Народні уявлення наших предків про вітер
Опубліковано: 02 Кві 2015 11:02

Вітер — у наро­дних уяв­ле­н­нях демо­ні­чна істо­та. За одним укра­їн­ським повір’ям, вітер — це малень­ка змія, яка живе такою сім років, насту­пні сім років вона стає вели­кою змі­єю, а в остан­ні сім років — стра­шним змі­єм. Могу­тність вітру, його руй­нів­на або бла­го­твор­на сила викли­ка­ла необ­хі­дність «кор­ми­ти» його і навіть при­но­си­ти жер­тви. Вітри поді­ля­ю­ться на «добрі» (напри­клад, «свя­те пові­тря» — спри­я­тли­вий, попу­тний вітер) і на «злі», най­більш яскра­вим уті­ле­н­ням яких є вихор. Коли немає дов­го вітру, жни­ці про­сять допо­мо­ги у журав­ля.

Вітри мешка­ють у глу­хих лісах, на без­лю­дних остро­вах, «по дру­гу сто­ро­ну моря», на висо­ких горах, у пече­рах, ямах, про­ва­л­лях і т. ін. Такі пече­ри й про­ва­л­ля сте­ре­жуть летю­чі змії, одно­окі відьми чи слі­пий ста­рець, який усе нама­га­є­ться закри­ти дір­ку, з якої дме вітер. На Пів­дні вітер уяв­ляв­ся сер­ди­тим стар­цем, який живе «за морем». За наро­дни­ми віру­ва­н­ня­ми, вітрів бага­то, але голов­них — чоти­ри; «вони сидять по кутках зем­лі», стар­шо­го з них зва­ти «ота­ман вихо­рів».

Най­більш поши­ре­ним засо­бом викли­ка­ти вітер є свист. Пожер­тва­ми вітрам вва­жа­ю­ться хліб, боро­шно, кру­пи, м’ясо, зали­шки свя­тко­вих страв. На схо­ді Поль­щі, закли­ка­ю­чи вітер під час спе­ки, йому пропо­нували вза­мін дів­чин­ку, нази­ва­ю­чи її по іме­ні: «Подуй, віте­рець, подуй, дамо тобі Ган­ну­сю». Вва­жа­ло­ся, що з вітром літа­ють душі вели­ких грі­шни­ків; силь­ний вітер озна­чав чиюсь насиль­ни­цьку смерть. Поява «ходя­чих покій­ни­ків» супро­во­джу­є­ться пори­ва­ми вітру. Тихий вітер наро­джу­є­ться від поди­ху анге­лів, а бур­хли­вий — резуль­тат дия­воль­ських сил. Не можна допу­сти­ти, щоб соло­му, на якій лежав покій­ник, забрав вітер; не можна суши­ти на вітрі дитя­чі пелю­шки, бо разом із ним уле­тить і пам’ять дити­ни.

Обе­ре­га­ми від вітру бува­ють: щіпка солі, кину­та в куток дво­ру; попіл, кину­тий назу­стріч вітру; хре­стик, при­кра­ше­ний зелен­ню, який влі­тку крі­пи­ться до стов­па для суші­н­ня сно­пів; встав­ле­ні у сно­пи гіл­ки, яки­ми у день Божо­го Тіла при­кра­ша­ли вів­тар; різні колю­чі росли­ни, під­ку­ре­ні та під­кла­де­ні під стрі­ху; густий віник, заткну­тий під дах хати. Щоб визна­чи­ти напря­мок вітру в насту­пно­му році, диви­ли­ся на вогонь запа­ле­ної на Різдво сві­чки, на купаль­ське вогни­ще. Сер­би вва­жа­ли, що на Крстов дан (перед­день Бого­яв­ле­н­ня) вітри схре­щу­ю­ться, і той, який пере­мо­же, буде дути цілий рік. Вірять також, що у цей день вітер хре­сти­ться.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»