Скасування Герба України-Гетьманщини
Опубліковано: 11 Сер 2008 17:07

Вій­ська Запо­розь­ко­го воїн зна­ме­ни­тий
Щохви­ли­ни ладен край свій боро­ни­ти,
І хоч супо­ста­та не зрить пред собою,
Однак зброя зав­жди гото­ва до бою.
У пов­ста­лих сила поля­гає в тому,
Що боро­нять волю батьків­сько­го дому.
В пер­ту ліпшу хви­лю ста­нуть про­ти зло­го,
Щоб не зріть в нево­лі ніко­го живо­го.
Бо відо­мо здав­на – спра­ва пасту­ха
Від ота­ри гна­ти хижо­го вов­ка.

(Із “Літо­пи­су гадя­цько­го пол­ков­ни­ка Гри­го­рія Трав’янки ”)

              Коза­цький Герб на цен­траль­но­му вхо­ді “Мама­є­вої Сло­бо­ди”


       Неві­до­мо, коли він став сим­во­лом коза­цтва. Відо­мо лише, що із запро­ва­дже­н­ням коза­цько­го реє­стро­во­го вій­ська зобра­же­н­ня лица­ря-коза­ка з мушке­том, шаблею та поро­хів­ни­цею набу­ло зна­че­н­ня гер­ба. Його від­тиск під­твер­джу­вав закон­ну силу уні­вер­са­лів Петра Сагай­да­чно­го, Михай­ла Доро­шен­ка, Бог­да­на Хмель­ни­цько­го, Іва­на Вигов­сько­го, Юрія Хмель­ни­цько­го, Пав­ла Тете­рі, Петра Доро­шен­ка, Іва­на Мазе­пи, Дани­ла Апо­сто­ла, Кири­ла Розу­мов­сько­го. З від­нов­ле­н­ням Укра­їн­ської дер­жа­ви Бог­да­ном Хмель­ни­цьким над­пис по пери­ме­тру гер­ба зафі­ксу­вав офі­цій­ну назву дер­жа­ви — Вій­сько Запо­розь­ке. За геть­ма­ну­ва­н­ня Кири­ла Розу­мов­сько­го його уро­чи­сто іме­ну­ва­ли в доку­мен­тах “націо­наль­ним гер­бом”. Від­по­від­но до орде­ра остан­ньо­го геть­ма­на герб зобра­жа­ли на одній із сто­рін пол­ко­вих та сотен­них пра­по­рів.

        Про­те зі ска­су­ва­н­ням геть­ман­ства, одно­ча­сним запро­ва­дже­н­ням Дру­гої Мало­ро­сій­ської коле­гії (від­га­лу­же­н­ня росій­сько­го імпер­сько­го дер­жав­но­го апа­ра­ту) та при­зна­че­н­ням в Укра­ї­ну мало­ро­сій­сько­го гене­рал-губер­на­то­ра Румян­це­ва ситу­а­ція змі­ни­ла­ся. На соро­ко­вий день пере­бу­ва­н­ня у краї він запро­по­ну­вав Кате­ри­ні II про­ве­сти ряд негай­них змін. Зокре­ма, гене­рал-губер­на­тор напо­ля­гав на замі­ні й гераль­ди­чно­го сим­во­ла Геть­ман­щи­ни, оскіль­ки “…в кол­ле­гии печать коза­цкая вов­се не при­ли­че­ству­ет”. Ново­при­зна­че­ний “мало­ро­сій­ський шеф” навіть подав Кате­ри­ні II на апро­ба­цію два вла­сні ескі­зи, на яких зобра­же­ний дво­го­ло­вий орел в ото­чен­ні п’яти гер­бів коли­шніх руських кня­зівств Лів­обе­реж­жя: Київ­сько­го, Пере­я­слав­сько­го, Ста­ро­дуб­сько­го, Сівер­сько­го, Чер­ні­гів­сько­го.

     Героль­дмей­стер­ська кон­то­ра зна­йшла помил­ку. “По пра­ви­лам героль­ди­че­ским постав­лен­ный в сере­ди­ну пяти мало­рос­сий­ских, рос­сий­ский госу­дар­ствен­ный герб состав­ля­ет буд­то-бы неко­то­рую часть или кня­же­ние Малыя Рос­сии, то по сей при­чи­не… оное распо­ло­же­ние гер­ба пере­ме­не­но и госу­дар­ствен­ный герб постав­лен глав­ным изо­бра­же­ни­ем мало­рос­сий­ской печа­ти”. А гер­би київ­сько­ру­ських кня­зівств помі­сти­ли на роз­гор­ну­тих кри­лах дво­го­ло­во­го орла.

      Про­тя­гом 1767 р. від­по­від­но до ука­зу Сена­ту від­бу­ла­ся замі­на гераль­ди­ки. Дру­га Мало­ро­сій­ська коле­гія та її депар­та­мен­ти отри­ма­ли нові печа­тки, на яких через міні­а­тюр­ні роз­мі­ри зобра­же­н­ня руських гер­бів про­сту­па­ли, як плям­ки на кри­лах орла. Ста­рі ж печа­тки із зобра­же­н­ням коза­ка (дві – з Гене­раль­но­го Вій­сько­во­го Суду, по одній – із Кан­це­ля­рії Мало­ро­сій­сько­го Скар­бу, Гене­раль­ної Лічиль­ної Комі­сії, з похі­дної кан­це­ля­рії геть­ма­на, три — з Гене­раль­ної Вій­сько­вої Кан­це­ля­рії) ріше­н­ням коле­гії від 5 гру­дня 1767 р. було пере­да­но для збе­рі­га­н­ня до архі­ву (ЦДІА Укра­ї­ни. – Ф.54, оп.З, спр. 1036, арк.З-Ззв.).

Оле­ксій СТРУКЕВИЧ

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»