Українська кухня
Опубліковано: 17 Чер 2008 15:25

Укра­їн­ська кухня має дав­ню істо­рію і сла­ви­ться свою різно­ма­ні­тні­стю. Бор­щі і пам­пу­шки , паля­ни­ці і галу­шки, варе­ни­ки і ков­ба­си, пече­ня і напої з фру­ктів і меду відо­мі дале­ко за межа­ми Укра­ї­ни. Націо­наль­на кулі­на­рія нара­хо­вує сотні реце­птів. Деякі стра­ви мають бага­то­ві­ко­ву істо­рію, як, напри­клад, укра­їн­ський борщ. Для біль­шо­сті страв хара­ктер­ний скла­дний набір ком­по­нен­тів (так, у бор­щі їх нара­хо­ву­є­ться до 20), а також ком­бі­ну­ва­н­ня декіль­кох спосо­бів тепло­вої оброб­ки про­ду­ктів (сма­же­н­ня, варі­н­ня, тушку­ва­н­ня, запі­ка­н­ня). Така техно­ло­гія обумов­лює непо­втор­ні сма­ко­ві яко­сті, аро­мат і соко­ви­тість страв укра­їн­ської кухні.

Пер­ші стра­ви

Серед них по пра­ву голов­не місце займає борщ, реце­пту­ра яко­го нара­хо­вує до 30 варі­ан­тів (пол­тав­ський, волин­ський, чер­ні­гів­ський, гали­цький, львів­ський, селян­ський, дні­пров­ський та ін.). Також капу­сняк, роз­соль­ник, солян­ка.

М’ясо і риба

З м’ясних про­ду­ктів спо­жи­ва­є­ться в пер­шу чер­гу сви­ни­на, потім – яло­ви­чи­на і пти­ця. М’ясо спо­жи­ва­є­ться в різно­му вигля­ді, але най­ча­сті­ше сма­же­не і тушко­ва­не. Попу­ляр­ні такі стра­ви, як Голуб­ці, пече­ня по-дома­шньо­му, укра­їн­ські битки, шпи­го­ва­на часни­ком і салом буже­ни­на, тушко­ва­на з капу­стою і салом сви­ни­на, кру­че­ни­ки, зави­ван­ці, фар­ши­ро­ва­на пти­ця. Осо­бли­во сма­чні стра­ви з м’яса, що готу­ю­ться в пор­цій­них гор­щи­ках. М’ясо часто вико­ри­сто­ву­є­ться для при­го­ту­ва­н­ня пер­ших страв.

Здав­на важли­ве місце в хар­чу­ван­ні укра­їн­ців займає риба. Улю­бле­ні стра­ви – карась, запе­че­ний у сме­та­ні, щука тушко­ва­на з хро­ном, короп, тушко­ва­ний з цибу­лею в сме­та­ні, судак, запе­че­ний із гри­ба­ми і рака­ми, рибні кру­че­ни­ки, короп, фар­ши­ро­ва­ний гри­ба­ми і гре­ча­ною кашею та ін.

Боро­шня­ні стра­ви

Постій­но при­су­тні в укра­їн­сько­му меню най­рі­зно­ма­ні­тні­ші боро­шня­ні стра­ви: варе­ни­ки, галу­шки, млин­чи­ки, нали­сни­ки, кру­че­ни­ки, баб­ки, кльо­цки, деру­ни (дра­ни­ки), зра­зи.

Попу­ляр­ні різні каші: пшо­ня­на, гре­ча­на, гар­бу­зо­ва, каша з гре­ча­но­го боро­шна, які їдять з моло­ком, сме­та­ною чи соня­шни­ко­вою олі­єю із сма­же­ною цибу­лею, мама­ли­га та ін.

Широ­ко пред­став­ле­ні в укра­їн­ській кухні солод­кі стра­ви, для готу­ва­н­ня яких вико­ри­сто­ву­ю­ться фру­кти, мед, мак, горі­хи тощо.

Напої

З напо­їв для укра­їн­ської кухні хара­ктер­ні моло­чні, осо­бли­во кори­сту­є­ться попу­ляр­ні­стю пря­же­не моло­ко та ряжан­ка. Одним з улю­бле­них напо­їв є також узвар – від­вар з фру­ктів.

Алко­голь­ні напої

Невід’ємним атри­бу­том свя­тко­во­го засті­л­ля є алко­голь­ні напої – горіл­ка, конья­ки, вина, міцні насто­ян­ки. Бага­то реце­птів алко­голь­них напо­їв відо­мі укра­їн­цям з дав­ніх давен. Із вели­ко­го різно­ма­ні­т­тя леген­дар­них укра­їн­ських горі­лок осо­бли­во вирі­зня­є­ться медо­ва горіл­ка з пер­цем, у якій поєд­на­ли­ся супе­ре­чли­ві сма­ки, що вті­лю­ють бага­то­гран­ність і непе­ре­дба­чу­ва­ність само­го жит­тя – гір­кість пер­цю, медо­вий смак і запа­шний аро­мат диких трав.

Риту­аль­на кухня

Кутя, Узвар

 

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»