Українське бароко
Опубліковано: 04 Лип 2008 15:07

Дру­гою після кня­жих часів добою роз­ви­тку укра­їн­сько­го мисте­цтва, його золо­тим віком тре­ба вва­жа­ти XVIIXVIII ст. — часи, коли укра­їн­ське коза­цтво в бороть­бі зі сво­ї­ми сусі­да­ми вибо­рює факти­чну неза­ле­жність Укра­ї­ни — вдру­ге після кня­жої доби. Живу­чи спіль­ним мисте­цьким жит­тям із Захі­дною Євро­пою, Укра­ї­на й на цей раз пере­ймає новий напрям у мисте­цтві цілої Євро­пи — стиль баро­ко.

Нові умо­ви жит­тя та соці­аль­но­го устрою з вищою вер­ствою замо­жної коза­цької стар­ши­ни ство­рю­ва­ли інші потре­би, ста­ви­ли нові вимо­ги до мисте­цтва, — так само як це було і в цілій Євро­пі. Спо­кій­ні, зрів­но­ва­же­ні, логі­чні фор­ми рене­сан­су, що взо­ру­ва­ли­ся на чисті фор­ми анти­чно­сті, вже не задо­воль­ня­ли суча­сно­го сма­ку. Для роз­кі­шно­го, гучно­го жит­тя доби баро­ко потрі­бні були більш пишні, бага­тші, пока­зні­ші фор­ми архі­те­кту­ри, про­ся­кну­ті пафо­сом, над­при­ро­дні­стю, спі­ри­ту­а­лі­змом. Замість коли­шньої кра­си від­те­пер про­ти­став­ля­ють силу, про­ти спо­кою — рух, замість гар­мо­нії — бороть­бу.

Саме ці потре­би міг задо­воль­ни­ти новий мисте­цький напря­мок – баро­ко.

Хоч зраз­ки баро­ко при­хо­ди­ли до нас із Захі­дної Євро­пи, голов­но з Іта­лії й Німеччини(італійські май­стри барок­ко при­бу­ва­ли в Укра­ї­ну дво­ма шля­ха­ми: голов­но через зем­лі австрій­ської коро­ни з Іта­лії сухо­до­лом, але також і мор­ським шля­хом через Крим і був­ші гену­езь­кі коло­нії), вла­сною твор­чі­стю укра­їн­сько­го наро­ду, що від­те­пер був про­бу­дже­ний до ново­го віль­но­го жит­тя, баро­ко­вий стиль при­би­рає своє­рі­дних та ори­гі­наль­них форм, що має у сві­то­вій літе­ра­ту­рі заслу­же­ну назву осі­бно­го укра­їн­сько­го баро­ко.

Баро­ко­ва архі­те­кту­ра цер­ков дру­гої поло­ви­ни XVII ст. – XVIII ст. най­ча­сті­ше ана­лі­зу­є­ться на при­кла­дах так зва­но­го “коза­цько­го” або “схі­дно­го укра­їн­сько­го баро­ко”. Поясни­ти це можна тим, що в дру­гій поло­ви­ні XVII – пер­шій поло­ви­ні XVIII ст. феодаль­на Поль­ща зна­хо­ди­лась в еко­но­мі­чно­му та полі­ти­чно­му зане­па­ді, і саме тому в Захі­дній Укра­ї­ні, яка на той час пере­бу­ва­ла під вла­дою Поль­щі, було побу­до­ва­но дуже мало само­бу­тніх пам’яток сти­лю баро­ко. Біль­шість римо-като­ли­цьких костьо­лів лише копі­ю­ва­ли захі­дно­єв­ро­пей­ські зраз­ки в тра­ди­ці­ях “поль­сько­го про­він­цій­но­го баро­ко”.

Схі­дна шко­ла баро­ко вклю­чає в себе чоти­ри регіо­наль­ні шко­ли: пра­в­обе­ре­жно-над­дні­прян­ську (так зва­ну “київ­ську”), чер­ні­гів­ську, пол­тав­ську і сло­бо­жан­ську.

Пам’ятки схі­дної шко­ли баро­ко від­рі­зня­ю­ться за кти­тор­ством (геть­ман­ське баро­ко, стар­шин­ське баро­ко, коза­цьке баро­ко, мона­стир­ське баро­ко, горо­жан­ське баро­ко), коли фун­да­то­ра­ми й меце­на­та­ми мисте­цтва ста­ють укра­їн­ські геть­ма­ни, пол­ков­ни­ки та цер­ков­ні достой­ни­ки, що похо­дять із демо­кра­ти­чних коза­цьких верств. Осо­бли­во бага­то будов побу­до­ва­но геть­ма­на­ми Самой­лóви­чем, Мазе­пою, Апо­сто­лом та пол­ков­ни­ка­ми Гер­ци­ком, Микла­шев­ським, Мокі­єв­ським та ін.

Само­стій­на твор­чість укра­їн­ських митців роз­по­чи­на­є­ться в дру­гій поло­виш XVII ст. та дося­гає най­біль­шо­го роз­цві­ту в добу Мазе­пи. Новий хара­ктер укра­їн­ської архі­те­кту­ри скла­да­є­ться голов­но під впли­вом двох чин­ни­ків — ста­рої тра­ди­ції муро­ва­но­го будів­ни­цтва, запо­ча­тко­ва­ної в кня­жу добу, й дерев’яного наро­дно­го будів­ни­цтва.

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»