Останній український Митрополит на Київському престолі
Опубліковано: 13 Сер 2008 15:55

       “Чи поси­лав ти після сво­го обра­н­ня бити чолом вели­ко­му госу­да­рю і патрі­ар­хо­ві Ніко­но­ві?”, — запи­тав москов­ський посол, околь­ни­чий Бог­дан Хитро­во у Київ­сько­го митро­по­ли­та Діо­ні­сія Бала­ба­на. На це митро­по­лит дипло­ма­ти­чно (з ура­ху­ва­н­ням обста­вин) від­по­вів: “Від поча­тку свя­то­го хре­ще­н­ня Київ­ські митро­по­ли­ти, один за дру­гим, при­йма­ли бла­го­сло­ве­н­ня від свя­тих Кон­стан­ти­но­поль­ських патрі­ар­хів, а без нака­зу і бла­го­сло­ве­н­ня свя­то­го Кон­стан­ти­но­поль­сько­го патрі­ар­ха він бла­го­сло­ве­н­ня прийня­ти і посвя­ти­ти­ся на Київ­ську митро­по­лію від Ніко­на патрі­ар­ха москов­сько­го не сміє…”

       Постав­ле­н­ня та інтро­ні­за­ція на Київ­ську кафе­дру ново­го митро­по­ли­та від­бу­ва­ло­ся впер­ше після Пере­я­слав­ської уго­ди. Москва спо­сте­рі­га­ла за під­го­тов­кою вибо­рів з непри­хо­ва­ною воро­жі­стю, але запо­ді­я­ти поки-що нічо­го не могла, вра­хо­ву­ю­чи воле­лю­бні настрої укра­їн­ських вір­них. Тому в день Свя­то­го Мико­лая 1657 р. помі­сний Собор оби­рає на Київ­ську кафе­дру Луцько­го єпис­ко­па Діо­ні­сія Бала­ба­на, яко­го під­три­му­вав геть­ман Іван Вигов­ський. З цьо­го часу його архі­па­стир­ське слу­жі­н­ня неро­зрив­но пов’язано з бороть­бою укра­їн­сько­го наро­ду про­ти москов­сько­го поне­во­ле­н­ня.

 

       Єпис­коп­ське слу­жі­н­ня Діо­ні­сій Бала­бан роз­по­чав у 1650 р. із висвя­че­н­ня на Холм­ську кафе­дру (вона була повер­ну­та укра­їн­ським вір­ним на під­ста­ві Збо­рів­ської уго­ди 1649 p.). Але неза­ба­ром цю кафе­дру було зно­ву віді­бра­но у
пра­во­слав­них, і єпис­коп Діо­ні­сій повер­та­є­ться до актив­но­го архи­па­стир­сько­го керу­ва­н­ня лише у 1655 р. в Луцькій єпар­хії.

       Після обра­н­ня митро­по­лит Діо­ні­сій нама­га­є­ться засте­рег­ти інте­ре­си і обсто­я­ти неза­ле­жність Укра­їн­ської Цер­кви, під­три­мує геть­ма­на Іва­на Вигов­сько­го у бороть­бі з Москвою.

       Напри­кін­ці 1658 р. митро­по­лит Діо­ні­сій виму­ше­ний назав­жди зали­ши­ти Київ і пере­їха­ти до Чиги­ри­на, де на той час пере­бу­вав Іван Вигов­ський.

       Після того, як геть­ман­ська була­ва від І. Вигов­сько­го пере­йшла до рук Юрія
Хмель­ни­цько­го, митро­по­ли­ту було запро­по­но­ва­но повер­ну­ти­ся під москов­ську юрис­ди­кцію. Але цю про­по­зи­цію митро­по­лит рішу­че від­ки­дає і про­дов­жує боро­ти­ся про­ти москов­ської екс­пан­сії. Царат, нама­га­ю­чись змен­ши­ти вплив митро­по­ли­та на укра­їн­ських вір­них, при­зна­чає на Укра­ї­ну сво­го місце­блю­сти­те­ля. Але і віру­ю­чі, і сам місце­блю­сти­тель про­дов­жу­ва­ли визна­ва­ти Діо­ні­сія київ­ським митро­по­ли­том.

       На жаль, недов­гим було митро­по­ли­че слу­жі­н­ня Діо­ні­сія Бала­ба­на. Пов­сяк­ден­на важ­ка пра­ця, постій­ні неста­тки та про­во­ка­ції з боку воро­гів Цер­кви вко­ро­ти­ли йому віку. 10 трав­ня 1663 р. він помер у Кор­су­ні, що був тоді у скла­ді Київ­ською воє­вод­ства.

       За жит­тя митро­по­лит Діо­ні­сій зро­бив ряд дуже важли­вих для Цер­кви справ. Так, у 1659 р. він від­крив мощі Іова Поча­їв­сько­го, котрий став одним з най­більш поша­но­ва­них свя­тих укра­їн­сько­го православ’я. Разом з архі­ман­дри­том Фео­фа­ном з Овру­ча митро­по­лит дослі­див жит­тя пре­по­до­бно­го Іова. Цей опис уві­йшов зго­дом до бага­тьох збі­рок жит­тє­пи­сів укра­їн­ських свя­тих.

       Митро­по­лит Діо­ні­сій був остан­нім Київ­ським митро­по­ли­том, обра­ним без сто­рон­ньої уча­сті. Після ньо­го Укра­їн­ська Цер­ква потра­пи­ла в ціл­ко­ви­ту зале­жність від москов­ської, і ця нево­ля три­ва­ла біль­ше дво­хсот літ.

Артур Губар.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»