Степові кам’яні баби
Опубліковано: 14 Кві 2015 16:16

Зав­дя­ки сво­їй вазі й твер­до­сті камінь іздав­на став пре­дме­том покло­ні­н­ня. Так з’явилися кам’яні баби, у чудо­дій­ну силу яких віри­ли. Кам’яні баби, або як їх ще нази­ва­ють, «мамаї», дуже часто зна­хо­дять на пів­дні, у сте­по­вій Укра­ї­ні — це так зва­ні поло­ве­цькі намо­гиль­ни­ки (XIIXIII ст.). Вони дуже поді­бні до ста­ро­ту­ре­цьких намо­гиль­них ста­туй VIII ст., і саме сло­во «баба», на дум­ку деяких  уче­них, похо­дить із тюрк­сько­го «бабал» —- намо­гиль­ник. Інші вче­ні вва­жа­ють, що кам’яні баби — це зобра­же­н­ня пред­ків схі­дних скі­фів. Ці ста­туї опи­сав у XIII ст. монах- ман­дрів­ник Віль­гельм Рубрук.

Кам’яні баби, тоб­то кам’яні стов­бу­ри, які нага­ду­ють люд­ські поста­ті, у біль­шо­сті пов’язані з похо­валь­ним обря­дом кочо­ви­ків. На про­сто­рі поміж Доном і Дні­пром зна­йде­но бага­то кам’яних баб із під­кре­сле­ни­ми озна­ка­ми жіно­чої ста­ті у позі сидя­чи або сто­я­чи, з посу­ди­ною в руках. Інко­ли це муж­чи­ни з гостро­ко­не­чни­ми шапка­ми чи шоло­ма­ми на голо­ві. Тра­пля­ю­ться кам’яні бов­ду­ри із загад­ко­ви­ми малюн­ка­ми й зна­ка­ми. Вони нага­ду­ють кам’яних баб Цен­траль­ної Азії, а зобра­же­н­ня на них — це так зва­на «там­га» — озна­ка вла­сно­сті.

Збе­ре­гло­ся бага­то пере­ка­зів про кам’яних баб. Ось деякі з них.

Кам’яні баби — то були колись люди, їх нази­ва­ли велик­до­на­ми, а інші веле­тня­ми. Бог ство­рив їх ще перед Сон­цем, вони жили в пітьмі, мали кам’яні кори­та, доїли у них корів, і з того жили. Як послав Господь Сон­це, наси­па­ли велик­до­ни висо­кі моги­ли — до неба — і поча­ли з тих могил плю­ва­ти на пра­ве­дне сві­ти­ло. Господь роз­гні­вав­ся та про­кляв їх. З того часу вони здрі­бні­ли й скам’яніли.

Тра­пи­лось чоло­ві­ко­ві їха­ти вер­хи повз ті моги­ли, і захо­пив його дощ. Виїхав на  моги­лу, ски­нув з коня сідло, поло­ви­ною його накрив бабу, а сам під дру­гу схо­вав­ся. Диви­ться — із сусі­дньої моги­ли йде баба. Піді­йшла та й гово­рить сусід­ці: «У тебе, сестро, і гості є?» Тоді оби­дві поча­ли роз­пи­ту­ва­ти чоло­ві­ка, як і що роби­ться на сві­ті: «Чи носять на різдвя­ні свя­та вече­рю? Чи ходять у гості кум до куми, кума до куми, брат до бра­та, сестра до сестри? Чи спів­а­ють пів­ні?» Усе так, від­по­вів чоло­вік. Тоді баба, яка при­йшла, заду­ма­ла­ся і каже: «Дов­го, дов­го ще нам дове­де­ться сто­я­ти, сестро!» Ска­за­ла — та й пішла до сво­єї моги­ли.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

120грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 100грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 100грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 100грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»