Мерці та Мертвецький Великдень
Опубліковано: 25 Бер 2015 10:33

Мер­ці, за наро­дни­ми віру­ва­н­ня­ми, про­дов­жу­ють існу­ва­ти в мате­рі­аль­но­му сві­ті, пере­бу­ва­ю­чи у пос­тійному кон­та­кті з близь­ки­ми, однак у більш-менш змі­не­но­му вигля­ді. Вва­жа­ло­ся, що мер­ці вно­чі вихо­дять у пошу­ках їжі, звід­ки і зви­чай зали­ша­ти їжу та напої в домо­ви­ні. Окрім їжі, небіж­чи­ків ото­чу­ва­ли ще й інши­ми зви­чни­ми для них реча­ми, зако­пу­ю­чи разом з ними пре­дме­ти вжи­тку, а в дав­ни­ну — зброю, тва­рин, жінок, рабів. За повір’ям, усі мер­ці воскре­са­ють на Мер­тве­цький Велик­день і в тако­му ста­ні пере­бу­ва­ють аж до Спа­са. До мер­ців, які від­ві­ду­ють цей світ, нале­жать також упи­рі, бого­від­сту­пни­ки, вов­ку­ла­ки, само­губ­ці. Щоб обе­рег­ти­ся від них, житло обси­па­ли і обку­рю­ва­ли зер­ном зі сно­пів, що сто­я­ли на поку­ті перед Різдвом, а долів­ку поси­па­ли попе­лом. Най­пев­ні­ший засіб, щоб покій­ник не вийшов з тру­ни, — про­би­ти його оси­ко­вим кіл­ком. У деяких місце­во­стях мер­ців прив’язували кана­та­ми або мотуз­ка­ми, а домо­ви­ну обко­ву­ва­ли ста­ле­ви­ми обру­ча­ми. Опо­від­а­ють: один мрець про­тя­гом 30 років від­ві­ду­вав бор­жни­ка, доки той не поклав на моги­лу пози­че­ні гро­ші.

У дав­ни­ну широ­ко вико­ри­сто­ву­ва­ли так зва­ні «тру­пні засо­би», тоб­то части­ни тіла покій­ни­ка або пре­дме­ти, з ним пов’язані (зем­ля зі цвин­та­ря, трі­ски з домо­ви­ни, порох із хре­ста тощо). Кіс­тки, як і волос­ся, наді­ля­ли­ся осо­бли­вою магі­чною силою, бо мали зда­тність збе­рі­га­ти­ся, не руй­ну­ю­чись. Скрізь, напри­клад, було прийня­то болю­че місце нати­ра­ти або обво­ди­ти зна­йде­ною на доро­зі чи на цвин­та­рі кіс­ткою. До тако­го засо­бу вда­ва­ли­ся, щоб позбу­ти­ся боро­да­вок. Коли болі­ли зуби, тор­ка­ли­ся до них рукою покій­ни­ка; гор­ло — зав’язували на шию хус­тку від покій­ни­ка, п’яниць поїли водою, у якій мили покій­ни­ка, дава­ли пити горіл­ку, у яку опу­ска­ли моне­ту із рота покій­ни­ка. Вва­жа­ло­ся, що той, хто дотор­кне­ться покій­ни­ка, не має пра­ва сія­ти, тому що насі­н­ня, кину­те його рукою, не вро­дить; якщо хтось поми­рав під час сів­би, то не насмі­лю­ва­ли­ся сія­ти, доки не завер­ша­ться похо­ро­ни. Оскіль­ки зер­но, насі­н­ня — сим­вол жит­тя, то після вино­су мер­ця лав­ку, де він лежав, і всю сві­тли­цю поси­па­ли житом.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»