Кобза як священий атрибут або ж клейнод «Козака Мамая».
Опубліковано: 16 Січ 2010 14:39

Сте­по­ві кур­га­ни, наси­па­ні ще скі­фа­ми та сар­ма­та­ми (роксо­ля­на­ми) укра­їн­ські коза­ки вва­жа­ли за моги­ли сво­їх пра­ді­дів. Вите­са­ні з сте­по­во­го піско­ви­ка сте­ли вої­нів на цих моги­лах, в наро­ді, ще навіть до кін­ця 19 сто­лі­т­тя нази­ва­лись «Мама­я­ми». Пам’ятаючи про свій родо­від слав­но­зві­сний геть­ман Бог­дан-Зино­вій Хмель­ни­цький в листах до поль­сько­го коро­ля нази­вав себе пито­мим сав­ро­ма­том…

Дзер­ка­ло з сар­мат­сько­го похо­ва­н­ня. Соко­ло­ва Моги­ла на Мико­ла­їв­щи­ні. І ст. н.е. Неві­до­мий май­стер. Брон­за. Позо­ло­та.

Буду­чи лицар­сько-вій­сько­вою вер­ствою, коза­ки набу­ли в спа­док від сво­їх попе­ре­дни­ків сав­ро­ма­тів не тіль­ки вмі­н­ня вою­ва­ти в сте­по­вій сму­зі але й «вій­сько­ву демо­кра­тію» та духов­ні цін­но­сті.

Осер­дя коза­цтва скла­да­ли вої­ни-химо­ро­дни­ки, так зва­ні коза­ки над коза­ка­ми – хара­ктер­ни­ки. Вищим щаблем в ієрар­хії яких є спів­ці-кобза­рі. Яскра­вим вті­ле­н­ням тако­го вої­на-хара­ктер­ни­ка, а від­так єдно­сті двох заглав­них верств того­ча­сно­го суспіль­ства: вій­сько­вої та духов­ної, якраз і є «Козак Мамай».

Голов­ною сутні­стю лица­ря-віду­на є від­су­тність стра­ху перед види­мою фізи­чною смер­тю, жер­тов­ність зара­ди духов­но­го сці­ле­н­ня та спа­сі­н­ня сво­го наро­ду.

Тому кобза в руках «Коза­ка Мамая» не про­сто музи­чний інстру­мент, це один із свя­ще­них атри­бу­тів, або ж клей­но­дів, зав­дя­ки яко­му він дося­гав постав­ле­ної мети, через про­ни­кне­н­ня в духов­ну сутність все­сві­ту, меди­ту­ю­чи та отри­му­ю­чи насна­гу для подаль­ших змагань.Під бага­тьма наро­дни­ми кар­ти­на­ми – пар­су­на­ми «Коза­ка Мамая» є над­пис: «Сидить козак у кобзу грає, що зами­слить, то все має…». Цей над­пис в зако­до­ва­но­му вигля­ді визна­чає голов­не цільо­ве при­зна­че­н­ня інстру­мен­та та спо­сіб у який козак-хара­ктер­ник дося­гає мате­рі­а­лі­за­ції заду­ма­но­го. Лицар-спів­ець – це носій бла­го­сло­ве­ної мудро­сті, хра­ни­тель гене­ти­чної пам’яті пра­ді­дів, котрий пере­би­ра­ю­чи паль­ця­ми стру­ни кобзи незри­мо поєд­ну­є­ться із інши­ми сві­та­ми.

Саме таки­ми риса­ми вої­на-нев­ми­ра­ки у сві­до­мо­сті носі­їв генів дав­ніх укра­їн­ських, коза­цьких родів наді­ле­ний козак, зна­ний у наро­ді як Мамай. Сам буду­чи без­смер­тним «Козак Мамай» є сим­во­лом і одно­ча­сно обо­рон­цем без­смер­тно­сті націо­наль­но­го духу. Кобза, серед вели­кої кіль­ко­сті діл, тоб­то реа­лій, котрі зобра­же­ні на норо­дних кар­ти­нах – «пар­су­нах» (дуб, кінь, спис, чаша, лук, шапка, шабля, щит з гер­бом тощо) як чарів­ний інстру­мент посі­дає чи не най­го­лов­ні­ше місце.

У дале­ких 16–18 ст. в час най­біль­шо­го роз­кві­ту лицар­сько-коза­цько­го ста­ну Укра­ї­ни, кобза була най­більш улю­бле­ним масо­вим інстру­мен­том. Це поясну­ва­лось пова­гою та любов’ю про­сто­го люду до коза­ків-спів­ців.

Дав­ня кобза мала спо­ча­тку дов­гу вузь­ку ручку з нав’язаними лада­ми, неве­ли­кий видов­же­ний дов­ба­ний кор­пус, дві-три жиль­ні стру­ни. З часом ручка (гриф) ста­ва­ла шир­шою і коро­тшою, лади зни­ка­ли, кор­пус збіль­шу­вав­ся, став окру­глим, збіль­ши­ла­ся кіль­кість струн. Відо­мо­стей про стрій дав­ньої кобзи ми не має­мо.

