Наврочити (вроки, уроки, навроки, зурочити, причина, призор, пристріт)
Опубліковано: 25 Бер 2015 11:56

Нав­ро­чи­ти (вро­ки, уро­ки, нав­ро­ки, зуро­чи­ти, при­чи­на, при­зор, при). За О.Афанасьєвим, віра у вро­ки насам­пе­ред пов’язана з дав­нім куль­том Сон­ця і гро­зи: те, що рані­ше при­пи­су­ва­ли Нстрі­те­бе­сним Очам (посу­ха, нев­ро­жаї, хво­ро­би, поже­жі), з часом було пере­не­се­но на люди­ну. «Без сум­ні­ву, є люди, — пише В.Даль, — наді­ле­ні яко­юсь тем­ною, незро­зумі­лою для нас силою і вла­дою вра­жа­ти доти­ком або навіть одним погля­дом сво­їм інше, у пев­но­му сен­сі під­ко­ре­не слаб­ше ство­рі­н­ня, впли­ва­ти на весь його склад, на душу і тіло, бла­го­твор­ним або руй­ну­ю­чим спосо­бом… Відо­мо, що вче­ні назва­ли це тва­рин­ним магне­ти­змом, а народ уро­ка­ми».

Нав­ро­чи­ти люди­на може сло­ва­ми або очи­ма. Таку злу люди­ну можна пізна­ти по очах. За пере­ка­за­ми полі­щу­ків, небез­пе­чно зустрі­ча­ти­ся з люди­ною, у якої косі очі; різно­ко­льо­ро­ві очі; вилу­па­ті очі; низь­ко опу­ще­ні бро­ви; очі від­дзер­ка­лю­ють не пря­ме, а обер­не­не зобра­же­н­ня.

Шкі­дли­вим вва­жа­є­ться погляд того, хто дві­чі ссав мате­ри­ні гру­ди (такі люди най­ча­сті­ше ста­ють зна­ха­ря­ми, чарів­ни­ка­ми). На Поліс­сі їх нази­ва­ють завер­ну­ти­ми. Зав­жди небез­пе­чна зустріч із пла­не­тни­ка­ми — людьми, на яких нахо­дить пев­на пора (пла­не­та), коли вони мають під­ви­ще­ну енер­гію. Тому і хова­ють дітей від зло­го ока, так само й немов­лят при купан­ні. Для впев­не­но­сті потрі­бно зна­ти замов­ля­н­ня про­ти вро­ку. Навіть пре­дмет, що буває на люд­ських очах, може бути нав­ро­че­ним, напри­клад, добра скри­пка може від цьо­го лег­ко трі­сну­ти, а щоб цьо­го не ста­ло­ся, тре­ба зача­ру­ва­ти її від при­стрі­ту. Про­га­ня­ють уро­ки замов­ля­н­ням: «Пома­га­єш ти, вода явле­ная, очи­ща­єш ти, вода явле­ная, і луги, і бере­ги, і сере­ди­ну. Очи­ща­єш ти, вода явле­ная, наро­дже­но­го од про­зо­ру: наду­ма­но­го, пога­да­но­го, встрі­чно­го, водя­но­го, пару­бо­цько­го, діво­цько­го. Піді­те, уро­ки, на соро­ки, на луги, на оче­ре­ти, на боло­та, на моря». Пам’ятаючи про небез­пе­ку зустрі­чі з люди­ною, котра має «уро­чли­вий» погляд, у бага­то­лю­дних місцях нама­га­ли­ся вбе­рег­ти себе, вико­ри­сто­ву­ю­чи різно­ма­ні­тні обе­ре­ги.

Дослі­дни­ки вва­жа­ють, що поня­т­тя про вро­ки поста­ло тоді, коли люди віри­ли в магію слів (від ректи — каза­ти). А зго­дом уро­ка­ми поча­ли нази­ва­ти й про­кли­на­н­ня погля­дом очей. Лихий погляд може бути в будь-кого, коли на люди­ну нахо­дить неспри­я­тли­вий час. Про­те цю пору ніхто не відає, крім зна­ха­рів, відьом, які і вико­ри­сто­ву­ють свої зна­н­ня та вмі­н­ня саме тоді. Прислів’я та при­каз­ки: «Від уро­ків і Бог не захо­ває»; «Як ся убрав, так го уро­чи­ли», «Не вро­ку їм». Пов­сяк­ден­на побу­то­ва при­мов­ка «Нів­ро­ку він дужий» та інші поді­бні до неї теж пов’язані з уро­ка­ми.

Тва­ри­ни і пта­хи також воло­ді­ють магі­єю впли­ву на люди­ну. Заєць викли­кає сон­ли­вість або без­со­н­ня; ластів­ка карає руй­нів­ни­ка її гні­зда тим, що у ньо­го з’являються веснян­ки або пігмен­тні пля­ми; летю­ча миша викли­кає появу ков­ту­на або без­ум­ство; соба­чу шерсть, змі­ша­ну з котя­чою, під­кла­да­ли для насла­н­ня при­чи­ни у шлю­бне ложе моло­дим; ящір­ка може зуро­чи­ти, тому вагі­тній небез­пе­чно її бачи­ти; демон-«клубок» у вигля­ді кота може оси­па­ти люди­ну воша­ми.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»