Що курив та пив козак Мамай?
Опубліковано: 20 Жов 2008 15:02

       Козак Мамай грає, спів­ає або сидить у щонай­глиб­шій заду­мі. Біля ньо­го і пля­шка і чар­ка. У зубах люль­ка. І все це для єди­но­го спря­му­ва­н­ня: палить він не тютюн, а м’яту, мате­рин­ку, під­ма­рен­ник… П’є… Вла­сне, ми не бачи­мо “про­це­су” пит­тя. Він або вже випив, або ще зби­ра­є­ться пити свій осо­бли­вий “автор­ський” напій, який ство­ри­ла йому коле­ктив­на нау­ка та мудрість нашо­го наро­ду.
       Напро­шу­є­ться висно­вок: пісня-сло­во, згу­ки інстру­мен­ту, люль­ка, напій, чи напої, спис, кінь, дуб-тотем – все це для єди­но­го: віді­гна­ти злі сили від рідної зем­лі, орга­ні­чно зли­ти­ся з гар­мо­ній­ним сві­том та Все­сві­том… Для жит­тя та без­смер­тя сво­го наро­ду. А п’є козак Мамай не зви­чай­ні, а осо­бли­ві напої. Ниж­че ми пода­є­мо рекон­стру­кції напо­їв, від­нов­ле­них на осно­ві еле­мен­тів наро­дної пам’яті бага­тьох поко­лінь та авто­ро­вих здо­га­дних і нау­ко­вих знань фіто­те­ра­пії, як нарі­жно­го каме­ню наро­дної меди­ци­ни пра­укра­їн­ців та укра­їн­ців.

Напої коза­ка Мамая:
І
Коре­не­вищ пер­ста­чу пря­мо­сто­я­чо­го 10 г
Пло­дів гло­ду колю­чо­го 5 г
Лис­тків подо­ро­жни­ка вели­ко­го 5 г
Кві­ток та лис­тків бар­ба­ри­су зви­чай­но­го 5 г
Тра­ви само­си­лу гайо­во­го 5 г
Спир­ту 40° 500 мл
II
Коре­не­вищ пер­ста­чу пря­мо­сто­я­чо­го 10 г
Коре­нів з коре­не­ви­ща­ми гра­ві­ла­ту місько­го 10 г
Тра­ви м’яти пер­це­вої 10 г
Лис­тків бере­зи боро­дав­ча­стої 5 г
Тра­ви мелі­си лікар­ської 5 г
Спир­ту 40° 500 мл
III
1. Коре­не­вищ пер­ста­чу пря­мо­сто­я­чо­го 15 г
Коре­нів з коре­не­ви­ща­ми родо­ви­ка лікар­сько­го 10 г
Бру­ньок топо­лі чор­ної 10 г
Тра­ви м’яти пер­це­вої 10 г
Стов­пчи­ків з приймо­чка­ми куку­ру­дзи зви­чай­ної 5 г
Спир­ту 40° 500 мл
IV
Коре­не­вищ пер­ста­чу пря­мо­сто­я­чо­го 10 г
Пло­дів шипши­ни кори­чної 10 г
Коре­нів бар­ба­ри­су зви­чай­но­го 10 г
Тра­ви м’яти пер­це­вої 5 г
Спир­ту 40° 500 мл

При­го­ту­ва­н­ня напо­їв:

       Беруть ваго­ву части­ну пере­лі­че­них лікар­ських рослин, зали­ва­ють 500 мл 40 спир­ту, насто­ю­ють ЗО діб, філь­тру­ють. Вжи­ва­ють по 1–2 сто­ло­ві лож­ки 3–4 рази на добу за пів­го­ди­ни до їди.

Пока­за­н­ня до засто­су­ва­н­ня.

       Гострі та хро­ні­чні запаль­ні неду­ги верх­ніх дихаль­них шля­хів, шлун­ко­ві, леге­не­ві, матко­ві, кишко­ві та гемо­ро­ї­даль­ні кро­во­те­чі. Ана­ци­дні, гіпа­ци­дні та атро­фі­чні гастри­ти, гіпо­ві­та­мі­но­зи. Захво­рю­ва­н­ня печін­ки та під­шлун­ко­вої зало­зи; капі­ля­ро­то­кси­ко­зи, васку­лі­ти, тром­бо­ци­то­пе­нії. Кур­си ліку­ва­н­ня при капі­ля­ро­то­кси­ко­зах, васку­лі­тах та тром­бо­ци­то­пе­нії – 1–2 роки з щоквар­таль­ни­ми пере­р­ва­ми на 10–15 діб.

Євген Тов­сту­ха – Ака­де­мік укра­їн­ської між­на­ро­дної ака­де­мії ори­гі­наль­них ідей. “Ужи­тко­ва куль­ту­ра етно­су і здоров’я”. 2004 рік.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»