Різдвяне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Опубліковано: 29 Гру 2009 11:35

Різдвя­не посла­н­ня Патрі­ар­ха Київ­сько­го
і всі­єї Руси-Укра­ї­ни Філа­ре­та
пре­о­свя­щен­ним архі­па­сти­рям, бого­лю­би­вим пасти­рям,
чесно­му чер­не­цтву та всім вір­ним
Укра­їн­ської Пра­во­слав­ної Цер­кви
Київ­сько­го Патрі­ар­ха­ту

Доро­гі бра­т­тя і сестри!
Хри­стос наро­див­ся, сла­ві­мо Його!

Нині зно­ву Пра­во­слав­на Цер­ква свя­ткує Різдво Хри­сто­ве, духов­но про­слав­ля­ю­чи Госпо­да нашо­го Ісу­са Хри­ста. Зно­ву в наших хра­мах луна­ють сло­ва: «З нами Бог, розу­мій­те наро­ди і поко­ряй­те­ся, бо з нами Бог!» Ці сло­ва обна­дій­ли­во зву­чать у наш час, коли всі хри­сти­ян­ські наро­ди пере­жи­ва­ють так зва­ну фінан­со­ву кри­зу. В Укра­ї­ні до цієї все­сві­тньої біди дода­ли­ся свої вну­трі­шні про­бле­ми. В цих умо­вах в нас, хри­сти­ян, сло­ва про­ро­ка Ісайї: «З нами Бог!» – все­ля­ють незбо­ри­му надію і твер­ду віру, що все, що ста­є­ться в сві­ті з кожним наро­дом і з кожною люди­ною, від­бу­ва­є­ться для нашо­го спа­сі­н­ня, задля нашої кори­сті. Бог не тіль­ки карає за грі­хи, але й милує. І навіть, коли Він карає, то робить це з любов’ю зара­ди нашо­го спа­сі­н­ня і вічно­го жит­тя.

Син Божий, один із трьох осіб Пре­свя­тої Трій­ці, Тво­рець все­сві­ту, зара­ди визво­ле­н­ня нас, грі­шних людей, від грі­ха і смер­ті, при­ни­зив Себе: буду­чи Богом, Він став люди­ною, не змі­нив­шись у Сво­їй Боже­ствен­ній при­ро­ді. Бог так полю­бив світ і людей, що від­дав Сина Єди­но­ро­дно­го, «щоб уся­кий, хто вірує в Ньо­го, не заги­нув, а мав жит­тя вічне» (Ін. 3, 16). Нев­же ви дума­є­те, що Той, Хто зазнав стра­шних стра­ж­дань на хре­сті, не любить і не вбо­лі­ває за нас, людей ХХІ сто­лі­т­тя?! Чи Бога не тур­бує наше вічне жит­тя? Ми може­мо бути бай­ду­жи­ми до сво­єї вічної долі, але не Він. Наші душі роз’їдає гріх, як іржа залі­зо, і ми, хри­сти­я­ни, май­же не звер­та­є­мо на це ува­ги. Наші душі про­ся­кли гро­шо­люб­ством, кори­сто­люб­ством, неправ­дою, блу­дом, заздрі­стю, мар­но­слав­ством, гор­ді­стю, вла­до­люб­ством та інши­ми бага­тьма поро­ка­ми. Ми забу­ва­є­мо, що все це веде нас до вічної заги­бе­лі. Але чоло­ві­ко­лю­би­вий Бог, у Яко­го безо­дні любо­ві до Сво­го тво­рі­н­ня, не бажає нашої смер­ті; Він хоче, «щоб усі люди спа­сли­ся і дося­гли пізна­н­ня істи­ни» (1 Тим. 2, 4).

Всі­ля­кий гріх пере­ма­га­є­ться стра­ж­да­н­ня­ми. Тому Спа­си­тель наш Ісус Хри­стос пере­тер­пів стра­ж­да­н­ня на хре­сті, щоб нашу люд­ську при­ро­ду очи­сти­ти від грі­ха. Він взяв на Себе грі­хи всьо­го сві­ту. Його роз­пи­на­ють, гань­блять, кри­чать: «Якщо Ти Син Божий, зій­ди з хре­ста!» А Він у від­по­відь бла­гає Отця Небе­сно­го: «Отче, про­сти їм, бо вони не зна­ють, що роблять!» Але для того, щоб пере­тер­пі­ти стра­ж­да­н­ня і пере­мог­ти гріх, тре­ба було Сину Божо­му мати люд­ську при­ро­ду, а її можна було прийня­ти через наро­дже­н­ня від Пре­свя­тої Діви. В цьо­му і поля­гає зна­че­н­ня Різдва Хри­сто­во­го. Без стра­ж­дань не від­бу­ло­ся б від­ку­пле­н­ня грі­ха; а стра­ж­дань не могло бути без вті­ле­н­ня, тоб­то без Різдва. Апо­стол Пав­ло нази­ває це вели­кою бла­го­че­стя тай­ною, що Бог явив­ся  у пло­ті (1 Тим. 3, 16).

