Лівий-правий – головне протиставлення у стародавній міфології
Опубліковано: 15 Кві 2015 14:09

Лівий-пра­вий — одне з голов­них про­ти­став­лень у ста­ро­дав­ній міфо­ло­гії. Місяць пов’язувався з поня­т­тям «лівий», тоді як Сон­це — з поня­т­тям «пра­вий»: «То пра­ве личко — сві­тле соне­чко, а ліве личко — ясний міся­цю». З дав­ніх давен люди­на зав­жди моли­ла­ся до схо­ду Сон­ця і, отже, з пра­вої руки мала пів­день, а з лівої пів­ніч. Пра­вий бік пов’язаний з уяв­ле­н­ням про «пра­ве­дне» жит­тя, пра­вою рукою зав­жди здій­сню­ю­ться най­гі­дні­ші спра­ви.

В літо­пи­сній роз­по­віді про вибір релі­гії Воло­ди­ми­ром пові­дом­ля­є­ться, що «філо­соф», який викла­дав кня­зе­ві осно­ви пра­во­слав­но­го сві­то­ро­зу­мі­н­ня, пока­зав йому «запо­ну», на якій зобра­жу­ва­ло­ся «суди­ли­ще госпо­днє», де «напра­во» були роз­та­шо­ва­ні пра­ве­дни­ки, що «в весе­лії» пря­му­ють до раю, а «налі­во» — грі­шни­ки, які йдуть на муки. Воло­ди­мир, поба­чив­ши це, бага­то­зна­чно під­су­мо­вує: «Добро сим о десную, горе же симь о шююю» («Добре тим, хто спра­ва, горе ж тим, хто злі­ва»), 3 пра­вої руки люди­ни сто­їть добрий ангел, а з лівої — злий; не плюй напра­во, щоб не віді­гна­ти від себе анге­ла-охо­ро­ни­те­ля; плю­неш налі­во — попа­деш у чор­та, і тому  радять, вста­ю­чи вран­ці з ліж­ка, плю­ва­ти в ліву сто­ро­ну і роз­ти­ра­ти сли­ну ногою: таким спосо­бом про­га­ня­ють нечи­сто­го і в такий день він уже не буде запи­су­ва­ти за тобою грі­хи. Спа­ти на пра­во­му боці вва­жа­є­ться за гріх, бо можна зада­ви­ти анге­ла-охо­ро­ни­те­ля. Пере­сту­па­ти поріг дому сво­го судже­но­го моло­да повин­на пра­вою ногою. Уста­ва­ти з ліж­ка потрі­бно пра­вою ногою; вста­неш на ліву — весь день будеш не в дусі; взу­ва­ю­чи і ски­да­ю­чи взу­т­тя, потрі­бно почи­на­ти з пра­вої ноги; хто, захо­дя­чи в дім, ста­не напе­ред пра­вою ногою, той буде жада­ним гостем; при ста­ро­дав­ніх воро­жі­н­нях диви­ли­ся, якою ногою пере­сту­пить свя­щен­ний кінь через покла­де­ні жер­ди­ни — пра­вою чи лівою: у пер­шо­му випад­ку про­ро­ку­ва­ли успіх, у дру­го­му — нев­да­чу. Хто впа­де на пра­вий бік — тому не буде пере­шкод у спра­вах, а хто на лівий — того чекає біда. Чеше­ться пра­ве око — на мило­го диви­ти­ся, ліве — будеш  пла­ка­ти; чеше­ться пра­ва доло­ня — отри­ма­єш при­бу­ток, ліва — бор­ги; пра­ве вухо горить — слу­ха­ти добрі вісті або похва­лу, ліве — пога­ні віс­тки і лай­ку; у пра­во­му вусі дзве­нить — зга­ду­ють дру­зі, в ліво­му — недру­ги. Году­ва­ти хло­пчи­ка моло­ком мате­рі ради­ли пра­вою груд­дю, а дів­чин­ку — лівою. Для того, щоб дити­на не вере­ду­ва­ла, пер­ший раз нео­дмін­но кла­ли її на пра­вий бочок і т. п.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»