Іван Богун
Опубліковано: 22 Жов 2008 15:59

Іван Богун. Запи­са­но в 1928 р. від 86-річно­го садів­ни­ка Іва­на Чалов­сько­го з с. Рясне, Кра­сно­піль­сько­го р-ну, Сум­ської обл.

        У 1854 р. А. Метлин­ський у сво­їй збір­ці «Наро­дные южно­рус­ские песни» опу­блі­ку­вав ури­вок думи про І. Богу­на, запи­са­ний П. Кулі­шем від кобза­ря А. Шута.
Друк, за вид.: Укра­їн­ські наро­дні думи та істо­ри­чні пісні,— 1955.— С 115—116.
Дума зма­льо­вує обо­ро­ну м. Він­ни­ці в лютому—березні 1651 р. вида­тним наро­дним геро­єм, спо­дви­жни­ком Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, Іва­ном Богу­ном (?-1664р.) Поль­ське вій­сько не здо­ла­ло тоді міста. Обо­ро­ня­ю­чись, Богун зама­нив шля­хту в опо­лон­ку, покрив­ши роз­би­тий лід на Бузі соло­мою. На допо­мо­гу Богу­но­ві Хмель­ни­цький послав вій­сько на чолі з пол­тав­ським пол­ков­ни­ком Мар­ти­ном Пушка­рем та уман­ським пол­ков­ни­ком Оси­пом Глу­хом.

       Крім того Іван Богун від­зна­чив­ся у бага­тьох битвах із шля­хтою, в тому числі і під Бере­сте­чком. Наве­сні 1653 року зумів з неве­ли­ким заго­ном із 400 коза­ків від­сто­я­ти місто Мона­сти­ри­ще (Чер­ка­ська обл.). яке нама­гав­ся захо­пи­ти Сте­фан Чар­не­цький з поль­ським вій­ськом у 15 тисяч шабель, тоб­то на одно­го коза­ка при­хо­ди­лось по 38 ляхів. Із сере­ди­ни Мона­сти­ри­щен­ську фор­те­цю захи­ща­ла сотня сотни­ка Дро­зден­ка, та части­на кін­но­ти Іва­на Богу­на. Після дво­ден­но­го штур­му, як пише С.Величко, поля­ки під­па­ли­ли в кіль­кох місцях часто­кіл, під­па­ли­ли також і замок. В ночі під при­кри­т­тям диму, що густо засте­ляв фор­те­цю та око­ли­ці, Іван Богун зумів вивез­ти части­ну кін­но­ти з укрі­пле­н­ня. Ось як пишуть про це уча­сни­ки тієї битви – поль­ські шля­хти­чі В.Каховський та Твар­дов­ський: «Вій­сько вдер­лось в міські при­го­ро­ди, уже захо­пи­ли фор­те­чний вал, уже сотник Дро­зден­ко був уби­тий, уже пови­ди­ра­ли кіл­ля (часто­кіл валу) всі спо­ді­ва­лись, що місто ось-ось буде захо­пле­но…» Твар­дов­ський також при­га­дав, що після появи Іва­на Богу­на з коза­ка­ми в тилу, які були пере­одя­гне­ні в вивер­ну­ті вов­ною наверх кожу­хи (по татар­ські) та кри­ча­ли по-татар­ські: «Наші, як ошпа­ре­ні, кину­ли свої обо­зи і ван­та­жі, пора­не­них і хво­рих. Тіка­ли так, що за ніч сім миль про­бі­гли…» С. Вели­чко спо­ві­щає , що поля­ки пані­чно вте­кли в сто­ро­ну коза­цько­го сотен­но­го місте­чка Цибу­лів (Чер­ка­ська обл.) і нази­ває втра­ти поля­ків 6 тисяч уби­ти­ми, та обоз. Тоді на допо­мо­гу Іва­ну Богу­ну спі­шив сам Бог­дан Хмель­ни­цький, про­те запі­знив­ся.

       Довід­ав­шись про бли­ску­чу пере­мо­гу коза­ків Іва­на Богу­на – «Був дуже задо­во­ле­ний і рего­тав з поль­ської шля­хти».

