Плуг і обряд, пов’язаний з ним
Опубліковано: 26 Бер 2015 12:21

Плуг. За Геро­до­том, у скі­фів-ора­чів існу­вав культ Золо­то­го Плу­га. Від того часу мину­ло май­же 3500 років. День паді­н­ня Золо­то­го Плу­га на зем­лю (24 гру­дня) став свя­том Сва­ро­га. Мабуть, від­то­ді на свя­то Щедро­го вечо­ра, у день наро­дин  Міся­ця виник обряд ході­н­ня з плу­гом. Цей день вва­жав­ся най­спри­я­тли­ві­шим для запо­ча­тку­ва­н­ня всі­ля­ких справ. Колись плу­гом пред­ки сим­во­лі­чно ора­ли сніг нав­ко­ло обій­стя, зустрі­ча­ю­чи таким чином Новий госпо­дар­ський рік. У деяких місце­во­стях Укра­ї­ни, коли води­ли Мелан­ку, паруб­ки вно­си­ли до хати і чепі­ги, ство­рю­ю­чи вра­же­н­ня, ніби орють ниву і сіють зер­но. При цьо­му хло­пчи­ки спів­а­ли, напри­клад, таку жар­тів­ли­ву пісню;

Гей! Гей! Ци спиш, ци чуєш,
Пане госпо­да­рю!
При­йшли коло твої хати ора­ти.
Гей! Гей! Дві сини­ці в колі­сни­ці,
Два ведме­ді у переді,Дві кур­ці в ярмур­ці.

У Кар­па­тах досить поши­ре­ні леген­ди про поча­ток зем­ле­роб­ства. Вони мають низ­ку збі­гів із біблій­ним сюже­том, осо­бли­во коли йде­ться про вигна­н­ня пер­шо­пред­ків з раю та пока­ра­н­ня Ада­ма важ­кою пра­цею ріль­ни­ка. Однак фоль­клор­ні тво­ри йдуть далі. Отож Адам копав зем­лю, але не було ніяких наслід­ків пра­ці, аж поки він за пора­дою анге­ла не ска­зав перед поча­тком робо­ти: «Боже, пома­гай!» А ось леген­да з іншої укра­їн­ської тери­то­рії. Адам орав поле, але сата­на пере­вер­тав усе дого­ри тра­вою доти, доки пер­шо­чо­ло­вік не про­мо­вив: «Пома­гай, Боже!»

У ста­ро­дав­ні часи жін­ку ото­то­жню­ва­ли з боро­зною, а чоло­ві­ка — з плу­гом. «Без коваль­ської спра­ви, яка ство­рює плуг і спри­яє бла­го­по­луч­чю, — зазна­чає М.Брайчевський, — в дав­ни­ну було неми­сли­мим весі­л­ля». Фалі­чне зобра­же­н­ня плу­га спо­сте­рі­га­є­ться у мисте­цтві бага­тьох наро­дів.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»