Водяний млин
Опубліковано: 31 Сер 2009 21:14

Водя­ні мли­ни з’явилися на тери­то­рії Укра­ї­ни ще в XII ст., а з XIV ст. часто зга­ду­ю­ться у дав­ньо­ру­ських пам’ятках. Вини­кли в умо­вах нату­раль­но­го госпо­дар­ства і були неро­зрив­но пов’язані з хлі­бо­роб­ством. За часів фео­да­лі­зму мли­ни ста­ли дже­ре­лом зна­чних при­бу­тків. Селя­ни і міське насе­ле­н­ня зму­ще­ні були моло­ти зер­но тіль­ки на пан­ських мли­нах, іна­кше накла­дав­ся штраф. Існу­вав зви­чай, за яким за помол збіж­жя пла­ти­ли не грі­шми, а зер­ном.

Роз­рі­зня­ють водя­ні мли­ни двох видів: колі­сні й муптов­ча­сті. Дру­гі — це пра­образ суча­сної тур­бі­ни. У них на вер­тикальній осі були лопа­ті, роз­та­шо­ва­ні під кутом. Потік води, потра­пля­ю­чи на них, зму­шу­вав вісь з наса­дже­ни­ми на неї жор­на­ми обер­та­ти­ся. Це одні з пер­ших при­мі­тив­них мли­нів, які буду­ва­ли на ріках із силь­ною течі­єю.

Колі­сні водя­ні мли­ни бува­ють пере­ва­жно двох видів: налив­ні й під­лив­ні. В Укра­ї­ні біль­шо­го поши­ре­н­ня набу­ли налив­ні мли­ни, при яких ріка обов’язково запру­джу­є­ться. Воду пуска­ють лотком на рин­ву (жолоб). При­бли­зно на поло­ви­ні від­да­лі від рин­ви до водя­но­го дзер­ка­ла пото­ку обла­дну­ють вал з водя­ним коле­сом. Вода, пада­ю­чи на ньо­го, запов­нює по колу ящи­чки-кюве­ти і сво­єю вагою обер­тає коле­со. На рів­нин­них річках вода на коле­со потра­пляє зав­дя­ки ство­рен­ню (з допо­мо­гою гре­бель) спе­ці­аль­них водо­ймищ.

У під­лив­но­му коле­сі замість ящи­чків роз­та­шо­ва­ні лопа­ті. Коле­са при­во­дя­ться в рух течі­єю води. Щоб такі мли­ни пра­цю­ва­ли про­ду­ктив­но, спо­ру­джу­ва­ли спе­ці­аль­ні гре­блі, які захо­ди­ли дале­ко в ріку. Мли­ни з під­лив­ни­ми коле­са­ми були і пла­ва­ю­чі — пере­ва­жно на Дні­прі, Прип’яті, Гори­ні. їх ста­ви­ли на пором або два чов­ни, які крі­пи­ли до бере­гів лин­вою.        

Меха­нізм дії всіх водя­них мли­нів схо­жий. Їх обла­дну­ва­ли у спе­ці­аль­них будин­ках. У лісо­вих зонах мли­ни виго­тов­ля­ли з дере­ва, зру­бів. Вели­кі дво­по­вер­хо­ві водя­ні мли­ни в мину­лому були поши­ре­ні на Воли­ні. Деякі з них збе­ре­гли­ся дони­ні. До них під­клю­че­ні еле­ктро­дви­гу­ни.

Водя­ні мли­ни гли­бо­ко уві­йшли в побут укра­їн­сько­го наро­ду. Жит­тє­ва мудрість, яка зна­йшла від­би­ток у наро­дних прислів’ях та при­каз­ках, часто пов’язана з водя­ни­ми мли­на­ми. Коли хочуть заспо­ко­ї­ти люди­ну, пере­ко­на­ти її в тому, що минуть біди і нев­да­чі, кажуть: «Усе перемелеть­ся — боро­шно буде».

Наші послуги

Страви в шинку

Вартість входу

100грн

Пільгові ціни(громадяни України)

 • 60грнПенсіонери
  При наявності пенсійного посвідчення
 • 60грнШколярі
  При наявності учнівського квитка
 • 60грнСтуденти
  В будні несвяткові дні при наявності студентського квитка

Безкоштовний вхід(громадяни України)

 • Дошкільнята
 • Інваліди І-ІІ груп
  За умови наявності пільгового посвідчення
 • Солдати та сержанти-строковики
  Збройні сили України
 • Ветерани АТО
  За наявності посвідчення Учасника бойових дій (УБД)

Наша адреса
вулиця Михайла Донця, 2, Київ
Це на теперішньому масиві Відрадний поблизу Національного авіаційного університету
Що до нас їде?
 • 27
  Від станцій метро Петрівка та Шулявська
 • 433
  Від перетину Хрещатика і бульвару Тараса Шевченка
 • 201
  Від станції метро Шулявська
 • 427
  Від станцій метро Палац Спорту та Шулявська
Весь транспорт їде до зупинки «вулиця Михайла Донця»