       Гора на якій сто­я­ло коза­цьке вій­сько поруч із Мона­сти­ри­щен­ською фор­те­цею дони­ні нази­ва­є­ться Кошо­вою. Тоб­то горою, де роз­мі­щу­вав­ся коза­цький кіш (табір).

       У Він­ни­ці на гра­ни­ці — м. Він­ни­ця 1651 р. була кор­до­ном з поль­ськи­ми вій­ська­ми.

       Під оби­те­лем — мона­сти­рем Каль­ни­цьким —тут мона­стир він­ни­цький, який Богун пере­тво­рив у фор­те­цю».

ІВАН БОГУН

У Він­ни­ці на гра­ни­ці,
Під моги­лою над Бугом-рікою —
Там сто­яв Іван Богун віль­ни­цький
Під оби­те­лем-мона­сти­рем каль­ни­цьким.
Під каль­ни­цькою оби­те­л­лю
Богун сто­яв,
Із тур­ка­ми-паша­ми,
Кру­лев­ськи­ми ляха­ми,
Кам­ли­цьки­ми кня­зя­ми
Богун вою­вав!
Силу він ляхів-тур­ків стрі­ляв
І шабель­ка­ми рубав,
На аркан заби­рав,
В річку Буг їх уто­пляв.
А ляський круль
І туре­цький коно­їд-паша,
Нехре­ще­на душа,
Силу вій­ська зби­ра­ли
Іва­на Богу­на і його вій­сько
Хма­рою бусур­ман­ською обсту­па­ли.
Весе­ли­лись ляхи-тур­ки,
Круль і князь раді­ли,
Що обло­жи­ли Богу­на
На дов­гі неді­лі.
Обсту­пи­ли ляхи-тур­ки,
Кру­гом обло­жи­ли,
Коза­чень­ків Богу­но­вих голо­дом мори­ли.
Три тяж­кі неді­лі
Богун з вій­ськом
У тяж­кій обло­зі бував…
Од сво­го ума біли­ми рука­ми
Хмель­ни­цько­му листа писав,
Богун у Хмель­ни­цько­го батьків­ської пора­ди питав
Та собі під­мо­ги з Чигри­на про­хав:
«Про­сю бога й тебе,
Дай помо­чі, порадь і пове­се­ли нас!..
Бо вже нас ляхи й тур­ки обсту­па­ють,
Кру­гом зна­ме­на­ми сво­ї­ми обки­да­ють
І кру­гом нас обля­га­ють,
І дуже силь­но побі­жда­ють».
Як Хмель­ни­цький цеє зачу­ває,
До Він­ни­ці за шти­ри доби при­бу­ває.
Його вій­сько геть­ман­ськеє морем нахли­нає,
Туре­цько-поль­ське круль­ське вій­сько зни­что­жае,
Богу­на з коза­ка­ми з нево­лі визво­ляє.
А сам Хмель­ни­цький
До Богу­на під’їжджає
І сло­ва­ми про­мов­ляє:
«Не сам бог вас спа­сав —
І я не мен­ше помо­гав!»
Іван Богун від­мов­ляє:
«Сла­ва богу і хва­ла геть­ма­ну,
Що не дав нас у нево­лю, ляхам на пота­лу!»
Все коза­цтво
І воя­цтво
У ряди ста­ва­ло,
На всі голо­си кри­ча­ло,
Про­мов­ля­ло,
А кобза­рі гра­ли,
В стру­ни доти­на­ли
Та Бог­да­на із Богу­ном
Пісня­ми хва­ля­ли!

До ува­ги нащад­ків коза­ків! Один із най­ле­ген­дар­ні­ших коза­цьких пол­ков­ни­ків Іван Богун разом із ще кіль­ко­ма визна­чни­ми коза­цьки­ми стар­ши­на­ми від­мо­вив­ся, після під­пи­са­н­ня так-зва­ної Пере­я­слав­ської уго­ди із моско­ві­єю у 1654 році від при­ся­ги москов­сько­му царю, при цьо­му демон­стра­тив­но пере­ла­мав об колі­но свою шаблю… Рів­ня­є­мось на слав­но­го лица­ря Богу­на!

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»