Авто­хтон­на укра­їн­ська кобза, яка в дру­гій поло­ви­ні XVIII ст. замі­сти­ла дав­ню (пер­вин­ну) — це прин­ци­по­во від­мін­ний інстру­мент, що є витво­ром укра­їн­сько­го наро­ду. Її зраз­ком вва­жа­є­ться кобза О. Вере­сая.

Кор­пус кобзи нази­ва­ли кузо­вом або спі­дня­ком і видов­бу­ва­ли, як пра­ви­ло, разом з ручкою (гри­фом) з ціль­ної коло­ди вер­би, кле­на, горі­ха, липи тощо. Верх­ню деку, яка нази­ва­ла­ся верх­няк або дей­ка, роби­ли з яли­ни чи сосни. Посе­ре­ди­ні деки вирі­за­ли голо­сник – кру­глий резо­на­тор­ний отвір. Пізні­ше його часто вирі­за­ли, у вигля­ді шести­пе­люс­тко­вої кві­тки тощо. До нижньо­го тор­ця спі­дня­ка крі­пив­ся мета­ле­вий стру­но­три­мач (при­струн­ник). Від стру­но­три­ма­ча йшли стру­ни, опи­ра­ю­чись сво­їм нижнім робо­чим кін­цем на дерев’яну кобил­ку (під­струн­ник), а верх­нім кін­цем – на порі­жок, яким закін­чу­ва­ла­ся ручка. На ручці – спе­ці­аль­на дерев’яна наклад­ка (гриф). Стру­ни натя­гу­ю­ться дерев’яними кіло­чка­ми, шість з яких три­ма­ю­ться в отво­рах голов­ки, інші шість – в наскрі­зних отво­рах, що про­хо­дять крізь спі­дняк і деку біля верх­ньо­го краю.

Під час гри кобзу три­ма­ють у скі­сно­му поло­жен­ні, лівою рукою при­ти­ска­ють стру­ни на гри­фі, як на гіта­рі, а пра­вою защи­пу­ють стру­ни тро­хи вище від під­струн­ни­ка. В пере­ва­жній біль­шо­сті стру­ни защи­пу­ють при­ро­дни­ми або шту­чни­ми ніг­тя­ми пер­шо­го, дру­го­го і тре­тьо­го паль­ців, хоча були кобза­рі, які гра­ли пучкою.

Коза­ки-хара­ктер­ни­ки, у жар­тів­ли­вій фор­мі, нав­ми­сне маску­ва­ли свої пра­дав­ні веди­чні зна­н­ня від воро­гів. Над­пи­си під пар­су­на­ми «Коза­ків Мама­їв», на пер­ший погляд буцім­то лег­ко­ва­жні, є насправ­ді зако­до­ва­ним посла­н­ням того часу. Той хто вміє дума­ти, зав­жди зро­зу­міє. Ось один із таких варі­ан­тів ніби б то грай­ли­во-жар­тів­ли­во­го посла­н­ня з дале­ко­го 17 сто­лі­т­тя, голов­ни­ми в яко­му є остан­ні два рече­н­ня:

Їхав козак полем, та й ота­ку­вав­ся,

Сів він під дубо­чком та й роз­пе­ре­зав­ся:

- Гей, бан­ду­ро моя золо­тая,

Коли б до тебе дів­чи­на моло­дая –

Ска­ка­ла б, пля­са­ла до лиха,

Що не один козак одцу­рав­ся б солі міха,

Бо ж як заграє, всяк поска­че,

А після не один вра­жий син запла­че…

До речі, в реє­стрі Вій­ська Запо­різь­ко­го Низо­во­го прі­зви­ще Мамай (Реєстр Нової Січі від 1756 року) із 38 куре­нів зга­ду­є­ться в 15 куре­нях аж 18 раз… Факти­чно по одно­му Мамаю (обо­рон­цю) на кожну область коза­цьких тере­нів, зокре­ма:

1. Дже­ре­лі­їв­ський: Лук’ян Мамай, Яре­ма Мамай

2. Коне­лів­ський: Василь Мамай, Ігнат Мамай

3. Ірклі­їв­ський: Семен Мамай, Іван Мамай

4. Бату­рин­ський: Тиміш Мамай

5. Дон­ський: Михай­ло Мамай

6. Канів­ський: Кор­ній Мамай

7. Кисля­ків­ський: Яцько Мамай

8. Леву­шків­ський: Кузьма Мамай

9. Неза­ма­їв­ський: Петро Мамай

10. Пла­сту­нів­ський: Кирик Мамай

11. Коре­нів­ський: Петро Мамай

12. Пол­тав­ський: Нечи­пір Мамай

13. Кущів­ський: Петро Мамай

14. Сер­гі­їв­ський: Пав­ло Мамай

15. Тита­рів­ський: Дани­ло Мамай

Нехай сла­ви­ться зем­ля наша, наре­че­на пра­ді­да­ми від віків Укра­ї­ною!

Козак Леву­шків­сько­го куре­ня Вій­ська Запо­різь­ко­го Низо­во­го.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»