Мокоша — велика богиня милосердя
Опубліковано: 24 Бер 2015 12:46

Моко­ша — вели­ка боги­ня мило­сер­дя, жіно­чої пра­це­лю­бно­сті та май­стер­но­сті, родю­чо­сті та живо­твор­ної жіно­чої сили. Моко­ша — посе­ре­дни­ця між небом і зем­лею, а тому на весня­них риту­аль­них рушни­ках вона зав­жди зобра­жу­ва­ла­ся з під­ня­ти­ми рука­ми до неба, до дже­ре­ла тепла і воло­ги — на від­мі­ну від літніх, де руки опу­ще­ні до зем­лі, що поро­ди­ла зер­но, яке гото­ве до ново­го вро­жаю. Моко­ша — покро­ви­тель­ка дощів та весня­них обря­до­дійств, пов’язаних з ними, покро­ви­тель­ка поло­гів і засту­пни­ця поро­діль. Сим­во­ла­ми боги­ні є пряд­ка і вере­те­но.

Про­тя­гом сере­дньо­віч­чя Моко­ша посту­пи­ла­ся місцем хри­сти­ян­ській Параскеві-П’ятниці. Їй при­свя­чу­ва­ли 12 пра­зни­ків у році (їх нази­ва­ли два­на­де­ся­тни­ця­ми), із яких голов­ни­ми були дві сусі­дні п’ятниці (у про­між­ку між 25 жов­тня і 7 листо­па­да). Свя­та наро­дже­н­ня і смер­ті Пре­чи­стої Бого­ро­ди­ці у хри­сти­ян від­по­від­а­ють язи­чни­цьким свя­там на честь Моко­ші.

Автор «Пові­сті врем’яних літ» під 980 р. поряд з інши­ми Воло­ди­ми­ро­ви­ми бога­ми, що сто­я­ли на Київ­ській горі, зга­дує і Моко­шу: «І став Воло­ди­мир кня­жи­ти у Киє­ві один. І поста­вив він куми­ри на пагор­бі поза дво­ром терем­ним: Перу­на дерев’яного, а голо­ва його була срі­бна, а вус — золо­тий, — і Хор­са, і Дажбо­га, і Стри­бо­га, і Мокош». Ім’я Моко­ші вхо­дить май­же в усі повча­н­ня про­ти язи­чни­цтва XIXIV ст. Май­же скрізь вона нарів­ні з вила­ми-русал­ка­ми. У «Сло­ві свя­то­го Гри­го­рія» (XII ст.) боги­ня Моко­ша зга­ду­є­ться перед Дивою і Перу­ном, що свід­чить про чіль­не місце, яке займа­ла ця боги­ня в язи­чни­цько­му пан­те­о­ні: «тре­би кла­дуть… Вилам і Моко­ші, Диві, Перу­ну, Хор­су, Роду і рожа­ни­цям…»

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»