Культ предків
Опубліковано: 15 Кві 2015 12:07

Культ пред­ків — віра в те, що люди­на живе и по смер­ті. Небіж­чик, пере­хо­дя­чи до іншо­го сві­ту, стає люди­ною над­зви­чай­ною і роби­ться охо­рон­цем сво­го роду, чужо­му ж може шко­ди­ти. Наші пред­ки віри­ли в чудо­дій­ну силу воскре­сі­н­ня. Уся при­ро­да наве­сні воскре­сає разом із все­о­нов­лю­ю­чим Сон­цем. Пта­хи повер­та­ю­ться з вирію, і душі пред­ків, що також від­лі­та­ли у вирій, повер­та­ю­ться. Усе від­бу­ва­є­ться з волі могу­тньо­го духа Нава — духа помер­лих пра­ро­ди­те­лів.

Візьме­мо для при­кла­ду скі­фів. Най­свя­ті­шим місцем у них були моги­ли, які замі­ня­ли їм хра­ми. Цар у скі­фів був ніби батько наро­ду і коли ішов у потой­бі­чний світ, то там, за віру­ва­н­ня­ми, він мав біль­шу, ніж при жит­ті, силу, а тому був спро­мо­жний обда­ро­ву­ва­ти свій народ щастям, доста­тком та обе­рі­га­ти від уся­ко­го лиха. Близь­кі до царя люди добро­віль­но йшли в моги­лу за сво­їм воло­да­рем, щоб слу­жи­ти йому далі. Від­так небіж­чи­ків зов­сім не вва­жа­ли помер­ли­ми: їм про­сто справ­ля­ли «про­во­ди». З най­дав­ні­ших часів наші пред­ки влашто­вували поми­наль­ні обі­ди, які мали назви «Діди», «Вече­ря для Дідів», «Дідів­ська субо­та», «Баби» тощо.

Наро­дні кар­ти­ни загро­бно­го сві­ту май­же ціл­ком копі­ю­ють реаль­ність. Там мешка­ють кон­кре­тні осо­би: роди­чі, близь­кі, сусі­ди, зна­йо­мі. Вони про­дов­жу­ють гро­мад­ське й сімей­не жит­тя, займа­ю­ться тим. чим колись займа­ли­ся. Від­тво­рю­є­ться у потой­біч­чі місце­вий ланд­шафт. «Іде­мо ми даль­ше лісом, — гово­рить одна опо­від­а­чка, — аж вийшли ось на нашу стру­ти­не­цьку гору… Сиджу я сама та роз­гля­да­юсь по нашій горі. На про­тив­нім гор­бі, виджу, сидить Н. —дів­ка, що недав­но помер­ла, та сидить, ні сло­ве­чка до мене не кажу­чи».

За леген­да­ми, місця при­йде­шньо­го жит­тя, при­го­тов­ле­ні для добро­чин­ни­ків і грі­шних, роз­та­шо­ва­ні біля коло­дя­зів. Для пер­ших при­зна­че­ні дже­ре­ла з чистою водою, біля яких ростуть запа­шні кві­ти, зрі­ють сма­чні пло­ди і спів­а­ють рай­ські пта­шки; грі­шни­ки ж будуть загна­ні в коло­дя­зі, напов­не­ні змі­я­ми, жаба­ми та інши­ми гада­ми.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Почайна та Шулявська
 • 433
  Від перетину вулиць Богдана Хмельницького та Терещенківської.
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»