Вінчання
Опубліковано: 12 Чер 2008 18:01

ВІНЧАННЯ — куль­мі­на­цій­ний риту­ал весіль­но­го обря­ду, коли моло­дих при­кра­ша­ли він­цем, немов кня­жою коро­ною, і нази­ва­ли кня­зем і кня­ги­нею. Цер­ков­ний обряд він­ча­н­ня уві­брав у себе і деякі наро­дні риту­а­ли, у тому числі з’єднання моло­дих (зв’язування рук, обмін обру­чка­ми, окре­ме при­го­ща­н­ня). Обхід моло­дих кру­гом ана­лоя або вів­та­ря у цер­кві у наро­дно­му обря­ді від­по­від­ає обхо­ду (часто посо­лонь) кру­гом сто­лу (або печі, коло­дя­зя, дуба, дому, комо­ри та ін.); ста­ван­ню на пояс перед вів­та­рем від­по­від­ає бла­го­сло­ве­н­ня батьків на кожу­сі або на поясі; шлю­бний вінець ана­ло­гі­чний весіль­но­му він­ку. Нецер­ков­ный обряд здій­сню­вав­ся зі свя­ще­ни­ком і без ньо­го (деякі фун­кції могли пере­да­ва­ти­ся весіль­но­му кумо­ві або кумі). У бол­гар моло­дих він­ча­ли на білій ове­чці. У маке­дон­ців їх ста­ви­ли перед вогни­щем облич­чям на схід; батько моло­дої покри­вав їх хус­ткою, бла­го­слов­ляв і разом із кумом три­чі поли­вав вином, а кум обси­пав соло­до­ща­ми. Моло­дий з моло­дою він­ча­ли­ся під дубом; три­чі обхо­ди­ли кру­гом дуба, куща, яли­ни. Дослі­дни­ки при­пу­ска­ють, що дохри­сти­ян­ський обряд він­ча­н­ня у слов’ян про­хо­див біля дерев, які моло­ді три­чі обхо­ди­ли за Сон­цем.
Час він­ча­н­ня визна­ча­є­ться наро­дним кален­да­рем, дня­ми тижня, часом доби і фаза­ми Міся­ця. У бол­гар не він­ча­ю­ться у пога­не дене — від Різдва до Ново­го року, у сер­бів — на Стрі­те­н­ня, бо, за повір’ям, у цей день він­ча­ю­ться гороб­ці, в яких жит­тя коро­тке. У поля­ків він­ча­н­ня на Масни­цю загро­жує подруж­жю боже­ві­л­лям. Спри­я­тли­ви­ми дня­ми вва­жа­ю­ться сере­да і неді­ля (ранок). У деяких райо­нах Сло­вач­чи­ни та в маке­дон­ців у зна­чен­ні обе­ре­га він­ча­н­ня могло бути і вно­чі. У лужи­чан він­ча­н­ня, коли Місяць збіль­шу­є­ться, спри­яє добро­бу­ту, а коли Місяць упов­ні – про­ро­кує без­плі­д­дя.
Забо­ро­ни. Моло­да осте­рі­га­є­ться, щоб він­ча­н­ня не ста­ло­ся під час міся­чних: це про­ро­кує недов­ге подру­жнє жит­тя. Весь день до він­ча­н­ня моло­ді нічо­го не повин­ні їсти. Тіль­ки натще­сер­це моло­ді можуть отри­ма­ти бла­го­сло­ве­н­ня помер­лих батьків на шлюб. На він­ча­н­ня не можна їха­ти на конях, яки­ми везли покій­ни­ка. Не можна диви­ти­ся назад, аби май­бу­тня дити­на не хво­рі­ла. Моло­да, одя­гне­на до він­ча­н­ня, не повин­на диви­ти­ся у дзер­ка­ло, бо буде неща­сли­вою у шлю­бі. Хло­пець пови­нен три­ма­ти вінець над моло­ди­ми обов’язково пра­вою рукою, лівою не дозво­ля­ло­ся. Під час він­ча­н­ня моло­ді не повин­ні пере­сту­па­ти з ноги на ногу, бо набли­зи­ться смерть. У цер­кві не можна про­хо­ди­ти між моло­ди­ми, бо роз­лу­ча­ться. Під час він­ча­н­ня моло­дим не можна мати на тілі хре­стів і нами­ста, бо жит­тя буде бідо­вим, і т. ін.
При­кме­ти. Якщо в один день він­ча­є­ться декіль­ка пар, то тре­тій парі це загро­жує смер­тю; він­ча­ти в один день або рік двох сестер — пога­на при­кме­та. Пога­ним зна­ме­н­ням є зустріч на шля­ху до він­ча­н­ня або після ньо­го двох весіль. Зустріч з похо­рон­ною про­це­сі­єю загро­жує смер­тю одно­му з подруж­жя, їхній пер­шій дити­ні; зустріч з білою коро­вою або конем про­ро­кує дити­ну, а з чор­ною — без­плі­д­дя. Яскра­ве горі­н­ня сві­чок — щасли­ве, весе­ле жит­тя у шлю­бі; спо­кій­не, без спа­ла­хів — дру­жнє або коро­тке; рів­не — дов­ге жит­тя; трі­ску­че — дов­ге жит­тя або свар­ки у сім’ї. У деяких місце­во­стях дощ (сніг) на він­чан­ні зна­ме­нує багат­ство моло­дих, в інших — неща­сли­ве сімей­не жит­тя. Ясна пого­да віщує бідність або, нав­па­ки, весе­ле жит­тя; грім — неща­стя, смерть одно­го з подруж­жя; вітер – неща­сли­ве жит­тя у шлю­бі або свід­чить про лег­ко­ва­жність моло­дих; заме­тіль — «все багат­ство видує».

Укра­їн­ська міфо­ло­гія” Вале­рій Вой­то­вич. Київ “Либідь” 2005

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»