Скасування Герба України-Гетьманщини
Опубліковано: 11 Сер 2008 17:07

Вій­ська Запо­розь­кого воїн зна­ме­ни­тий
Щохви­лини ладен край свій боро­нити,
І хоч супо­стата не зрить пред собою,
Однак зброя зав­жди готова до бою.
У пов­ста­лих сила поля­гає в тому,
Що боро­нять волю батьків­ського дому.
В перту ліпшу хвилю ста­нуть проти злого,
Щоб не зріть в неволі нікого живого.
Бо відомо здавна – справа пастуха
Від отари гнати хижого вовка.

(Із “Літо­пису гадя­цького пол­ков­ника Гри­го­рія Трав’янки ”)

              Коза­цький Герб на цен­траль­ному вході “Мама­є­вої Сло­боди”


       Неві­домо, коли він став сим­во­лом коза­цтва. Відомо лише, що із запро­ва­дже­н­ням коза­цького реє­стро­вого вій­ська зобра­же­ння лицаря-козака з мушке­том, шаблею та поро­хів­ни­цею набуло зна­че­ння герба. Його від­тиск під­твер­джу­вав законну силу уні­вер­са­лів Петра Сагай­да­чного, Михайла Доро­шенка, Бог­дана Хмель­ни­цького, Івана Вигов­ського, Юрія Хмель­ни­цького, Павла Тетері, Петра Доро­шенка, Івана Мазепи, Данила Апо­стола, Кирила Розу­мов­ського. З від­нов­ле­н­ням Укра­їн­ської дер­жави Бог­да­ном Хмель­ни­цьким над­пис по пери­ме­тру герба зафі­ксу­вав офі­ційну назву дер­жави — Вій­сько Запо­розьке. За геть­ма­ну­ва­ння Кирила Розу­мов­ського його уро­чи­сто іме­ну­вали в доку­мен­тах “націо­наль­ним гер­бом”. Від­по­відно до ордера остан­нього геть­мана герб зобра­жали на одній із сто­рін пол­ко­вих та сотен­них пра­по­рів.

        Проте зі ска­су­ва­н­ням геть­ман­ства, одно­ча­сним запро­ва­дже­н­ням Дру­гої Мало­ро­сій­ської коле­гії (від­га­лу­же­ння росій­ського імпер­ського дер­жав­ного апа­рату) та при­зна­че­н­ням в Укра­їну мало­ро­сій­ського гене­рал-губер­на­тора Румян­цева ситу­а­ція змі­ни­лася. На соро­ко­вий день пере­бу­ва­ння у краї він запро­по­ну­вав Кате­рині II про­ве­сти ряд негай­них змін. Зокрема, гене­рал-губер­на­тор напо­ля­гав на заміні й гераль­ди­чного сим­вола Геть­ман­щини, оскільки “…в кол­ле­гии печать коза­цкая вовсе не при­ли­че­ствует”. Ново­при­зна­че­ний “мало­ро­сій­ський шеф” навіть подав Кате­рині II на апро­ба­цію два вла­сні ескізи, на яких зобра­же­ний дво­го­ло­вий орел в ото­ченні п’яти гер­бів коли­шніх руських кня­зів­ств Лів­обе­режжя: Київ­ського, Пере­я­слав­ського, Ста­ро­дуб­ського, Сівер­ського, Чер­ні­гів­ського.

     Героль­дмей­стер­ська кон­тора зна­йшла помилку. “По пра­ви­лам героль­ди­че­ским постав­лен­ный в сере­дину пяти мало­рос­сий­ских, рос­сий­ский госу­дар­ствен­ный герб состав­ляет будто-бы неко­то­рую часть или кня­же­ние Малыя Рос­сии, то по сей при­чине… оное распо­ло­же­ние герба пере­ме­нено и госу­дар­ствен­ный герб постав­лен глав­ным изо­бра­же­нием мало­рос­сий­ской печати”. А герби київ­сько­ру­ських кня­зів­ств помі­стили на роз­гор­ну­тих кри­лах дво­го­ло­вого орла.

      Про­тя­гом 1767 р. від­по­відно до указу Сенату від­бу­лася заміна гераль­дики. Друга Мало­ро­сій­ська коле­гія та її депар­та­менти отри­мали нові печа­тки, на яких через міні­а­тюрні роз­міри зобра­же­ння руських гер­бів про­сту­пали, як плямки на кри­лах орла. Старі ж печа­тки із зобра­же­н­ням козака (дві – з Гене­раль­ного Вій­сько­вого Суду, по одній – із Кан­це­ля­рії Мало­ро­сій­ського Скарбу, Гене­раль­ної Лічиль­ної Комі­сії, з похі­дної кан­це­ля­рії геть­мана, три — з Гене­раль­ної Вій­сько­вої Кан­це­ля­рії) ріше­н­ням коле­гії від 5 гру­дня 1767 р. було пере­дано для збе­рі­га­ння до архіву (ЦДІА Укра­їни. – Ф.54, оп.З, спр. 1036, арк.З-Ззв.).

Оле­ксій СТРУКЕВИЧ

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

50грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 35грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 35грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 35грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»