Народні уявлення про символіку грибів
Опубліковано: 01 Кві 2015 14:23

Гри­би в наро­дних уяв­ле­н­нях займа­ють про­мі­жне місце між росли­на­ми і тва­ри­на­ми; наді­ля­ю­ться демо­ні­чни­ми вла­сти­во­стя­ми, спів­від­но­ся­ться з потой­бі­чним сві­том, мають сакраль­ну, а також еро­ти­чну сим­во­лі­ку. Про похо­дже­н­ня гри­бів у одній із легенд, запи­са­ній на При­карпатті, гово­ри­ться, що св. Петро, ман­дру­ю­чи з Ісу­сом Хри­стом, якось дуже захо­тів їсти. Але коли він крадь­ко­ма від­ку­сив шма­ток хлі­ба, Спа­си­тель щось його запи­тав. Щоб від­по­ві­сти, Петро мусив виплю­ну­ти хліб, і з того взя­ли­ся гри­би. В іншо­му варі­ан­ті св. Петро нишком ламав хліб із тор­бин­ки, роз­тря­су­ю­чи по зем­лі кри­хти, з яких виро­сли гри­би.

Дослі­дни­ки, які вивча­ли зна­че­н­ня гри­бів у різних куль­тур­но-істо­ри­чних тра­ди­ці­ях, ствер­джу­ють, що в бага­тьох наро­дів гри­би висту­па­ють своє­рі­дним кла­си­фі­ка­то­ром, за допо­мо­гою котро­го фор­му­є­ться опо­зи­ція «профанний—сакральний». Про­фан­ність вира­жа­є­ться в етіо­ло­гі­чно­му зв’язку гри­бів і хлі­ба, а сакраль­ність — у тому, що вони взя­ли­ся із свя­то­го хлі­ба Ісу­са Хри­ста. При­на­гі­дно дода­мо, що, напри­клад, гре­ки вва­жа­ли гри­би «їжею богів», а ацте­ки — «Божим тілом».

Зале­жно від вигля­ду (випу­клі чи уві­гну­ті) гри­би поді­ля­ю­ться на «чоло­ві­чі» й «жіно­чі». Еро­ти­чна сим­во­лі­ка про­яв­ля­є­ться у сюже­тах «вій­ни» чоло­ві­чих і жіно­чих гри­бів, у весіль­них і весня­них піснях (дів­чи­на при­но­сить із лісу мухо­мо­ра і кла­де із собою спа­ти); з гри­ба­ми у фоль­кло­рі пов’язаний мотив подру­жньої зра­ди і появи поза­шлю­бних дітей. Коли при­сни­ться гриб дів­чи­ні — озна­чає жени­ха, а жін­ці — вагі­тність. У наро­дній демо­но­ло­гії гри­би — живі істо­ти, які вмі­ють гово­ри­ти, мають зда­тність до пере­вті­ле­н­ня (самі в себе, в демо­ні­чні істо­ти, в моне­ти і золо­то). Гри­би можуть уяв­ля­ти­ся зача­ро­ва­ни­ми відьма­ми або кар­ли­ка­ми, бути при­тул­ком дия­во­ла, від­би­ра­ти у людей силу і здоров’я. Зби­ра­н­ня гри­бів супро­во­джу­є­ться числен­ни­ми обря­до­дій­ства­ми і забо­ро­на­ми: аби щасти­ло при зби­ран­ні гри­бів, кача­ю­ться по тра­ві або перевер­таються при пер­шо­му гро­мі; зби­ра­ю­чи гри­би, не хре­стя­ться, не моля­ться, зали­ша­ють пер­ші гри­би у дуплі дере­ва, виго­ло­шу­ють замов­ля­н­ня; деякі гри­би не можна зби­ра­ти вагі­тним, щоб не зашко­ди­ти дити­ні, і т. ін. По гри­бах гада­ють про май­бу­тній уро­жай. Освя­че­ні гри­би слу­гу­ють обе­ре­гом від нечи­стої сили, від уро­ків.

У різних місце­во­стях зафі­ксо­ва­но вжи­ва­н­ня у вигля­ді ком­пре­сів при нари­вах, гній­них ранах варе­но­го або роз­мо­че­но­го в моло­ці біло­го гри­ба. Так зва­ний «мухо­мо­ро­вий спирт» зна­ний як ефе­ктив­ний засіб при рев­ма­ти­чних болях (про­па­сни­ці). Для цьо­го мухо­мо­ри в закри­то­му посу­ді ста­ви­ли в тепле місце, і через деякий час вони пуска­ли сік. Ори­гі­наль­ний спо­сіб ліку­ва­н­ня вико­ри­сто­ву­ва­ло біло­ру­ське насе­ле­н­ня Поліс­ся. Там пля­шку з зали­ти­ми горіл­кою мухо­мо­ра­ми запі­ка­ли в бухан­ці хлі­ба. Крім того, біло­ру­си вжи­ва­ли мухо­мо­ри при маля­рії. У Сибі­ру, за дани­ми XVIII ст., мухо­мо­ри засто­со­ву­ва­ли шама­ни як нар­ко­ти­чний засіб. Їх їли сири­ми, запи­ва­ю­чи холо­дною водою, що часто при­зво­ди­ло до тяж­ких наслід­ків — боже­ві­л­ля, а то й смер­ті.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»