Особливості Української церковної архітектури
Опубліковано: 27 Тра 2008 15:27

Навіть побі­жне озна­йом­ле­н­ня з тися­чо­лі­тньою icтopiєю укра­їн­ської цер­ков­ної архі­те­кту­ри роз­кри­ває перед нами широ­ке роз­ма­ї­т­тя як вели­ких кам’яних архі­те­ктур­них пам’яток, так i зна­чно мен­ших роз­мі­ра­ми дерев’яних цер­ков, побу­до­ва­них у тра­ди­ції укра­їн­ської наро­дної архі­те­кту­ри. Кон­траст між Софій­ським собо­ром у Kиє­вi та собо­ром св.Юра у Льво­ві ціл­ком оче­ви­дний. Не мен­ша від­мін­ність між Спа­со-Пре­о­бра­жен­ським собо­ром у Чер­ні­го­ві i капли­цею Трьох свя­ти­те­лів у Льво­ві, між Успен­ською цер­квою у Льво­ві i Всі­хсвят­ською цер­квою в Кие­во-Печер­ській лав­рі. Кон­тра­сти між Покров­ським собо­ром у Хар­ко­ві i Успен­ським собо­ром у Воло­ди­ми­рі Волин­сько­му, між Успен­ською цер­квою в Низ­ке­ни­чах i Мико­ла­їв­ським собо­ром у Кие­ві, або між Пре­о­бра­жен­ською цер­квою в Соро­чин­цях i собо­ром Різдва Бого­ро­ди­ці в Козель­ці зай­вий раз під­твер­джу­ють це широ­ке роз­ма­ї­т­тя. Від­мін­но­сті між Михай­лів­ською цер­квою в селі Шеле­стів та цер­квою св.Юра в Дро­го­би­чі, між Возне­сен­ською цер­квою в Ясі­ні i Тро­ї­цьким собо­ром у Ново­мо­сков­сько­му свід­чать про ще біль­ше роз­ма­ї­т­тя в будо­ві місце­вих дерев’яних цер­ков. Ці від­мін­но­сті можна про­сте­жи­ти в загаль­ній фор­мі кожної будів­лі, у фор­мах її основ­них скла­дни­ків, напри­клад бань, також у таких типо­вих архі­те­ктур­них еле­мен­тах, як піля­стри, кар­ни­зи, вікна й пор­та­ли або в різно­ма­ні­тних дета­лях оздо­бле­н­ня. I все­та­ки, попри вci від­мін­но­сті, ці будів­лі разом з біль­ші­стю інших укра­їн­ських цер­ков мають спіль­ний хара­ктер, який рад­ше від­чу­ва­є­ться, ніж усві­дом­лю­є­ться.

Тож вели­ка роз­ма­ї­тість зов­ні­шньо­го вигля­ду укра­їн­ських цер­ков зумов­лю­є­ться роз­ма­ї­ті­стю обри­сів їхньої осно­ви, а також бага­тьма про­сто­ро­ви­ми варі­ан­та­ми над осно­вою. Осо­бли­вість тієї чи іншої фор­ми пла­ну i того чи іншо­го типу більш зна­чу­щих i менш зна­чу­щих скла­дни­ків будів­лі зумов­ле­на спе­ци­фі­чни­ми істо­ри­чни­ми, полі­ти­чни­ми, куль­тур­ни­ми й регіо­наль­ни­ми обста­ви­на­ми, які скла­да­ли­ся про­тя­гом дано­го істо­ри­чно­го пері­о­ду й на дано­му гео­гра­фі­чно­му обши­рі. На їхне уста­ле­н­ня мали вплив також i упо­до­ба­н­ня замов­ни­ків та будів­ни­чих хра­мів. Усе це спри­я­ло виро­блен­ню спе­ци­фі­чних сти­лів в apxiте­ктypi. Роз­гля­не­мо чоти­ри типо­ві при­кла­ди наро­дної арxiте­кту­ри. На край­ньо­му захо­ді Укра­ї­ни ми зустрі­ча­є­мось iз лeм­кiвcьким типом цер­ков. Цей тип виpiзня­є­тьcя трьо­ма пocлiдoв­нo роз­мі­ще­ни­ми вер­ха­ми, при­чо­му цен­траль­ний з них — най­біль­ший об’емом, а захі­дний, що над бабин­цем, най­ви­щий. На cxiд від лем­ків­ської архі­те­кту­ри ми зустрі­ча­є­мо­ся з бой­ків­ським типом цер­ков, які також скла­да­ю­ться з трьох послі­дов­но роз­мі­ще­них вepxiв, при­чо­му цен­траль­ний з них — найоб’емніший. Захі­дний i схі­дний скле­пін­ча­сті вер­хи часто дуже поді­бні один до одно­го, хоч i мають незна­чні від­мін­но­сті Як пра­ви­ло, вони ниж­чі від центрального.Третій тип гуцуль­ський. Це цер­кви хре­ща­ті в плат. Цен­траль­ний верх в них кон­цен­три­чний й най­ви­щий, а чоти­ри інші на раме­нах хре­ста ниж­чі й зазви­чай у фор­мі гостро­го даху.

Четвер­тий тип цер­ков, що пере­ва­жае з істо­тни­ми видо­змі­на­ми на Поділ­лі, цен­траль­ній i схі­дній Укра­ї­ні, пов’язаний голов­но з бой­ків­ським типом цер­ков. Цер­кви цьо­го типу можуть мати три або п’ять вepxiв, роз­мі­ще­них за хре­ща­тим пла­ном i, як виня­ток — дев’ять, при цьо­му цен­траль­на баня висо­чіе над рештою. Пів­ні­чні й пів­ден­ні вер­хи в цер­квах, хре­ща­тих у плат, можна роз­гля­да­ти як дода­тки до фун­кцій­но екс­пре­сив­ні­шої три­діль­ної укра­їн­ської цер­кви бой­ків­сько­го типу. Як при­кла­ди наро­дної архі­те­кту­ри та її різно­ма­ні­тних регіо­наль­них про­я­вів можна наве­сти чима­ло варі­ан­тів, цих чоти­рьох типів цер­ков, що нале­жать до най­ав­тен­ти­чні­ших укра­їн­ських спо­руд.
Незва­жа­ю­чи на від­мін­ність не тіль­ки в загаль­но­му вигля­ді цих цер­ков, а також в їх деталь­них обри­сах, абстра­кті гео­ме­три­чні схе­ми цих спо­руд свід­чать про спіль­ні по суті ритмі­чні вза­є­мо­від­но­ше­н­ня їxнix голов­них ком­по­нен­тів.

Радо­слав ЖУК
 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»