Оборювання — магічний ритуал
Опубліковано: 25 Бер 2015 15:57

Обо­рю­ва­н­ня — магі­чний риту­ал. Поше­сні неду­ги в наро­ді пер­со­ні­фі­ко­ва­ні — перед­усім холе­ра, чума. У дав­ни­ну ці хво­ро­би масо­во коси­ли людність, і для бороть­би з ними вико­ри­сто­ву­ва­ли різні магі­чні дії. Таки­ми були зви­чаї обо­рю­ва­ти село, обхо­ди­ти його хре­сним ходом, ста­ви­ти в чоти­рьох його кін­цях оси­ко­ві хре­сти, виго­тов­ля­ти за одну ніч або день «одно­ден­ний рушник» — своє­рі­дну жер­тву демо­но­ві хво­ро­би тощо. Вла­сне обо­рю­ва­н­ня поля­га­ло в обве­ден­ні села замкну­тою ліні­єю. Вва­жа­ли, що про­стір, обве­де­ний «магі­чним колом», ста­вав недо­сту­пним для злих сил. В обо­рю­ван­ні села бра­ли участь, як пра­ви­ло, жін­ки. Поде­ку­ди вони мали бути голи­ми, але часті­ше роби­ли це «в чистих білих соро­чках без поясів». В одних випад­ках тіль­ки моло­ді жін­ки, в інших — ста­рі баби і моло­ді дів­ча­та, інко­ли — дів­ча­та і вдо­ви, рід­ко також хло­пці та вдів­ці зби­ра­ли­ся всі разом уно­чі. Кіль­ка чоло­вік тягну­ли плуг або рало, решта супро­во­джу­ва­ли їх, інко­ли зі спів­ом тужли­вих пісень. Про­це­сія три­чі обхо­ди­ла село. Бува­ло, у плуг впря­га­ли бика і коро­ву від одні­єї матки, за плу­гом ішов пару­бок, а пога­ня­ла його сестра. В одно­му селі під час вели­кої поше­сті одна діди­чка зве­лі­ла обо­ра­ти село малень­ким плу­гом, у який запря­гли пів­ня.

 Поде­ку­ди обряд обо­рю­ва­н­ня закін­чу­вав­ся добу­ванням «живо­го вогню», яким обку­рю­ва­ли дома­шню худо­бу. Таким вогнем запа­лю­ва­ли сві­чки, від­прав­ля­ли моле­бень і після цьо­го роз­но­си­ли його по хатах, у яких перед обря­дом обо­рю­ва­н­ня було пога­ше­но всі вогні. У бага­тьох місце­во­стях буду­ва­ли капли­чки на честь св. Вла­сія — засту­пни­ка худо­би, свя­то яко­го від­зна­ча­ли 19 січня. Як на свя­то Фро­ла і Лав­ра при­во­ди­ли коней до свя­ти­лищ для окро­пле­н­ня їх свя­ти­ми вода­ми, так і до капли­чок св. Вла­сія (коли­шньо­го Веле­са) при­во­ди­ли корів, осо­бли­во під час поше­сті, і вико­ну­ва­ли своє­рі­дні обря­ди молі­н­ня.

 Інко­ли, обо­рав­ши село, жін­ки роз­па­лю­ва­ли вогонь і роз­ди­ра­ли чор­ну кішку. Зви­чай офі­ру­ва­ти в пері­од епі­де­мії чор­но­го кота, пів­ня або щеня три­мав­ся аж до кін­ця XIXст.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»