Свята Покрова 14 жовтня
Опубліковано: 01 Січ 2009 01:03

        Покро­ва – свя­то 1/14 жов­тня, коли зем­ля «вкри­ва­є­ться» на зиму і «лягає від­по­чи­ва­ти». Покро­ва накри­ває тра­ву листям, зем­лю сні­гом, воду льо­дом, а дів­чат – шлю­бним він­цем, бо вва­жа­є­ться покро­ви­тель­кою шлю­бів. На Покро­ву небо все часті­ше вкри­ва­є­ться хма­ра­ми. Саме тоді про­сить Покро­ву Мати-Зем­ля: «Покро­вонь­ко, Покро­вонь­ко, накрий мені голо­вонь­ку, накрий в’ялим листя­чком, чер­во­ним пла­то­чком, накрий в’ялою кві­ткою, білою намі­ткою. Покрий, покрий нивонь­ку, щоб не болі­ла її спи­нонь­ка, ні спи­на, ні голо­ва, щоб на весну здо­ро­ва була».

Для дів­чат Покро­ва – най­біль­ше свя­то: роз­по­чи­на­є­ться сезон вечор­ниць, весіль. Юнки, які ніяк не діжду­ться сва­тів, у цей день потай­ки про­сять її: «Покрів моя, Покро­вонь­ко, покрий мою голо­вонь­ку, як не пла­тком – ган­чір­кою, аби не зоста­ла­ся дів­кою». Коли Покро­ва при­но­сить сніг – то на щастя моло­дій і моло­до­му. Не дарем­но так вичі­ку­ють її люди. Як гово­ри­ться, «Наста­ли жни­ва – лежить баба нежи­ва, а при­йшла Покро­ва – ста­ла баба здо­ро­ва».
       Пра­во­слав­не свя­то Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці було запро­ва­дже­не в сере­ди­ні Х ст., і роди­тель­ку Хри­ста ста­ли нази­ва­ти Покро­вою. У коза­ків вона була у вели­кій поша­ні. На день Покро­ви від­бу­ва­ли­ся вибо­ри ново­го кошо­во­го ота­ма­на.
        Це свя­то мало подвій­не зна­че­н­ня для запо­розь­ких коза­ків. Під Покро­вом Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці коза­ки не боя­ли­ся ні воро­жо­го вогню, ні грі­зної сти­хії, тоб­то бурі мор­ської. Під Покро­вом Прі­сно­ді­ви вони зали­ша­лись непо­ро­чни­ми і свя­то вико­ну­ва­ли най­го­лов­ні­ший девіз сво­го жит­тя – захист дідів­ської пра­во­слав­ної віри та без­шлю­бність. Запо­рож­ці, як пра­ви­ло, від­шу­кав­ши який-небудь непри­сту­пний острів посе­ред Дні­пра, або види­вив­шись якийсь під­ви­ще­ний «Ріг» – цеб-то мис на бере­зі ріки, вла­шту­вав­ши в ньо­му зов­ні­шній, а з вну­трі­шньо­го від­ді­лив­ши вну­трі­шній кіш, запо­розь­кі коза­ки виби­ра­ли в остан­ньо­му най­ви­гі­дні­ше й най­кра­си­ві­ше місце, де перед­усім зво­ди­ли цер­кву, як пра­ви­ло в ім’я Покро­ва Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці, а потім уже спо­ру­джу­ва­ли інші – необ­хі­дні для обо­ро­ни та жит­тя будо­ви. «Нехай пиша­є­ться храм Божий в небе­сній висо­ті, й нехай свя­ті моли­тви зно­ся­ться від нас пря­мо від зем­лі до Пре­сто­лу Госпо­да Бога».
       Під час бого­слу­жі­н­ня, при читан­ні Єван­ге­лія, всі коза­ки при­хо­ди­ли в рух, виструн­чу­ва­ли­ся на пов­ний зріст, бра­ли­ся за ефе­си шабель і вийма­ли леза до поло­ви­ни з піхов – на знак готов­но­сті захи­ща­ти зброй­но під Покро­вом Пре­свя­тої Бого­ро­ди­ці Сло­во Боже від воро­гів хри­сти­ян­ської віри та рідної зем­лі.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»