­би­цько­го косте­лу вму­ро­ва­но фра­гмен­ти (голо­ву й руки) яко­гось дохри­сти­ян­сько­го боже­ства. Поза тим укра­їн­ський істо­рик і архе­о­лог В.Антонович від­крив у пече­рі біля с.Буші на Зазбру­чан­щи­ні так зва­ний пло­ско­різ, зро­бив­ши висно­вок, що то є зали­шок язи­чни­цько­го куль­ту. На пло­ско­рі­зі зобра­же­не без­ли­сте дере­во з чотир­ма роз­со­ха­ми. На одній з них — півень. Під дере­вом — чоло­вік нав­ко­лі­шках із моли­тов­но під­ня­ти­ми рука­ми. Поза­ду на під­ви­щен­ні сто­їть олень.

В одній із дав­ньо­ру­ських пам’яток, при­свя­че­ній тлу­ма­чен­ню П’ятикнижжя Мой­сея, на запи­та­н­ня: «Идол и подо­бие какое иметь разли­чие?» — дає­ться таке роз’яснення: «Идол оубо не бьів­ши вещеи єсть идол, подо­бие же бьів­ши вещеи єсть подо­бие. Пре­же бо тво­ря­хоу ели­ни обра­зньїя обра­зьі, то соуть идо­ли. Не соуть бо бьів­ши вещеи подо­бие, но изли­я­но или вьі­до­ло­то, а не писа­но, яко­же по подо­бию напи­са

 У «Пові­сті врем’яних літ» під 980 р. роз­по­від­а­є­ться, що коли почав кня­зю­ва­ти Воло­ди­мир у Киє­ві, то «поста­вив він куми­ри на пагор­бі, поза дво­ром терем­ним», поста­вив аж шість ідо­лів: Перу­на, Хор­са, Дажбо­га, Стри­бо­га, Симар­гла й Моко­ші. А коли Воло­ди­мир охре­стив­ся, то нака­зав поски­да­ти всіх цих ідо­лів — одних посі­кти, а інших попа­ли­ти, а ста­тую Перу­на нака­зав прив’язати до хво­ста коня, звез­ти його Бори­че­вим узво­зом і при­ста­ви­ти два­над­цять мужів, які били його жезла­ми. Роби­ло­ся це, пояснює літо­пи­сець, не тому, що дере­во щось від­чує, а для пору­га­н­ня «біса», який у цьо­му обра­зі дурив людей.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»