Оскіль­ки ми, хри­сти­я­ни, носи­мо на собі ім’я Хри­ста, то й повин­ні упо­ді­бню­ва­ти­ся Йому в усьо­му, в тому числі і в подо­лан­ні грі­ха через стра­ж­да­н­ня, як в собі осо­би­сто, так і в суспіль­стві. Тому, коли ми не боре­мо­ся зі сво­ї­ми вла­сни­ми грі­ха­ми, Господь поси­лає нам хво­ро­би, стра­ж­да­н­ня і всі­ля­кі біди, щоб ми тер­пі­н­ням пере­ма­га­ли наші грі­хи. Ісус Хри­стос ска­зав: «Тер­пі­н­ням вашим спа­сай­те душі ваші» (Лк. 21, 19).

Цер­ква закли­кає вір­них до тер­пі­н­ня в стра­ж­да­н­нях. Але сенс зем­но­го жит­тя поля­гає не в тер­пін­ні, а в пра­ве­дно­сті і бла­го­че­сті. Що таке пра­ве­дність? Це вла­сти­вість жит­тя люди­ни, коли вона свя­то шанує пра­ва інших і постій­но вико­нує покла­де­ні на неї обов’язки щодо бли­жніх. Пра­ве­дним нази­ва­є­ться той, хто від­дає  кожно­му своє, хто вико­нує свої обов’язки.

Хри­стос Спа­си­тель при­ніс на зем­лю мир: мир з Богом, мир душев­ний. Тому під час Його наро­дже­н­ня анге­ли спів­а­ли: «Сла­ва в вишніх Богу і на зем­лі мир, в людях бла­го­во­лі­н­ня!» (Лк. 2, 14). Вихо­дя­чи з цьо­го, Цер­ква навчає, що душев­ний мир хри­сти­я­ни­на пови­нен ґрун­ту­ва­ти­ся не на багат­стві, не на гро­шах і не на кори­сто­люб­стві, а на любо­ві та бла­го­че­сті. Запо­віді Божі слід вико­ну­ва­ти з любо­ві до людей, і це, любов’ю прой­ня­те вико­на­н­ня, дає душев­ний мир і від­ра­ду. Коли люди­на вико­нує свої обов’язки, спо­ну­ку­ва­на любов’ю, в той момент вона вже не пра­гне до вла­сної виго­ди. Якщо такій люди­ні від­по­від­а­ють на добро злом, вона не втра­чає через це душев­но­го миру, бо тво­ри­ла  добро  з добри­ми намі­ра­ми: з любо­ві до Бога, з любо­ві до люди­ни, з любо­ві до бла­го­че­стя і до прав­ди. У тако­му випад­ку добро зав­жди зали­ша­є­ться добром, і мета його дося­га­є­ться навіть тоді, коли на добро від­по­від­а­ють злом.

Тіль­ки та пра­ве­дність, в осно­ві якої любов, має мораль­ну вар­тість і може бути назва­на міцною. Вона при­хи­ляє до себе Духа Свя­то­го. А Дух Свя­тий зане­па­ле  попов­нить, немі­чне вилі­кує та дасть душі мир і радість, які ніщо ніко­ли не може пору­ши­ти.

Цьо­го свя­тко­во­го дня сер­де­чно вітаю Вас, доро­гі бра­т­тя і сестри, та всіх хри­сти­ян Укра­ї­ни і серед них – віру­ю­чих УПЦ Москов­сько­го Патрі­ар­ха­ту з Різдвом Хри­сто­вим і Новим роком. Поздо­ров­ляю зі свя­том і наших земляків–українців, роз­сі­я­них по всьо­му сві­ту: в Аме­ри­ці і Кана­ді, в Євро­пі і Австра­лії, які люблять свою Батьків­щи­ну і дба­ють про Укра­їн­ську дер­жа­ву. Вітаю з Різдвом Хри­сто­вим Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Вікто­ра Ющен­ка, Вер­хов­ну Раду, Укра­їн­ський уряд і Зброй­ні сили Укра­ї­ни.

У це вели­ке свя­то Різдва Хри­сто­во­го подя­куй­мо Бого­ві за всі Його мило­сті до нас, за радо­сті і скор­бо­ти. Буде­мо бла­га­ти Хри­ста Спа­си­те­ля, щоб Він бла­го­сло­вив нашу Укра­їн­ську дер­жа­ву в Ново­му 2010 році, весь укра­їн­ський народ, дару­вав нам мир, зла­го­ду, єдність і здо­ро­вий глузд, щоб ми керу­ва­ли­ся в жит­ті любов’ю до Бога, до бли­жніх і до Укра­ї­ни, ходи­ли доро­га­ми прав­ди і не збо­чу­ва­ли на кри­ві шля­хи. Нехай сві­тло­сяй­не про­мі­н­ня Різдвя­ної зір­ки осяє наші душі й сер­ця сві­тлом прав­ди, миру і любо­ві!

Хри­стос наро­див­ся, сла­ві­мо Його!

ФІЛАРЕТ ,
Патрі­арх Київ­ський
і всі­єї Руси-Укра­ї­ни


м. Київ,
Різдво Хри­сто­ве
2009/2010 рр.

 

Дже­ре­ло: Прес-центр Київ­ської Патрі­ар­хії.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»