Стрітення – за народним календарем 15 лютого. Як святкували і що їли з нагоди свята.
Опубліковано: 01 Січ 2009 03:10

Стрі­те­н­ня (Стрі­че­н­ня, Стрі­те­н­ня Госпо­днє — 15 люто­го) від­зна­ча­є­ться на 40-й день після Різдва Хри­сто­во­го. На Захо­ді це свя­то відо­ме під назвою Очи­ще­н­ня Пре­свя­тої Діви, У бага­тьох слов’янських мовах «стрі­те­н­ня» озна­чає «стрі­че­н­ня», «зустріч». Згі­дно з ново­за­по­ві­тним текс­том, коли через 40 днів після Різдва Бого­ро­ди­ця при­не­сла Немов­ля Хри­ста до хра­му для посвя­че­н­ня, її зустрів пра­ве­дник Симе­он, який бла­го­сло­вив Дитя і про­ро­ку­вав Йому долю Спа­си­те­ля. Зна­ю­чи про май­бу­тні муки, що чека­ють на Сина Божо­го, Пре­свя­та Діва, не скар­жа­чись, покір­но несла свій подвиг. Тому Стрі­те­н­ня є водно­час свя­том на честь Хри­ста і Бого­ма­те­рі.

       У наро­ді про Стрі­те­н­ня кажуть, що на це свя­то зима з літом зустрі­ча­ю­ться (стрі­ва­ю­ться). Хто кого побо­ре — зима чи літо:
— Пома­гай Біг тобі, Зимо, — гово­рить Літо.
— Дай Боже здоров’я, — від­по­від­ає ґре­чно Зима.
— Бач, Зимо, — веде далі Літо, — що я напра­цю­ва­ло і наро­би­ло, ти попи­ла і поїла!

       При­мі­ча­ли: якщо буде соня­чний день, пере­ма­гає літо, а як заві­рю­ха — зима. Вва­жа­є­ться, що саме на Стрі­те­н­ня минає поло­ви­на зими і повер­тає на весну. Холо­дна, вог­ка пого­да не віщує добра. При­ка­зу­ва­ли: «Як на Стрі­те­н­ня півень нап’ється на поро­зі води, то набе­ре­ться пахар біди». Це озна­ча­ло, що весна буде мокра, холо­дна і затя­жна.

       Про­те на Воли­ні у цьо­му випад­ку чека­ли доброї весня­ної паші для худо­би: «Як на Стрі­те­нє півень з-под стрі­хи нап’ється, то на Юрія вул (віл) напа­се­ться».

       На Буко­ви­ні вва­жа­ли, що коли Божа Матір пішла до хра­му через сорок днів після Різдва, стрі­ли­ся й зима з літом. Якщо в цей день капа­ло зі стрі­хи, спо­ді­ва­ли­ся, що цьо­го року бджо­ли збе­руть бага­то меду.

       При­каз­ки про Стрі­те­н­ня і про місяць лютий дуже хара­ктер­ні: «В люто­му на Стрі­те­н­ня зима з весною впер­ше стрі­ча­є­ться», «Лютий геть під­гриз, кидай сани, бери віз», «Пита­є­ться лютий, чи добре озу­тий», «Лютий воду від­пу­скає, а бере­зень під­ні­має», «Лютий — гостро кутий».

       У гуцу­лів воро­жи­ли на вро­жай на куку­ру­дзу: кла­ли надво­рі яйце і чека­ли. Якщо воно трі­ска­ло­ся (бо в люто­му нерід­ко сто­я­ли силь­ні моро­зи), то слід було чека­ти тако­го вели­ко­го вро­жаю на куку­ру­дзу, що аж «кошни­ці трі­ска­ти­му­ться від її кіль­ко­сті». Коли ж яйце лиша­ло­ся цілим, то це озна­ча­ло, що куку­ру­дза не вро­дить.

       Для захи­сту від уся­ких жит­тє­вих бід наби­ра­ли «стрі­че­ну воду». Роби­ли це так:
пере­пи­ня­ли люди­ну з від­ра­ми перед поро­гом і зачер­пу­ва­ли воду, сто­я­чи у сінях, тоб­то через поріг, назу­стріч. Така вода, за повір’ям, була цілю­щою для людей і худо­би, допо­ма­га­ла в різних скру­тних випад­ках. Осо­бли­во ціну­ва­ла­ся стрі­тен­ська вода від «при­стрі­ту» («лихо­го ока»). Нею кро­пи­ли чума­ків перед дале­кою і небез­пе­чною доро­гою, їхні вози та волів, при­мов­ля­ю­чи: «Боже вам помо­жи!».

       Стрі­тен­ською водою також кро­пи­ли пасі­ку — кожну «пер­шу неді­лю», тоб­то пер­шу неді­лю, що при­па­да­ла на ново­лу­н­ня.

       На Стрі­те­н­ня свя­ти­ли сві­чки з жов­то­го воску, так зва­ні «гром­ни­ці», які бере­гли для важ­ких жит­тє­вих ситу­а­цій: ними під­ку­рю­ва­ли хво­рих, дава­ли їх у руки поми­ра­ю­чим, засві­чу­ва­ли під час гро­зи й бурі, щоб запо­біг­ти поже­жі й руй­на­ції.
Спе­ці­аль­них чи обря­до­вих стрі­тен­ських страв не готу­ва­ли. Обхо­ди­ли­ся тра­ди­цій­ни­ми свя­то­чни­ми стра­ва­ми з м’яса, риби та ово­чів.

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»