Музика, лірник – людина, що володіє чарувальними здібностями
Опубліковано: 25 Бер 2015 11:35

Музи­ка — мистець, за яким визна­ю­ться чару­валь­ні зді­бно­сті. У дав­ній Укра­ї­ні музи­ка­ми зазви­чай були лір­ни­ки.

Згі­дно з повір’ям, щоб ово­ло­ді­ти музи­чною май­стерністю, потрі­бно укла­сти дого­вір з нечи­стою силою. Люди­на, яка бажає ста­ти музи­кою, повин­на до схід сон­ця піти на пере­хре­стя і, роз­дя­гнув­шись дого­ла, загра­ти на скри­пці; також для цієї мети слід уно­чі зако­па­ти на пере­хре­сті напов­не­ну горіл­кою сопіл­ку. Через сім днів її тре­ба від­ко­па­ти: якщо чорт прийняв захід, горіл­ки вияви­ться напо­ло­ви­ну мен­ше, а ще через сім днів сопіл­ку зно­ву діста­ють — якщо там зов­сім не буде горіл­ки, люди­на буде доско­на­ло гра­ти на сопіл­ці навіть уві сні. Уяв­ле­н­ня про магі­чні вла­сти­во­сті музик осо­бли­во від­чу­тні у кар­пат­ській тра­ди­ції, де вва­жа­є­ться, що деякі мело­дії музи­кант під­слу­хо­вує у лісо­во­го демо­на чугай­стра або у чор­та. Сюже­том бага­тьох опо­від­ей є те, що чор­ти під вигля­дом ком­па­нії, яка повер­та­є­ться з весі­л­ля або вечір­ки, про­сять когось погра­ти на скри­пці за хоро­шу пла­ту. Музи­ці вви­жа­є­ться, що він зна­хо­ди­ться у гар­но­му будин­ку і під його музи­ку кру­жля­ють хло­пці та дів­ча­та. Він грає декіль­ка діб поспіль, але йому зда­є­ться, що про­йшли якісь годи­ни. Тіль­ки випад­ко­во (пере­хре­стив­шись або зга­дав­ши ім’я Боже) музи­ка дізна­є­ться, що сидить у лісі на пень­ку або у боло­ті, а кру­гом тан­цю­ють чор­ти.

Музи­ка — один із обов’язкових при­су­тніх на весіль­но­му обря­ді, зокре­ма коли моло­ду виво­дять із дому, коли вино­сять коро­вай, коли про­сі­ва­ють боро­шно для коро­ваю, коли голять моло­до­го тощо. Музи­ка отри­мує за свою гру наго­ро­ду: коли ділять коро­вай, йому дають нижню ско­рин­ку із вмі­ще­ною у ній моне­тою; хліб, у який встром­ле­не весіль­не гіль­це; ска­тер­ку, на якій сто­яв коро­вай; рушник, хустин­ки, які друж­ки вино­си­ли музи­ці на кий­ках. Музи­ки беруть участь у бага­тьох кален­дар­них і сімей­них обря­дах, зокре­ма супро­во­джу­ють воло­че­бни­ків — вико­нав­ців вели­ко­дніх пісень.

У бага­тьох місце­во­стях фун­кції музик вико­ну­ва­ли пасту­хи, обов’язковим атри­бу­том яких був ріжок, інко­ли бубон, а у Кар­па­тах — флей­та і трем­бі­та. Грі пасту­ха при­пи­су­ва­ли захи­сні вла­сти­во­сті. Напри­клад, у сло­ва­ків напе­ре­до­дні Ново­го року пасту­хи мали якнай­гу­чні­ше гра­ти на сво­їх інстру­мен­тах, щоб від­га­ня­ти нечи­сту силу.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»